Trái phiếu của các quốc gia ở Châu Âu

Lợi tức trái phiếu có thể dương hoặc âm ở các quốc gia khác nhau của EU. Ví dụ, lợi tức trái phiếu chính phủ ở Đức có thể âm do nền kinh tế phát triển và thặng dư ngân sách, trong khi lợi tức trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha và Ý có thể dương. Sự tăng và giảm của giá trái phiếu có thể cho biết mức độ tin tưởng của quốc gia phát hành trái phiếu.

          
UK Flag
GB01Y UK GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
1.5020210122.000.660.00%0.000.660.66Mua
UK Flag
GB02Y UK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210907.000.54-3.24%-0.020.560.50Mua
UK Flag
GB03Y UK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.5020220722.000.48-3.96%-0.020.500.44Mua
UK Flag
GB05Y UK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.0020240422.000.49-2.75%-0.010.510.46Mua
UK Flag
GB07Y UK GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260722.000.48-3.12%-0.020.500.45Mua
UK Flag
GB10Y Trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh 10 Năm
4.7520301207.000.64-0.19%-0.000.640.64Mua
UK Flag
GB15Y UK GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.5020340907.000.86-1.77%-0.020.880.83Bán
UK Flag
GB20Y UK GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390907.001.01-1.32%-0.011.031.01Bán
UK Flag
GB25Y UK GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520440122.001.10-1.37%-0.021.131.07Bán
UK Flag
GB30Y UK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.7520490122.001.11-1.18%-0.011.121.08Bán
UK Flag
GB50Y UK GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
3.5020680722.000.98-1.65%-0.021.000.95Bán
DE Flag
DE01Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
20201211.00-0.61-1.71%-0.01-0.59-0.63Mua
DE Flag
DE02Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211210.00-0.65-0.58%-0.00-0.64-0.66Bán
DE Flag
DE03Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230414.00-0.66-0.16%-0.00-0.65-0.67Bán
DE Flag
DE05Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020250215.00-0.630.46%0.00-0.63-0.65Bán
DE Flag
DE07Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520270215.00-0.57-0.38%-0.00-0.56-0.58Bán
DE Flag
DE10Y Trái phiếu chính phủ Đức 10 năm
20300215.00-0.401.82%0.01-0.40-0.41Bán
DE Flag
DE15Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
4.7520340704.00-0.28-0.25%-0.00-0.28-0.28Bán
DE Flag
DE20Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.2520390704.00-0.12-0.37%-0.00-0.12-0.12Bán
DE Flag
DE30Y GERMAN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.2520500815.000.125.91%0.010.120.10Bán
FR Flag
FR01Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
2.5020201026.00-0.60-7.30%-0.04-0.56-0.62Sức bán mạnh
FR Flag
FR02Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20220225.00-0.61-7.29%-0.04-0.57-0.65Bán
FR Flag
FR03Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
20230325.00-0.59-0.03%-0.00-0.59-0.61Bán
FR Flag
FR05Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
20250325.00-0.470.81%0.00-0.47-0.48Bán
FR Flag
FR07Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.2520261125.00-0.362.57%0.01-0.36-0.38Bán
FR Flag
FR10Y Trái phiếu chính phủ Pháp 10 năm
20291125.00-0.17-2.35%-0.00-0.16-0.17Bán
FR Flag
FR15Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.2520340525.000.104.55%0.000.100.08Bán
FR Flag
FR20Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020381025.000.261.40%0.000.260.25Bán
FR Flag
FR25Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
3.2520450525.000.490.93%0.000.490.48Bán
FR Flag
FR30Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.5020500525.000.631.77%0.010.630.60Bán
FR Flag
FR50Y FRANCE GOVERNMENT BONDS 50 YR YIELD
1.7520660525.000.771.63%0.010.770.73Bán
ES Flag
ES02Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
20211031.00-0.46-2.61%-0.01-0.44-0.47Bán
ES Flag
ES03Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.3820220430.00-0.45-1.63%-0.01-0.44-0.47Bán
ES Flag
