Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hà Lan

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
101.959B2.77-0.86%95.102K210
14.666B3.820.95%1.071M22
7.759B0.30%15.685K24
227.747B2.97-1.02%330.312K47
2.566B0.071.29%9.622K44
2.204B1.49-0.80%19.907K33
226.623B1.05-0.69%52.451K56
202.501B3.450.39%1.127M11
125.542B4.28-0.29%707.823K938
53.918M2.633.86%77512
24.529B3.05-0.00%200.066K23
14.027B2.21-0.84%42.367K38
7.184B2.10-0.50%2.391K1379
26.721B1.731.02%497.119K24
54.653B1.63-0.15%46.763K57
23.280B2.89-0.01%42.694K612
32.080B3.020.88%281.522K25
137.292B0.45-0.18%174.381K314
4.683B7.95-0.55%361.181K22
2.808M2.17%7.985K11
Tải thêm