Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thụy Sĩ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
922.480M7.14-3.10%26Dịch vụ Thương mại2
239.747B0.542.13%79Công nghệ Điện tử7
93.720M3.171.41%3Công nghiệp Chế biến1
46.217B4.76-2.22%270Vận chuyển1
12.248B0.18%416Vận chuyển2
34.105B2.04-11.33%10Công ty dịch vụ công cộng2
14.276B4.6511.25%2.000KKhoáng sản phi năng lượng1
27.647B2.18-3.42%482Hàng tiêu dùng không lâu bền3
26.988B0.037.82%64Sản xuất Chế tạo3
160.082B0.949.58%77Hàng tiêu dùng không lâu bền2
%Hàng tiêu dùng không lâu bền
99.849B1.024.25%171Công nghệ Sức khỏe13
1.934B9.22-0.18%2.400KDịch vụ Khách hàng1
47.217B1.860.45%5.887KSản xuất Chế tạo5
125.093B3.320.56%31.757KCông nghiệp Chế biến5
38.136B2.58-3.26%1.020KCông nghiệp Chế biến7
4.469B2.153.29%1.340KCông nghệ Điện tử4
20.957B1.861.01%60.998KCông nghệ Điện tử4
228.492M0.200.00%30Công nghệ Điện tử1
99.522B3.150.24%131.141KKhoáng sản phi năng lượng4
5.376B2.25-8.86%310Công nghiệp Chế biến5
3.790B0.16-0.24%828Dịch vụ Công nghiệp2
50.228M11.72%25Dịch vụ Công nghệ3
66.001B2.71-2.09%7.063KCông ty dịch vụ công cộng14
208.596B1.570.86%236.939KSản xuất Chế tạo16
2.259B2.521.41%64Công nghệ Điện tử2
4.157B2.18-1.46%233Công nghệ Điện tử4
1.010B2.257.09%298Công nghệ Điện tử5
8.644B2.46-0.57%4.854KDịch vụ Phân phối4
1.430B5.16-0.51%5.560KBán Lẻ3
22.341B1.41-1.66%190Khách hàng Lâu năm4
4.735B1.702.63%2.331KDịch vụ Công nghiệp6
%Dịch vụ Công nghiệp1
208.609B2.260.33%614.230KTài chính14
%Dịch vụ Thương mại
2.241B1.24%112.462KBán Lẻ3
899.401B1.680.31%239.575KHàng tiêu dùng không lâu bền4
51.791B3.461.24%171Hàng tiêu dùng không lâu bền8
161.354B1.380.08%648Hàng tiêu dùng không lâu bền10
%Công ty dịch vụ công cộng1
3.320B2.24-4.09%274Khách hàng Lâu năm3
3.012B2.244.18%282Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
6.664B-1.60%29Dịch vụ Khách hàng1
167.581B3.35-2.00%189Hàng tiêu dùng không lâu bền3
66.537B4.731.67%99Sản xuất Chế tạo1
230.418B1.646.48%4.515KSản xuất Chế tạo38
1.018B-2.22%93Công nghiệp Chế biến2
20.244B1.84-1.56%2.237KDịch vụ Công nghệ4
442.819B4.000.81%231Năng lượng Mỏ4
11.428B-2.81%783Bán Lẻ3
16.039B0.45-8.14%75Dịch vụ Công nghệ4
50.919B2.90-0.18%2.643MTài chính11
163.474B4.86-2.81%1.930KTài chính16
6.582B6.551.03%6.536KHỗn hợp1417
136.671B4.730.74%35.937KTài chính6
287.734B4.42-1.14%17.732KTài chính16
160.754B4.321.02%2.702KTruyền thông4
%Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe
89.184B9.37-0.50%3.205KVận chuyển3
17.641B2.692.24%4.942KDịch vụ Phân phối7
472.996B1.80-1.50%7.915KCông nghệ Sức khỏe30
64.397B2.2422.11%40Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
10.718B2.460.43%2.322KSản xuất Chế tạo6
%Hỗn hợp
100.792B2.311.57%1.125KDịch vụ Thương mại8
15.640B1.96-0.27%8.188KSản xuất Chế tạo4
298.177B4.012.14%195Khách hàng Lâu năm8
548.648M-8.74%44Dịch vụ Khách hàng4
400.517B3.880.68%13.382KTài chính11
47.603M%2.000KSản xuất Chế tạo1
44.568B8.31-3.59%79Năng lượng Mỏ1
3.490B5.31%1.059KDịch vụ Khách hàng5
185.308B1.881.45%76.012KKhách hàng Lâu năm6
172.558B8.14-2.72%101Khoáng sản phi năng lượng6
9.510B-0.38%2.100KVận chuyển2
120.149B1.90-1.47%303Dịch vụ Công nghệ9
10.762B7.710.74%26.183KDịch vụ Thương mại2
2322.091B2.200.68%80.601KCông nghệ Sức khỏe35
4.064B0.00-3.30%663Khoáng sản phi năng lượng4
2.975B2.28-3.93%504Dịch vụ Khách hàng2
461.971M1.690.00%2.000KCông nghiệp Chế biến1
1.550B0.040.64%65Vận chuyển3
52.381B4.82-1.46%2.357KTài chính31
298.913M1.620.88%64Tài chính5
77.283B3.281.37%8.375KTài chính22
36.671B1.720.01%50Dịch vụ Khách hàng1
272.918B1.081.57%73.392KCông nghệ Điện tử13
24.567B1.045.39%6.809KBán Lẻ8
22.848B6.778.04%652Truyền thông2
148.808B10.062.18%1.095KKhoáng sản phi năng lượng3
2455.039B0.591.55%15.312KCông nghệ Điện tử7
167.498B5.394.98%127Hàng tiêu dùng không lâu bền2
%Vận chuyển
10.361B2.670.33%3.278KSản xuất Chế tạo4
1.230B5.510.00%1.000KCông ty dịch vụ công cộng1
84.394B3.810.58%10.176KDịch vụ Phân phối6
28.741B8.460.45%28.058KTruyền thông1
Tải thêm