Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Chile

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
156173.223B-2.93%13.405K24
486.476B-0.99%8.871K33
762456.135B-2.42%1.701K515
875175.801B0.04%13.878K412
410.927B-2.16%5.684K11
4231524.534B-4.36%15135
377594.162B-0.12%10.489K45
2368635.990B0.87%869.568K838
409.637B-1.66%43412
1222414.699B-1.32%4537
2172.627B-3.17%714.259K17
3139.086B-3.67%5.379M28
85655.226B-7.57%84.592K511
14016.170B-1.38%169.233K37
290724.142B-1.44%1.058K56
3617567.419B-1.70%5.854K615
9763558.745B-1.72%2839
237640.175B-3.08%2.733M68
26497.275B-2.36%16.227M416
Tải thêm