Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Úc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1.317B-1.75%2.444MDịch vụ Thương mại3
862.354M-1.73%879.320KCông nghệ Điện tử6
9.197B0.14%1.653MCông nghiệp Chế biến31
72.425M0.00%52.736KVận chuyển1
12.715B1.29%10.660MVận chuyển5
15.860B-1.43%5.564MCông ty dịch vụ công cộng9
6.313B-1.87%24.259MKhoáng sản phi năng lượng3
311.899M2.61%15.447KHàng tiêu dùng không lâu bền4
7.821B0.81%509.317KBán Lẻ5
1.343B2.06%417.450KSản xuất Chế tạo6
4.421B0.54%1.457MKhách hàng Lâu năm2
10.801B-1.08%2.414MHàng tiêu dùng không lâu bền8
8.443M0.00%10.000KHàng tiêu dùng không lâu bền1
149.108B0.58%6.741MCông nghệ Sức khỏe38
5.872B0.02%6.632MDịch vụ Khách hàng4
7.253B-0.54%3.186MSản xuất Chế tạo4
25.824B0.69%14.504MDịch vụ Khách hàng8
15.424M2.38%4.467KBán Lẻ1
9.101B-0.74%20.453MCông nghiệp Chế biến15
98.352M-1.04%510.112KCông nghiệp Chế biến1
1.496B-1.31%1.916MCông nghiệp Chế biến11
22.227B-3.42%6.004MNăng lượng Mỏ33
251.805M0.29%191.387KDịch vụ Thương mại2
2.682B1.33%688.749KCông nghệ Điện tử7
380.468M0.91%46.669KCông nghệ Điện tử2
43.259B-1.50%5.203MKhoáng sản phi năng lượng11
303.001M-1.91%3.288KHàng tiêu dùng không lâu bền1
30.407B-1.60%5.832MCông nghiệp Chế biến4
826.853M-1.65%562.870KDịch vụ Công nghiệp6
6.297B1.84%2.391MDịch vụ Công nghệ5
6.685B-0.39%7.114MBán Lẻ2
239.541M0.64%61.495KBán Lẻ1
438.430M-2.98%128.313KBán Lẻ2
45.237B-0.04%4.209MCông ty dịch vụ công cộng11
3.167B5.46%9.738MSản xuất Chế tạo10
22.081M0.00%7.785KCông nghệ Điện tử1
967.148M1.16%221.629KCông nghệ Điện tử9
41.207M-3.33%126.069KCông nghệ Điện tử1
2.415B-0.18%187.959KDịch vụ Phân phối4
5.193B1.78%935.319KBán Lẻ1
6.388B-2.05%868.569KKhách hàng Lâu năm5
24.843B0.80%4.067MDịch vụ Công nghiệp35
22.595B0.90%10.612MDịch vụ Công nghiệp12
18.338B0.67%5.748MTài chính25
72.246B0.23%2.010MTài chính30
5.633B-0.43%6.803MDịch vụ Phân phối7
136.630B-0.09%4.305MBán Lẻ3
36.761M3.00%511.409KHàng tiêu dùng không lâu bền3
7.845B-0.87%6.954MHàng tiêu dùng không lâu bền12
2.118B-2.69%736.098KHàng tiêu dùng không lâu bền9
184.706M1.62%36.361KKhoáng sản phi năng lượng3
958.958M0.66%371.656KKhách hàng Lâu năm4
28.949M0.00%2.575KBán Lẻ1
884.748M-0.45%1.366MKhách hàng Lâu năm3
22.167B0.87%739.155KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
2.957B-0.04%4.181MDịch vụ Khách hàng6
7.195B0.73%1.392MHàng tiêu dùng không lâu bền6
5.519B-0.37%1.153MSản xuất Chế tạo3
857.020M-0.69%179.413KSản xuất Chế tạo11
9.095B-2.42%6.161MCông nghiệp Chế biến6
61.676B2.65%2.153MDịch vụ Công nghệ40
8.642B-0.23%2.766MTài chính4
1.227B0.64%608.210KNăng lượng Mỏ11
2.844B5.73%3.451MBán Lẻ6
30.335B1.01%2.534MDịch vụ Công nghệ35
19.944B0.23%542.635KTài chính11
47.744B0.44%5.366MTài chính49
52.171B-0.48%970.606KHỗn hợp283
14.705B-0.58%8.025MTài chính4
448.832B-0.42%8.353MTài chính6
55.925B-0.70%38.532MTruyền thông4
624.145M-0.60%178.383KVận chuyển3
1.685B1.47%2.268MDịch vụ Phân phối5
103.161B0.81%3.792MCông nghệ Sức khỏe42
26.764B-0.75%2.206MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe14
62.822M-0.73%690Sản xuất Chế tạo1
1.327B1.06%107.813KHỗn hợp5
35.041B-0.33%1.407MDịch vụ Thương mại50
488.036M-2.42%471.173KSản xuất Chế tạo5
188.205M2.31%49.458KKhách hàng Lâu năm1
3.741B1.88%560.917KDịch vụ Khách hàng7
32.206B-0.86%10.019MTài chính4
7.800M12.00%58.882KSản xuất Chế tạo1
10.702B-1.21%4.676MDịch vụ Công nghiệp1
50.594B-0.58%13.417MNăng lượng Mỏ74
8.333B-2.32%2.329MNăng lượng Mỏ2
5.425B-2.09%5.517MDịch vụ Công nghiệp6
21.598B0.07%3.296MDịch vụ Khách hàng21
483.552B-2.28%13.632MKhoáng sản phi năng lượng355
77.945B0.73%8.560MVận chuyển8
98.587B0.62%2.221MDịch vụ Công nghệ110
1.930B0.00%219.811KDịch vụ Thương mại11
1.153B-4.33%2.963MCông nghệ Sức khỏe3
2.956B1.28%714.391KCông nghệ Sức khỏe20
4.303B-0.50%291.870KCông nghệ Sức khỏe11
119.047B-2.79%8.816MKhoáng sản phi năng lượng252
17.289B-0.77%5.166MTài chính1
55.673M0.00%1.899MDịch vụ Khách hàng1
35.844B0.35%190.569KDịch vụ Khách hàng4
10.265M29.17%12.891MCông nghiệp Chế biến1
6.975B0.00%9.329MVận chuyển1
58.271B0.34%19.154MTài chính27
135.152B0.03%10.914MTài chính41
97.384M1.21%96.387KKhách hàng Lâu năm2
17.229B1.02%16.363MTài chính7
16.174B0.11%803.657KDịch vụ Khách hàng4
425.649M4.59%558.733KCông nghệ Điện tử5
6.382B1.47%1.054MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
24.504B-0.29%4.694MBán Lẻ19
9.365B-1.24%2.051MTruyền thông12
127.512B-11.53%19.940MKhoáng sản phi năng lượng31
1.207B1.33%2.016MCông nghệ Điện tử6
114.287M-2.44%126.609KCông nghiệp Chế biến1
224.731M-1.79%5.667KVận chuyển1
2.726B0.70%2.977MSản xuất Chế tạo4
173.169M-2.13%111.167KCông ty dịch vụ công cộng1
32.072B0.49%1.228MDịch vụ Phân phối23
14.154B0.86%9.648MTruyền thông6
Tải thêm