Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Canada

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
195.138M1.85%73.521KDịch vụ Thương mại6
10.990B-0.60%2.868MCông nghệ Điện tử14
67.812B1.33%355.898KCông nghiệp Chế biến110
5.414B-0.44%38.841KVận chuyển4
10.486B2.26%2.109MVận chuyển6
49.147B-0.50%268.689KCông ty dịch vụ công cộng22
15.002B-0.55%333.396KHàng tiêu dùng không lâu bền5
4.715B1.93%648.469KBán Lẻ5
35.498B-4.46%918.198KSản xuất Chế tạo4
28.618B-0.09%1.782KHàng tiêu dùng không lâu bền11
5.724B-0.13%62.026KHàng tiêu dùng không lâu bền12
5.630B0.29%141.888KCông nghệ Sức khỏe36
2.916B0.20%158.782KDịch vụ Khách hàng6
143.287M3.08%2.416KSản xuất Chế tạo4
6.892B0.08%48.267KDịch vụ Khách hàng4
4.078B0.28%30.622KDịch vụ Khách hàng5
924.471M-4.05%326.018KBán Lẻ2
53.154B-0.49%1.075MCông nghiệp Chế biến22
877.773M-3.82%94.501KCông nghiệp Chế biến4
5.234B1.38%217.367KCông nghiệp Chế biến13
433.297M-4.86%209.534KNăng lượng Mỏ6
515.245M-0.58%51.028KDịch vụ Thương mại4
14.056M0.48%5.499KCông nghệ Điện tử3
243.588M-4.25%25.831KCông nghệ Điện tử1
147.031M-3.05%82.062KKhoáng sản phi năng lượng10
65.343M-0.83%14.728KHàng tiêu dùng không lâu bền1
6.221B-0.37%95.820KCông nghiệp Chế biến5
1.929B-1.35%132.227KDịch vụ Công nghiệp9
7.087B2.42%722.203KDịch vụ Công nghệ23
16.880B0.93%664.521KBán Lẻ1
2.788B-0.13%482.089KBán Lẻ5
119.430B-0.33%472.785KCông ty dịch vụ công cộng53
7.323B-0.01%525.969KSản xuất Chế tạo14
1.928B-0.87%213.679KCông nghệ Điện tử4
651.325M-0.40%113.625KCông nghệ Điện tử9
1.230B-0.58%28.573KCông nghệ Điện tử6
83.710M2.56%50.270KDịch vụ Phân phối4
11.995M1.11%1.000KBán Lẻ1
398.687M1.02%3.554KKhách hàng Lâu năm3
36.713B-0.97%167.300KDịch vụ Công nghiệp17
61.972B-0.17%258.126KDịch vụ Công nghiệp13
21.927B-0.10%264.768KTài chính35
8.597B-0.13%132.274KTài chính154
125.179M1.63%34.951KDịch vụ Phân phối2
75.017B-0.21%305.706KBán Lẻ11
689.289M0.83%112.836KHàng tiêu dùng không lâu bền11
23.603B0.57%434.559KHàng tiêu dùng không lâu bền7
1.367B-0.75%104.794KHàng tiêu dùng không lâu bền9
19.977B-0.05%292.787KKhoáng sản phi năng lượng11
29.952B-0.49%228.202KCông ty dịch vụ công cộng19
786.160M0.04%31.843KKhách hàng Lâu năm3
566.072M0.31%246.447KBán Lẻ1
382.270M-2.90%30.343KKhách hàng Lâu năm1
2.505B-0.44%129.406KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
172.414M3.59%3.239KDịch vụ Khách hàng4
259.324M-2.35%61.693KHàng tiêu dùng không lâu bền7
40.612M-3.85%38.711KSản xuất Chế tạo1
7.067B1.68%260.717KSản xuất Chế tạo21
739.758M-1.09%118.602KCông nghiệp Chế biến6
146.977B1.74%197.182KDịch vụ Công nghệ56
7.759B0.15%97.617KTài chính1
90.614B-0.86%5.426MNăng lượng Mỏ36
551.715M-1.15%654.029KBán Lẻ7
80.625B-0.23%213.588KDịch vụ Công nghệ31
17.857B-0.38%171.627KTài chính10
141.403B-0.13%873.661KTài chính39
46.192B-1.82%59.230KHỗn hợp1076
84.862B0.14%1.783MTài chính43
581.256B0.27%2.332MTài chính43
149.326B0.19%1.617MTruyền thông27
23.914M-1.45%225.000KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
2.292B-0.49%6.929KVận chuyển5
167.548M-1.53%30.545KDịch vụ Phân phối4
1.987B2.10%120.939KCông nghệ Sức khỏe19
4.567B0.40%97.104KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe20
1.813B-1.19%233.429KSản xuất Chế tạo5
2.766B-0.33%88.528KHỗn hợp68
60.401B-1.15%221.820KDịch vụ Thương mại49
1.722B-0.16%139.257KSản xuất Chế tạo4
3.468B3.99%223.028KKhách hàng Lâu năm4
2.277B-0.14%147.776KDịch vụ Khách hàng10
97.413B1.05%1.076MTài chính22
15.531M-1.82%10.000KSản xuất Chế tạo1
203.116B-0.18%2.149MDịch vụ Công nghiệp48
186.074B0.23%4.989MNăng lượng Mỏ144
8.906B-0.29%278.065KDịch vụ Công nghiệp21
5.761B0.34%34.856KDịch vụ Khách hàng8
1.498B0.58%55.266KKhách hàng Lâu năm2
149.543B-2.50%1.156MKhoáng sản phi năng lượng568
3.799B0.92%100.904KVận chuyển3
329.237B0.57%175.248KDịch vụ Công nghệ110
70.261M-2.18%61.808KDịch vụ Thương mại2
108.672M0.00%2.077KCông nghệ Sức khỏe1
4.401B0.71%148.373KCông nghệ Sức khỏe30
17.545B-1.37%330.245KCông nghệ Sức khỏe53
352.868B-3.35%1.436MKhoáng sản phi năng lượng652
63.623B-0.38%121.860KTài chính26
53.281M4.30%13.776KDịch vụ Khách hàng2
3.930B-0.35%99.097KDịch vụ Khách hàng3
5.008B-0.07%16.371KCông nghiệp Chế biến3
162.483B-0.51%1.660MVận chuyển2
28.691B0.07%278.129KTài chính43
102.762B0.08%305.380KTài chính60
14.317B-1.57%161.632KKhách hàng Lâu năm3
42.754B0.48%627.632KTài chính19
67.092B-0.41%866.579KDịch vụ Khách hàng10
816.883M1.93%173.430KCông nghệ Điện tử5
252.736M-1.97%64.130KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
1.827B2.15%67.275KTài chính3
143.681B-0.34%349.407KBán Lẻ22
13.174B1.75%203.356KTruyền thông10
6.567B0.32%659.141KKhoáng sản phi năng lượng14
3.257B-0.23%47.636KCông nghệ Điện tử10
454.550M-1.60%339.583KHàng tiêu dùng không lâu bền3
5.982M-6.25%5.845KKhách hàng Lâu năm2
14.807B-0.69%193.553KVận chuyển3
3.283B1.28%157.757KSản xuất Chế tạo11
825.800M0.76%56.497KCông ty dịch vụ công cộng4
29.674B-0.08%237.227KDịch vụ Phân phối18
60.421B1.54%458.633KTruyền thông6
Tải thêm