Trái phiếu chính phủ

Trái phiếu Pháp

Là một trong những nền kinh tế lớn nhất Châu Âu, Pháp có một thị trường lớn. Nhiều nhà giao dịch thu lợi từ thị trường này khi giao dịch trái phiếu kho bạc của Pháp, hay OAT. Chúng tôi đã tập hợp tất cả các trái phiếu kho bạc Pháp trong danh sách bên dưới với các số liệu thống kê quan trọng cần nghiên cứu.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
FR01MYFrance 1 Month Government Bonds Yield0.00%3.735%2024-06-1931 ngày99.700 EUR−2.07%−0.079 EUR
FR03MYFrance 3 Month Government Bonds Yield0.00%3.765%2024-07-3173 ngày99.262 EUR−0.03%−0.001 EUR
FR09MYFrance 9 Month Government Bonds Yield0.00%3.529%2025-02-26283 ngày97.319 EUR+0.60%0.021 EUR
FR01YFrance 1 Year Government Bonds Yield0.00%3.506%2025-04-24340 ngày96.813 EUR+0.49%0.017 EUR
FR02YFrance 2 Year Government Bonds Yield0.50%3.083%2026-05-252 năm 6 ngày95.037 EUR+1.81%0.055 EUR
FR03YFrance 3 Year Government Bonds Yield2.50%2.949%2027-09-243 năm 128 ngày98.581 EUR+1.97%0.057 EUR
FR04YFrance 4 Year Government Bonds Yield0.75%2.890%2028-05-254 năm 6 ngày92.005 EUR+2.14%0.061 EUR
FR05YFrance 5 Year Government Bonds Yield0.50%2.860%2029-05-255 năm 6 ngày89.128 EUR+2.34%0.065 EUR
FR06YFrance 6 Year Government Bonds Yield2.75%2.885%2030-02-255 năm 282 ngày99.284 EUR+2.22%0.063 EUR
FR07YFrance 7 Year Government Bonds Yield1.50%2.858%2031-05-257 năm 6 ngày91.479 EUR+2.21%0.062 EUR
FR08YFrance 8 Year Government Bonds Yield0.00%2.901%2032-05-258 năm 6 ngày79.524 EUR+2.11%0.060 EUR
FR09YFrance 9 Year Government Bonds Yield3.00%2.960%2033-05-259 năm 6 ngày100.314 EUR+2.14%0.062 EUR
FR10YFrance 10 Year Government Bonds Yield1.25%3.014%2034-05-2510 năm 6 ngày84.950 EUR+1.79%0.053 EUR
FR15YFrance 15 Year Government Bonds Yield1.75%3.219%2039-06-2515 năm 37 ngày82.653 EUR+1.83%0.058 EUR
FR20YFrance 20 Year Government Bonds Yield0.50%3.322%2044-06-2520 năm 37 ngày59.097 EUR+1.65%0.054 EUR
FR25YFrance 25 Year Government Bonds Yield3.00%3.371%2049-06-2525 năm 37 ngày93.788 EUR+1.35%0.045 EUR
FR30YFrance 30 Year Government Bonds Yield3.25%3.481%2055-05-2531 năm 6 ngày95.652 EUR+1.37%0.047 EUR
FR50YFrance 50 Year Government Bonds Yield0.50%2.956%2072-05-2548 năm 6 ngày37.436 EUR+1.58%0.046 EUR