tradafx

Bài 6: Thực hành xác định xu hướng tiếp diễn - Phần 2

Đào tạo
COINBASE:BTCUSD   Bitcoin
Bài 6: Thực hành xác định xu hướng tiếp diễn trend continuation | Phần 2/2

Nếu một xu hướng có những bước sóng đẩy đi kèm với những sóng điều chỉnh tương đối đều nhau thì những xu hướng đó có tính ổn định và có thể kéo dài lâu.
Ngược lại với những xu hướng có những biến động quá khác biệt, thì nó thiếu tính ổn định, do đó khả năng mà xu hướng đảo chiều bất ngờ cũng tăng lên.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.