Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Israel

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
5.337B3.25-5.09%59.291K416
22.132B1.15-2.22%5.154M26
44.827B2.64-4.26%153.621K529
32.715B3.89-3.03%80.427K624
18.942B0.00-2.24%16.218K614
30.842B6.00-3.75%122.798K428
75.656B0.65-1.91%138.098K836
54.304B1.60-2.32%2.524M322
379.747B3.10-2.68%1.629M12141
3.503B3.67-0.44%25.143K24
45.677B0.02-0.64%1.562M542
34.086B0.88-3.30%728.201K218
2.616B1.22-1.75%1.504M2122
13.639B0.79-2.23%424.780K510
72.716B3.40-3.84%2.539M724
22.295B1.40-2.82%74.544K733
15.934B3.00-3.26%438.399K510
82.880B1.02-2.54%130.032K454
8.019B0.81-3.45%127.989K410
54.034B2.16-1.80%914.031K318
Tải thêm