ES05Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520240730.00-0.23-3.48%-0.01-0.22-0.24Bán
ES Flag
ES07Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020270430.000.03-5.82%-0.000.040.02Bán
ES Flag
ES10Y Trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha 10 năm
0.5020300430.000.291.46%0.000.290.28Bán
ES Flag
ES20Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.1220370131.000.66-0.84%-0.010.670.65Bán
ES Flag
ES30Y SPAIN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.6220481031.001.120.22%0.001.121.10Bán
IT Flag
IT01Y ITALY GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
0.6220201101.00-0.35-7.44%-0.02-0.33-0.40Bán
IT Flag
IT02Y ITALY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.1220220401.00-0.15-0.98%-0.00-0.15-0.18Bán
IT Flag
IT03Y ITALY GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
0.8820230301.000.00-99.67%-1.190.01-0.02Bán
IT Flag
IT05Y ITALY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.2520250201.000.30-1.41%-0.000.300.29Bán
IT Flag
IT07Y ITALY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.7520270115.000.57-1.07%-0.010.580.55Bán
IT Flag
IT10Y Trái phiếu chính phủ Ý 10 năm
1.2520300401.000.93-0.26%-0.000.930.91Bán
IT Flag
IT15Y ITALY GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.2520350301.001.37-0.28%-0.001.381.35Bán
IT Flag
IT20Y ITALY GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
3.0020400301.001.67-0.42%-0.011.681.66Bán
IT Flag
IT25Y ITALY GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.7520440901.001.81-0.19%-0.001.821.80Bán
IT Flag
IT30Y ITALY GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.7520490901.001.94-0.12%-0.001.941.92Bán
BE Flag
BE01Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.7520200928.00-0.58-5.22%-0.03-0.55-0.63Bán
BE Flag
BE02Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
4.2520210928.00-0.60-1.99%-0.01-0.59-0.62Bán
BE Flag
BE03Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.2520220928.00-0.60-0.53%-0.00-0.60-0.62Bán
BE Flag
BE05Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
0.5020241022.00-0.49-0.09%-0.00-0.49-0.50Bán
BE Flag
BE07Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.0020260622.00-0.370.60%0.00-0.37-0.40Bán
BE Flag
BE10Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.8820290622.00-0.18-0.89%-0.00-0.17-0.19Bán
BE Flag
BE15Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
3.0020340622.000.103.53%0.000.100.08Bán
BE Flag
BE20Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
1.8820380622.000.320.83%0.000.330.30Bán
BE Flag
BE30Y BELGIUM GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
1.6220500622.000.640.64%0.000.650.62Bán
DK Flag
DK02Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.2520221115.00-0.650.04%0.00-0.65-0.69Mua
DK Flag
DK03Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
1.5020231115.00-0.63-0.24%-0.00-0.63-0.66Bán
DK Flag
DK05Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520251115.00-0.57-0.18%-0.00-0.56-0.59Bán
DK Flag
DK10Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.5020291115.00-0.38-0.72%-0.00-0.38-0.39Bán
DK Flag
DK30Y DENMARK GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
4.5020391115.00-0.100.00%0.00-0.08-0.13Bán
GR Flag
GR03Y GREECE GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.0020230224.000.600.00%0.000.600.14Bán
GR Flag
GR05Y GREECE GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
3.3820240402.000.342.46%0.010.340.30Bán
GR Flag
GR10Y GREECE GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
3.8820290312.000.97-0.02%-0.000.970.95Bán
GR Flag
GR15Y GREECE GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
1.8820350204.001.530.10%0.001.531.51Bán
GR Flag
GR20Y GREECE GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
4.0020370130.001.62-0.02%-0.001.621.59Bán
GR Flag
GR25Y GREECE GOVERNMENT BONDS 25 YR YIELD
4.1220420130.001.740.31%0.011.741.72Bán
IE Flag
IE01Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
5.0020201018.00-0.52-6.46%-0.03-0.49-0.62Mua
IE Flag
