Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Úc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
38.569B-0.35%1.379M466
79.487B-0.47%29.057M322
12.836B-0.70%1.094M617
28.450B-0.63%3.200M844
112.723B0.37%4.653M855
42.115B0.38%1.961M439
6.600B1.11%836.147K837
82.266B-1.45%10.197M4121
895.644B-0.15%8.621M12209
56.028B0.17%1.480M325
263.794B0.68%5.715M5114
64.821B0.29%6.583M560
53.208B-0.44%934.244K2289
736.123B-3.60%13.469M6655
58.794B-1.26%7.376M870
21.531B0.71%3.299M945
185.143B0.06%4.179M1041
199.579B1.42%2.234M4191
100.064B0.74%8.812M619
61.645B-0.37%4.427M321
Tải thêm