dinhchien

EURUSD signal [DinhChienFX Corner] Ver 3.0

dinhchien Cập nhật   
* Signals are tested successfully for 3.5 years with a steady win rate year on year until now.

Risk: 1%.
* Backtest time: 3.5 years / Premium, varies between currency pairs (Cryto default backtest time is shorter since the market is open both Saturday and Sunday: about 2 years).
The price rule of EURUSD in 20,000 past H1 candles past:

- Upterm (Long): Buy
+ When the price crossing up (Crossover) the Upper line gives 1 point.
- Downterm (Short): Sell
+ When the price crossing down (Crossunder) the Lower line gives 1 point.
- 2 or more points (> = 2), the entry conditions are met
- The entry point for the highest winning rate: when the price adjusts to the Upper / Lower line, the order price is at the closing price of the adjustment candle.
- When the above conditions are met, the Indicator shows a Buy / Sell signal according to the trend.
-----------------------------------
- Maximum risk / reward winning ratio: 1 / 1.05
- Stoploss: Calculated from the entry point + - actual fluctuation with the formula ATR (20) * risk ratio (risk).
- Profit: Calculated from the entry point + - actual fluctuation by the formula ATR (20) * reward ratio (reward).
- Profit: So the product has a stable profit of over 30% / year.
- Should backtest 3 Years (long term), every Year (medium term) and quarterly or 6 months (short term). If each year the success rate is always over 50%, it can be used for real trade.
Phát hành các Ghi chú:
"Use the link below to obtain access to this indicator" or "PM us to obtain access"

Tập lệnh chỉ hiển thị cho người được mời

Quyền truy cập vào tập lệnh này bị hạn chế đối với người dùng được tác giả ủy quyền và thường yêu cầu thanh toán. Bạn có thể thêm nó vào mục yêu thích của mình, nhưng bạn sẽ chỉ có thể sử dụng nó sau khi yêu cầu sự cho phép từ tác giả. Liên hệ dinhchien để thêm thông tin, hoặc làm theo hướng dẫn của tác giả bên dưới.

TradingView không đề xuất trả tiền cho một tập lệnh và sử dụng cho đến khi bạn hoàn toàn tin tưởng tác giả và hiểu cách thức hoạt động của tập lệnh. Trong nhiều trường hợp, bạn có thể tìm thấy một giải pháp thay thế nguồn mở miễn phí trong Thư viện Công cộng của chúng tôi.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.

Bạn muốn sử dụng tập lệnh này trên biểu đồ?

Cảnh báo: vui lòng đọc trước khi yêu cầu quyền truy cập.

Ý tưởng liên quan