Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thụy Sĩ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
656.714M-1.82%74Dịch vụ Thương mại1
97.086B0.00%1.000MCông nghệ Điện tử2
136.620M-0.48%347Công nghiệp Chế biến1
5.364B0.00%130.500KVận chuyển1
138.282M-1.87%128Công ty dịch vụ công cộng1
60.599B-0.02%12.696KHàng tiêu dùng không lâu bền2
39.887B-0.04%33.955KSản xuất Chế tạo3
22.078B0.00%108.805KHàng tiêu dùng không lâu bền1
198.380B-9.59%12Hàng tiêu dùng không lâu bền1
61.407B-2.26%241.538KCông nghệ Sức khỏe5
3.955B0.00%89.000KDịch vụ Khách hàng1
27.607B-1.17%32.418KSản xuất Chế tạo3
63.336B0.00%72.000KCông nghiệp Chế biến1
92.628B-1.22%82.034KCông nghiệp Chế biến7
177.138M-0.00%109Dịch vụ Thương mại1
3.170B-0.44%9.002KCông nghệ Điện tử2
14.963B-0.59%752.713KCông nghệ Điện tử2
43.135B-2.38%1.598MKhoáng sản phi năng lượng2
11.059B-2.05%193.473KCông nghiệp Chế biến3
760.951M0.00%793Dịch vụ Công nghiệp1
74.411M0.00%5.617KDịch vụ Công nghệ1
8.131B-0.60%25.970KCông ty dịch vụ công cộng3
74.560B-2.67%2.730MSản xuất Chế tạo6
2.766B-2.37%366Công nghệ Điện tử2
21.510B-0.27%142.348KCông nghệ Điện tử5
182.300M-3.12%1.081KCông nghệ Điện tử1
7.185B-1.90%115.085KDịch vụ Phân phối2
156.844B0.20%1.803KKhách hàng Lâu năm6
1.080B-3.09%10.491KDịch vụ Công nghiệp4
50.321B-0.01%1.190MTài chính2
314.602B-0.96%2.214MHàng tiêu dùng không lâu bền2
7.805B-1.66%2.655KHàng tiêu dùng không lâu bền3
68.391B-2.09%67.404KHàng tiêu dùng không lâu bền6
2.961B-1.67%747Khách hàng Lâu năm2
859.981M-2.44%743Khách hàng Lâu năm1
1.076B1.18%331Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
362.276B0.00%206.619KHàng tiêu dùng không lâu bền3
101.285B-0.05%15.906KSản xuất Chế tạo2
102.450B-2.94%313.415KSản xuất Chế tạo23
45.916B-1.82%189.670KCông nghiệp Chế biến1
45.344B-0.36%35.626KDịch vụ Công nghệ3
476.591B0.00%838.704KNăng lượng Mỏ4
2035.107B0.00%53.828KBán Lẻ2
6.142B0.02%150.690KDịch vụ Công nghệ2
33.180B-0.47%287.103KTài chính6
47.341B-2.36%33.503KTài chính5
14.906B-3.65%83.276KTài chính1
1225.405B-0.36%1.376MTài chính15
27.755B-1.19%37.615KTruyền thông1
42.780B-2.28%68.260KVận chuyển1
7.666B-4.50%53.809KDịch vụ Phân phối2
401.467B-2.03%44.922KCông nghệ Sức khỏe14
72.017B0.00%3.291MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
5.165B-1.71%31.239KSản xuất Chế tạo2
3.615B-1.85%1.442KHỗn hợp1
28.458B-0.81%16.934KDịch vụ Thương mại7
11.581B-1.23%7.102KSản xuất Chế tạo2
83.444B0.00%39.000KKhách hàng Lâu năm1
293.104M-1.94%332Dịch vụ Khách hàng1
275.514B-0.89%210.866KTài chính9
2.959B0.00%268.493KDịch vụ Công nghiệp1
540.336M-4.53%3.246KDịch vụ Khách hàng2
82.991B-3.79%853.628KKhách hàng Lâu năm3
400.791B-0.16%305.200KKhoáng sản phi năng lượng5
4.783B2.76%42.731KVận chuyển1
447.995B-0.00%442.275KDịch vụ Công nghệ4
8.000B-0.79%386.133KDịch vụ Thương mại1
3.799B-2.38%223.887KCông nghệ Sức khỏe1
1216.917B-2.03%617.179KCông nghệ Sức khỏe15
101.094B-0.17%108.006KCông nghệ Sức khỏe5
1.608B0.40%3.946KDịch vụ Khách hàng1
957.818M-2.87%3.402KVận chuyển2
68.261B-0.44%46.595KTài chính20
166.513M-1.60%6.874KTài chính1
41.481B-2.18%159.365KTài chính20
58.787B-0.33%812.088KCông nghệ Điện tử3
6.680B2.18%154.672KBán Lẻ3
3.546B-0.18%171.250KTruyền thông2
15.657B-0.68%278.709KKhoáng sản phi năng lượng4
30.861B-0.10%3.932MCông nghệ Điện tử3
77.875B0.00%521.226KHàng tiêu dùng không lâu bền1
122.037B-1.44%19.691KSản xuất Chế tạo4
17.158B-0.38%337.973KDịch vụ Phân phối3
48.178B0.00%7.113MTruyền thông2
Tải thêm