Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Chile

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
710885.434B0.84-4.05%11412
261570.715B6.98-4.88%87925
42.543B0.000.00%55.000K11
1181113.277B2.852.21%1.147K715
684032.863B1.26-0.71%2.724K412
767.859B5.060.36%389.918K33
4659934.180B0.95-4.00%4547
987464.848B4.04-0.07%10.590K46
552416.009B3.330.08%4.243M1040
457173.556B1.310.00%1823
1388481.727B2.91-1.02%3538
23264.407B2.23-15.73%6.088K27
4470.618B16.892.47%34.840M25
78355.495B3.480.06%10.359K513
29786.756B4.36-4.39%269.298K512
279172.014B3.10-0.41%11924
3182171.808B0.63-0.06%6.937K615
8995163.883B0.45-1.30%8939
8063.444B0.182.92%25.997M45
24326.439B5.510.61%33.394M421
Tải thêm