Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Israel

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
88.164M-0.27%158.573KDịch vụ Thương mại1
23.868B-0.06%21.837KCông nghệ Điện tử8
995.486M0.88%8.907KCông nghiệp Chế biến4
1.020B1.08%13.470KVận chuyển2
599.588M0.68%1.098MVận chuyển1
27.578B-1.48%144.901KCông ty dịch vụ công cộng12
683.818M-0.54%192Khoáng sản phi năng lượng1
13.174B0.54%6.064KHàng tiêu dùng không lâu bền7
675.884M-0.01%70.817KSản xuất Chế tạo2
252.755M-0.10%1.075KKhách hàng Lâu năm1
1.578B-0.68%1.214KHàng tiêu dùng không lâu bền2
5.690B3.51%51.832KCông nghệ Sức khỏe15
136.400M0.58%28.957KDịch vụ Khách hàng1
818.710M-0.60%30.976KSản xuất Chế tạo2
112.811M-2.96%132.761KBán Lẻ1
36.935B0.36%731.439KCông nghiệp Chế biến2
1.417B1.91%44.387KCông nghiệp Chế biến2
24.063M0.02%1.011KDịch vụ Thương mại1
2.301B-4.18%41.800KCông nghệ Điện tử4
171.129M-0.50%5.577KCông nghệ Điện tử2
9.198B-0.27%103.366KKhoáng sản phi năng lượng2
1.848B2.82%71.913KCông nghiệp Chế biến6
305.629M0.46%213.517KBán Lẻ1
20.487B2.57%469.982KCông ty dịch vụ công cộng5
9.649B0.22%15.661KSản xuất Chế tạo9
7.583B1.34%21.279KCông nghệ Điện tử5
2.501B-1.56%36.531KCông nghệ Điện tử7
9.642B0.44%32.042KCông nghệ Điện tử2
1.296B-0.09%3.888KDịch vụ Phân phối3
9.211B0.29%58.473KKhách hàng Lâu năm4
36.414B0.48%331.974KDịch vụ Công nghiệp18
211.312M-0.39%165.866KDịch vụ Công nghiệp1
8.222B1.45%64.957KTài chính12
9.727B0.94%60.880KTài chính30
4.160B1.52%20.797KDịch vụ Phân phối5
22.849B0.99%169.679KBán Lẻ8
292.295M3.04%1.092KHàng tiêu dùng không lâu bền3
582.499M-10.18%18.740KHàng tiêu dùng không lâu bền1
13.213B1.52%55.712KHàng tiêu dùng không lâu bền7
538.631M5.04%88.861KKhoáng sản phi năng lượng1
1.102B1.64%501Công ty dịch vụ công cộng1
33.835B1.08%43.696KKhách hàng Lâu năm21
3.299B0.61%3.628KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
12.283B0.71%25.030KDịch vụ Khách hàng6
4.766B0.38%1.185KHàng tiêu dùng không lâu bền4
126.822M0.64%1.088KSản xuất Chế tạo1
6.263B-1.88%39.551KSản xuất Chế tạo10
1.867B0.67%17.774KCông nghiệp Chế biến4
83.907B-2.69%42.649KDịch vụ Công nghệ19
337.788M0.67%28.723KTài chính1
1.892B0.95%58.300KNăng lượng Mỏ4
121.049M-0.15%1.169KBán Lẻ1
18.056B3.03%21.480KDịch vụ Công nghệ7
3.875B0.54%48.206KTài chính5
5.972B0.62%213.814KTài chính8
1.823B0.64%3.983MHỗn hợp5
9.001B2.78%443.396KTài chính1
353.846M0.57%271Tài chính1
11.215B2.83%2.494MTruyền thông2
2.744B0.47%79.195KDịch vụ Phân phối2
6.674B-0.34%236.219KCông nghệ Sức khỏe15
333.747M0.59%1.517KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
818.716M-2.18%10.569KHỗn hợp2
5.457B1.54%38.882KDịch vụ Thương mại12
3.911B-1.50%15.744KSản xuất Chế tạo5
935.125M1.18%1.537KKhách hàng Lâu năm1
194.438M-0.03%1.199KDịch vụ Khách hàng1
19.348B0.99%122.942KTài chính6
21.749B0.87%462.646KNăng lượng Mỏ15
6.852B0.59%3.327MNăng lượng Mỏ3
1.486B-1.08%8.391KDịch vụ Khách hàng4
208.103M9.90%3.566MKhách hàng Lâu năm1
116.601M0.63%2.936KKhoáng sản phi năng lượng2
2.582B1.17%32.600KVận chuyển5
15.264B0.23%53.980KDịch vụ Công nghệ23
451.848M1.18%4.608KDịch vụ Thương mại1
32.972B-2.07%694.526KCông nghệ Sức khỏe1
9.140B8.68%603.447KCông nghệ Sức khỏe3
21.626B-4.07%70.055KCông nghệ Sức khỏe6
4.948B2.22%1.093MTài chính1
43.509M1.17%26.367KDịch vụ Khách hàng1
1.857B0.36%3.592KCông nghiệp Chế biến2
130.092B0.58%81.007KTài chính47
22.584B-1.17%1.937MTài chính10
144.095B-0.43%972.391KTài chính7
142.101M0.00%354Dịch vụ Khách hàng1
10.080B5.61%198.426KCông nghệ Điện tử1
204.492M1.96%22.020KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
433.562M5.50%3.348KBán Lẻ1
97.994M1.84%376.901KTruyền thông2
1.056B-0.38%4.221KKhoáng sản phi năng lượng4
8.183B0.54%39.701KCông nghệ Điện tử6
2.018B0.94%12.112KCông nghiệp Chế biến4
3.955B1.71%6.102KVận chuyển2
1.912B0.30%5.624KSản xuất Chế tạo2
22.298B0.82%46.906KDịch vụ Phân phối17
4.301B3.96%231.291KTruyền thông3
Tải thêm