Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Tunisia

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại16.604M TND−4.32%38922
Khách hàng Lâu năm137.568M TND7.12%−1.28%5.846K22
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.956B TND5.34%+0.86%30.949K44
Dịch vụ Phân phối846.833M TND4.70%−1.00%3.304K36
Công nghệ Điện tử676.194M TND2.08%+0.10%7.519K12
Tài chính14.275B TND5.56%−0.41%2.661K1129
Công nghệ Sức khỏe233.28M TND6.43%+3.40%6.588K11
Dịch vụ Công nghiệp80.894M TND6.91%−0.22%3.389K22
Khoáng sản phi năng lượng1.006B TND1.96%−0.11%72.067K34
Công nghiệp Chế biến2.132B TND4.16%+0.29%5.263K36
Sản xuất Chế tạo325.973M TND5.08%−8.54%4.883K46
Bán Lẻ1.353B TND7.34%−0.05%2.144K47
Dịch vụ Công nghệ65.385M TND10.20%−0.19%24.845K11
Vận chuyển228.833M TND6.39%+1.27%1.397K23