Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Úc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
982.029M1.543.33%2.674MDịch vụ Thương mại3
535.347M1.191.55%267.273KCông nghệ Điện tử6
7.377B3.452.78%1.373MCông nghiệp Chế biến24
76.862M4.593.16%1.000KVận chuyển1
11.202B-1.59%5.087MVận chuyển5
12.898B4.381.01%1.255MCông ty dịch vụ công cộng7
4.561B5.712.02%9.716MKhoáng sản phi năng lượng3
225.671M7.41-2.92%37.755KHàng tiêu dùng không lâu bền4
4.785B4.20-1.88%665.190KBán Lẻ5
3.269B2.240.86%207.376KSản xuất Chế tạo5
174.093M-2.94%651.774KKhách hàng Lâu năm1
9.802B2.300.26%1.230MHàng tiêu dùng không lâu bền6
5.447M0.00%63.216KHàng tiêu dùng không lâu bền1
136.520B1.090.41%742.496KCông nghệ Sức khỏe31
4.657B5.600.22%4.352MDịch vụ Khách hàng5
5.296B5.021.10%3.311MSản xuất Chế tạo3
17.234B2.260.36%9.850MDịch vụ Khách hàng8
10.888M-20.00%145.408KBán Lẻ1
10.856B4.130.91%4.247MCông nghiệp Chế biến15
230.927M1.083.16%874.497KCông nghiệp Chế biến4
1.398B-4.37%1.847MCông nghiệp Chế biến13
29.611B4.703.57%2.275MNăng lượng Mỏ27
265.953M8.36-0.19%39.048KDịch vụ Thương mại2
168.631M2.35%154.733KCông nghệ Điện tử5
111.813M-3.68%102.158KCông nghệ Điện tử2
26.262B3.35-0.65%1.085MKhoáng sản phi năng lượng14
240.086M5.113.71%5.277KHàng tiêu dùng không lâu bền1
30.823B3.800.59%1.547MCông nghiệp Chế biến4
493.940M3.93-1.36%800.156KDịch vụ Công nghiệp6
5.266B0.09%1.923MDịch vụ Công nghệ5
5.129B8.74-0.89%3.329MBán Lẻ2
125.328M7.95%94.265KBán Lẻ1
293.036M4.71-0.86%14.565KBán Lẻ2
34.294B3.800.31%1.413MCông ty dịch vụ công cộng12
2.740B0.73-2.44%3.036MSản xuất Chế tạo15
5.767M8.33%273.014KCông nghệ Điện tử1
430.292M0.60%121.015KCông nghệ Điện tử9
26.412M8.70%85.212KCông nghệ Điện tử1
62.076M5.82-1.92%272.289KDịch vụ Phân phối4
6.448B5.81-2.30%466.013KBán Lẻ2
4.448B2.45-0.95%678.807KKhách hàng Lâu năm5
24.248B3.790.12%2.358MDịch vụ Công nghiệp34
21.855B2.580.13%4.092MDịch vụ Công nghiệp13
10.493B5.12-1.07%1.327MTài chính28
66.173B3.660.68%735.178KTài chính24
6.754B3.82-1.23%6.365MDịch vụ Phân phối6
67.546B2.890.04%2.699MBán Lẻ2
25.132M-6.92%213.658KHàng tiêu dùng không lâu bền3
6.772B0.47-0.14%1.869MHàng tiêu dùng không lâu bền12
1.321B2.20-3.04%259.614KHàng tiêu dùng không lâu bền10
348.204M2.011.67%65.800KKhoáng sản phi năng lượng4
623.515M5.743.83%366.594KKhách hàng Lâu năm3
15.198M-41.67%3.117KBán Lẻ1
225.397M8.92-4.25%619.175KKhách hàng Lâu năm2
21.244B2.220.09%304.460KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
1.605B3.460.00%313.793KDịch vụ Khách hàng5
