Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Canada

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
59.643B-1.39%384.770K462
222.996B-0.29%1.644M343
20.946B-1.70%164.921K718
75.634B-1.33%228.291K965
91.624B-1.17%381.358K952
29.693B-2.66%360.603K428
19.104B-3.37%2.115M852
270.302B-2.28%5.049M3187
1191.797B-1.77%2.732M13505
7.334B-2.99%253.086K428
29.483B-3.79%330.027K5140
311.175B-1.54%5.743M5108
47.864B-0.40%70.819K21148
505.376B-1.79%1.244M51269
139.806B-3.54%1.032M7163
55.620B-3.15%899.687K965
240.191B-0.83%459.216K955
568.276B-2.22%314.738K4222
200.610B-2.35%1.803M623
197.498B-0.45%686.511K497
Tải thêm