Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Thụy Sĩ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
37.686B-0.27%132.773K410
39.185B-0.17%2.321M34
327.924B-0.25%205.521K614
1519.284B-0.42%855.805K822
6.469B-0.10%888.244K45
31.585B-0.90%70.541K37
241.335B-0.11%1.046M821
497.347B0.00%737.008K14
1846.020B-0.08%754.693K984
74.244B0.02%110.759K22
1817.142B-1.25%625.711K542
19.108B-0.02%48.693K26
3.705B-1.38%3.673K11
503.672B-1.11%453.946K411
168.921B-1.54%149.352K514
526.018B-0.60%516.522K847
3614.619B0.00%30.670K26
1655.549B-0.01%100.426K414
135.241B-0.42%138.674K56
78.160B0.01%89.896K27
Tải thêm