381.789M4.13-20.91%4.415MHàng tiêu dùng không lâu bền7
3.906B3.02-0.01%388.116KSản xuất Chế tạo2
464.345M0.74-0.17%265.480KSản xuất Chế tạo11
6.787B1.800.07%1.337MCông nghiệp Chế biến4
85.224B0.56-2.20%471.268KDịch vụ Công nghệ35
9.036B3.120.24%1.024MTài chính5
1.359B0.00-0.04%954.523KNăng lượng Mỏ13
882.033M-3.81%958.034KBán Lẻ7
20.942B1.56-0.02%980.024KDịch vụ Công nghệ29
18.822B2.781.01%272.541KTài chính11
37.516B6.040.17%1.867MTài chính47
47.776B4.410.49%327.912KHỗn hợp314
14.285B3.601.19%3.153MTài chính4
384.711B5.06-0.47%4.413MTài chính6
57.040B4.19-0.20%11.656MTruyền thông5
741.886M1.710.32%103.200KVận chuyển3
508.939M0.04-1.59%180.173KDịch vụ Phân phối4
79.177B1.07-0.41%866.209KCông nghệ Sức khỏe37
20.782B3.68-0.28%1.171MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe13
78.657M6.562.04%2.752KSản xuất Chế tạo1
608.921M2.422.31%190.798KHỗn hợp3
33.549B1.89-1.43%529.157KDịch vụ Thương mại53
374.402M0.48-2.22%249.631KSản xuất Chế tạo5
130.201M10.433.32%24.842KKhách hàng Lâu năm1
4.117B0.02-0.68%853.429KDịch vụ Khách hàng9
28.644B4.87-0.98%5.011MTài chính4
5.084M-1.22%85.802KSản xuất Chế tạo1
13.616B4.862.60%2.739MDịch vụ Công nghiệp1
94.374B4.753.90%7.983MNăng lượng Mỏ69
12.482B3.842.06%1.647MNăng lượng Mỏ2
8.102B3.242.82%1.106MDịch vụ Công nghiệp5
17.173B0.75-0.70%764.917KDịch vụ Khách hàng17
251.202B7.122.37%3.741MKhoáng sản phi năng lượng396
59.776B2.350.42%3.066MVận chuyển7
65.201B0.92-0.75%1.004MDịch vụ Công nghệ118
3.141B0.772.03%1.242MDịch vụ Thương mại11
411.799M0.99-2.37%379.050KCông nghệ Sức khỏe2
5.916B0.36-1.29%13.820MCông nghệ Sức khỏe41
2.041B1.23-0.57%193.124KCông nghệ Sức khỏe13
135.221B1.281.64%4.558MKhoáng sản phi năng lượng291
17.888B2.591.16%3.165MTài chính1
46.155M-5.26%877.455KDịch vụ Khách hàng1
27.031B1.21-1.30%369.322KDịch vụ Khách hàng3
6.993B8.81-0.53%7.104MVận chuyển1
39.984B3.560.45%6.048MTài chính25
118.434B4.451.12%4.144MTài chính43
78.562M-3.05%124.945KKhách hàng Lâu năm2
13.884B4.53-0.17%2.434MTài chính7
7.335B3.171.44%676.126KDịch vụ Khách hàng5
513.843M-1.25%437.979KCông nghệ Điện tử4
4.703B0.401.18%155.599KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
71.642B3.65-1.31%2.208MBán Lẻ20
5.699B0.35%2.260MTruyền thông8
278.314B12.214.05%10.910MKhoáng sản phi năng lượng36
705.862M-1.84%1.023MCông nghệ Điện tử7
81.536M7.511.72%5.010KCông nghiệp Chế biến1
1.295B4.12-0.14%437.014KKhách hàng Lâu năm1
234.627M4.570.00%1Vận chuyển1
1.060B3.270.19%566.532KSản xuất Chế tạo4
25.380B2.850.57%617.790KDịch vụ Phân phối23
13.306B2.350.10%740.205KTruyền thông7
Tải thêm