Trái phiếu Ấn Độ

Ấn Độ có nền kinh tế phát triển nhanh với dân số hơn 1 tỷ người nên các nhà đầu tư tìm kiếm trái phiếu Ấn Độ thường tìm đến thị trường này. Chúng tôi đã tập hợp tất cả các loại trái phiếu của Ấn Độ bên dưới để giúp bạn.
Phiếu giảm giá
Năng suất %
Ngày đáo hạn
Thời hạn đến ngày đáo hạn
Giá
Thay đổi %
Thay đổi
IN03MYIndia 3 Month Government Bonds Yield0.00%6.870%2024-08-1585 ngày98.462 INR+0.15%0.010 INR
IN06MYIndia 6 Month Government Bonds Yield0.00%7.040%2024-11-14176 ngày96.753 INR+0.72%0.050 INR
IN01YIndia 1 Year Government Bonds Yield5.22%7.020%2025-06-151 năm 24 ngày98.190 INR−0.04%−0.003 INR
IN02YIndia 2 Year Government Bonds Yield5.63%7.033%2026-04-121 năm 325 ngày97.556 INR+0.03%0.002 INR
IN03YIndia 3 Year Government Bonds Yield7.38%7.020%2027-06-203 năm 29 ngày100.971 INR−0.34%−0.024 INR
IN04YIndia 4 Year Government Bonds Yield7.06%7.032%2028-04-103 năm 324 ngày100.081 INR−0.27%−0.019 INR
IN05YIndia 5 Year Government Bonds Yield7.10%7.036%2029-04-184 năm 331 ngày100.251 INR−0.35%−0.025 INR
IN06YIndia 6 Year Government Bonds Yield7.17%7.069%2030-04-175 năm 330 ngày100.472 INR−0.17%−0.012 INR
IN07YIndia 7 Year Government Bonds Yield7.32%6.997%2030-11-136 năm 175 ngày101.405 INR−0.41%−0.029 INR
IN08YIndia 8 Year Government Bonds Yield6.54%7.069%2032-01-177 năm 240 ngày96.907 INR−0.42%−0.030 INR
IN09YIndia 9 Year Government Bonds Yield7.18%7.041%2033-08-149 năm 84 ngày100.918 INR−0.68%−0.048 INR
IN10YIndia 10 Year Government Bonds Yield7.10%6.997%2034-04-089 năm 321 ngày100.717 INR−1.14%−0.081 INR
IN11YIndia 11 Year Government Bonds Yield6.64%7.097%2035-06-1611 năm 25 ngày96.535 INR−1.05%−0.075 INR
IN12YIndia 12 Year Government Bonds Yield7.54%7.125%2036-05-2312 năm 1 ngày103.312 INR+0.06%0.004 INR
IN13YIndia 13 Year Government Bonds Yield7.41%7.083%2036-12-1912 năm 211 ngày102.686 INR−0.59%−0.042 INR
IN14YIndia 14 Year Government Bonds Yield7.18%7.076%2037-07-2413 năm 63 ngày100.870 INR−0.51%−0.036 INR
IN15YIndia 15 Year Government Bonds Yield7.23%7.055%2039-04-1514 năm 328 ngày101.589 INR−0.59%−0.042 INR
IN19YIndia 19 Year Government Bonds Yield8.30%7.144%2042-12-3118 năm 223 ngày111.786 INR−0.17%−0.012 INR
IN24YIndia 24 Year Government Bonds Yield7.06%7.134%2046-10-1022 năm 141 ngày99.166 INR−0.21%−0.015 INR
IN30YIndia 30 Year Government Bonds Yield7.30%7.128%2053-06-1929 năm 28 ngày102.097 INR−0.50%−0.036 INR
IN40YIndia 40 Year Government Bonds Yield7.34%7.147%2064-04-2239 năm 336 ngày102.528 INR−0.52%−0.037 INR