Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Phần Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
2.368B-0.50%21.211K310
22.156B-1.15%1.427M23
7.596B-0.42%235.967K55
3.063B-0.71%29.203K57
3.806B-0.31%82.886K49
1.179B0.40%80.879K25
61.632B-0.58%6.555M515
31.740B-1.17%1.239M11
77.132B-1.55%2.542M930
1.624B-1.17%104.230K12
12.000B-1.97%201.088K410
2.134B-1.15%183.577K17
110.466M-1.35%107.156K12
10.624B-2.91%1.074M48
56.539B-1.29%722.135K615
59.302B-1.20%887.255K720
25.103B-1.63%261.667K58
11.004B-1.10%175.236K329
4.365B-0.44%820.998K34
22.225B-0.04%1.320M11
Tải thêm