Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Chile

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
98106.885B0.00%3Công nghệ Điện tử1
791.727B-0.21%2.005KCông nghiệp Chế biến4
129848.738B-0.15%74Vận chuyển1
737.392B1.97%758.446KVận chuyển1
385.905B-3.57%15.481KCông ty dịch vụ công cộng1
388841.701B-4.70%102Hàng tiêu dùng không lâu bền3
225.184B0.00%222Bán Lẻ1
4107.096B-3.13%202.688KHàng tiêu dùng không lâu bền5
368984.555B0.00%58Hàng tiêu dùng không lâu bền2
35095.891B-22.24%100Công nghệ Sức khỏe1
2743.553B-3.03%25.543KSản xuất Chế tạo1
523066.109B0.16%336Dịch vụ Khách hàng2
12327.970B-0.41%188.378KCông nghiệp Chế biến2
1459.067B40.30%440Năng lượng Mỏ1
203.839B-2.91%3.900KKhoáng sản phi năng lượng1
7614.655B-1.80%663.514KBán Lẻ4
88517.113B-2.83%1Bán Lẻ1
23816.266B-2.07%9.840MCông ty dịch vụ công cộng10
283.862B0.00%2.178KKhách hàng Lâu năm1
2172.627B-1.43%336.163KDịch vụ Công nghiệp7
842102.498B0.01%487Tài chính3
228258.944B-0.01%493Tài chính10
410.927B-0.00%111.414KDịch vụ Phân phối1
633663.789B0.00%1.749KBán Lẻ4
209.870B-2.12%3.062KHàng tiêu dùng không lâu bền2
312.913B-1.79%16.360KHàng tiêu dùng không lâu bền3
5184.337B-2.09%612.353KKhoáng sản phi năng lượng3
919.560B1.57%10.037KCông ty dịch vụ công cộng3
41.409B0.00%845Khách hàng Lâu năm1
161.205B-0.04%967Khách hàng Lâu năm1
409.637B-1.66%434Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
141.206B-0.85%59.365MDịch vụ Khách hàng2
200716.369B-1.39%30Sản xuất Chế tạo2
896.473B-1.34%2.073KCông nghiệp Chế biến1
328.389B2.12%94.321KDịch vụ Công nghệ1
366384.099B-0.14%559Năng lượng Mỏ2
2789023.462B-1.08%2Bán Lẻ3
4565832.285B-1.82%24Dịch vụ Công nghệ4
1077.616B0.17%2.508KTài chính2
1608.042B-0.11%2.063KTài chính4
2149.028B-2.73%3.658MHỗn hợp4
310.150B-2.31%2.353KTài chính1
1274796.051B1.47%316Tài chính7
154625.570B-2.94%710Truyền thông2
3243.363B-4.75%69.690MVận chuyển2
176329.650B0.00%2Công nghệ Sức khỏe1
714.938B-6.06%689Sản xuất Chế tạo1
990.057B-0.87%19.568KHỗn hợp4
761.667B0.00%93.794KSản xuất Chế tạo1
106.444B-4.64%311Dịch vụ Khách hàng5
262.063B0.00%518Năng lượng Mỏ1
9488.933B-4.11%193.419KNăng lượng Mỏ1
38690.827B-4.37%526Khoáng sản phi năng lượng2
733.670B1.34%1.982MVận chuyển2
3721158.549B1.32%25Dịch vụ Công nghệ3
1010989.158B-0.82%50Công nghệ Sức khỏe5
34616.891B-11.06%437Khoáng sản phi năng lượng1
103066.184B-6.75%50Vận chuyển1
3844.965B-1.90%91.795KTài chính8
16637.725B-1.51%52.600MTài chính3
351862.041B-1.09%208Dịch vụ Khách hàng3
345375.176B1.30%176Công nghệ Điện tử2
98523.216B-0.12%17.628KBán Lẻ2
1547.654B-1.44%197.598KTruyền thông2
6959.332B-10.46%57.365KKhoáng sản phi năng lượng4
3788042.473B-3.27%68Công nghệ Điện tử2
10.827B0.00%74Vận chuyển1
85787.615B-1.46%200Sản xuất Chế tạo1
1375.545B-1.38%7.780MCông ty dịch vụ công cộng2
Tải thêm