IE02Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
0.7520220315.00-0.51-0.35%-0.00-0.51-0.55Bán
IE Flag
IE03Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
3.8820230320.00-0.49-0.74%-0.00-0.49-0.52Bán
IE Flag
IE05Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
5.3820250313.00-0.37-0.74%-0.00-0.36-0.39Bán
IE Flag
IE10Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.0020290515.00-0.12-0.29%-0.00-0.12-0.14Bán
IE Flag
IE15Y IRELAND GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
0.3820350515.000.26-0.01%-0.000.260.25Sức bán mạnh
NL Flag
NL01Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 1 YR YIELD
3.5020200715.00-0.59-9.09%-0.05-0.54-0.68Bán
NL Flag
NL02Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.2520210715.00-0.63-1.69%-0.01-0.62-0.66Bán
NL Flag
NL03Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
2.2520220715.00-0.64-0.73%-0.00-0.64-0.67Bán
NL Flag
NL05Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.0020240715.00-0.58-0.19%-0.00-0.58-0.60Bán
NL Flag
NL07Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
0.5020260715.00-0.490.07%0.00-0.49-0.50Bán
NL Flag
NL10Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.2520290715.00-0.321.26%0.00-0.31-0.33Bán
NL Flag
NL15Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 15 YR YIELD
2.5020330115.00-0.171.55%0.00-0.17-0.19Bán
NL Flag
NL20Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 20 YR YIELD
0.5020400115.000.0610.87%0.010.060.03Bán
NL Flag
NL30Y NETHERLANDS GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
2.7520470115.000.106.20%0.010.100.08Bán
NO Flag
NO02Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
3.7520210525.001.38-0.36%-0.001.381.30Mua
NO Flag
NO05Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.7520250313.001.34-0.02%-0.001.341.32Sức mua mạnh
NO Flag
NO07Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
1.5020260219.001.35-0.01%-0.001.351.30Sức mua mạnh
NO Flag
NO10Y NORWAY GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
1.3820300819.001.433.19%0.041.431.41Sức mua mạnh
PL Flag
PL02Y POLAND GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
1.7520210725.001.46-0.55%-0.011.581.43Bán
PL Flag
PL05Y Lợi tức Trái phiếu Chính phủ Ba Lan 5 Năm
2.5020240425.001.78-1.09%-0.021.811.62Bán
PL Flag
PL10Y Lợi tức Trái phiếu chính phủ Ba lan 10 Năm
2.7520291025.002.17-0.00%-0.002.172.16Bán
PT Flag
PT02Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
2.1220221017.00-0.44-1.70%-0.01-0.43-0.48Mua
PT Flag
PT03Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 3 YR YIELD
4.8820231025.00-0.32-3.70%-0.01-0.31-0.33Bán
PT Flag
PT05Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
2.8820251015.00-0.13-8.04%-0.01-0.12-0.13Bán
PT Flag
PT07Y PORTUGAL GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
4.1220270414.000.01-10.69%-0.000.01-0.00Sức bán mạnh
PT Flag
PT10Y Trái phiếu chính phủ Bồ Đào Nha 10 Năm
0.3820301018.000.28-2.11%-0.010.290.28Bán
SE Flag
SE02Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 2 YR YIELD
5.0020201201.00-0.33-5.82%-0.02-0.31-0.39Bán
SE Flag
SE05Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 5 YR YIELD
1.5020231113.00-0.30-0.36%-0.00-0.30-0.32Bán
SE Flag
SE07Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 7 YR YIELD
2.5020250512.00-0.25-0.54%-0.00-0.25-0.29Bán
SE Flag
SE10Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 10 YR YIELD
0.7520291112.00-0.00-13.77%-0.00-0.00-0.01Bán
SE Flag
SE30Y SWEDEN GOVERNMENT BONDS 30 YR YIELD
3.5020390330.000.430.00%0.000.430.41Bán
Tải thêm
Trang chủ Bộ lọc cổ phiếu Bộ lọc Forex Bộ lọc Tiền điện tử Lịch kinh tế Cách thức hoạt động Tính năng Biểu đồ Giá Giới thiệu bạn Quy tắc Áp dụng Trung tâm Trợ giúp Giải pháp cho Website & Nhà môi giới Widget Giải pháp biểu đồ Thư viện Biểu đồ Lightweight Blog & Tin tức Twitter
Hồ sơ Tùy chỉnh Hồ sơ Tài khoản và Thanh toán Giới thiệu bạn Ticket Hỗ trợ của tôi Trung tâm Trợ giúp Các ý tưởng đã đăng Người theo dõi Đang theo dõi Tin nhắn riêng Trò chuyện Đăng xuất