Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Philippines

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
11.297B-0.35%217.732KCông nghiệp Chế biến5
31.369B-2.44%2.800KVận chuyển1
29.608B0.00%799.100KVận chuyển1
58.558B-0.54%1.150MCông ty dịch vụ công cộng3
4.024B0.00%929.000KBán Lẻ1
580.466B-0.50%400.340KHàng tiêu dùng không lâu bền3
72.791B0.32%440.443KDịch vụ Khách hàng4
23.939B-1.79%63.324MSản xuất Chế tạo1
105.328B-2.42%1.773MDịch vụ Khách hàng5
4.968B-0.92%74.814KCông nghiệp Chế biến3
62.571B-3.31%4.188MCông nghiệp Chế biến1
98.863B0.00%1.389MNăng lượng Mỏ2
21.659B-5.13%137.250MDịch vụ Thương mại1
6.372B0.82%3.447MCông nghệ Điện tử1
141.637B-0.42%1.034MKhoáng sản phi năng lượng7
5.750B-3.36%379.700KDịch vụ Công nghiệp1
1212.582B0.21%249.371KBán Lẻ2
980.449B-0.57%747.970KCông ty dịch vụ công cộng7
20.462B0.15%137.919KCông nghệ Điện tử2
2.168B3.48%132.000KDịch vụ Phân phối1
891.058M-0.35%102.000KBán Lẻ1
11.185B0.08%1.429KKhách hàng Lâu năm2
101.644B-0.28%4.497MDịch vụ Công nghiệp6
3.209B-4.49%478.324KTài chính2
643.866B-1.76%1.867MTài chính11
4.284B-0.56%361.669KDịch vụ Phân phối2
683.374B-1.53%37.002MBán Lẻ9
37.128B0.82%299.516KHàng tiêu dùng không lâu bền2
546.437B-0.24%186.692KHàng tiêu dùng không lâu bền4
312.977B1.02%1.126MHàng tiêu dùng không lâu bền3
85.709B0.27%908.912KKhách hàng Lâu năm4
3.502B-2.27%173.657KDịch vụ Khách hàng3
710.500M-3.33%370.000KHàng tiêu dùng không lâu bền1
530.933B-1.80%2.183MSản xuất Chế tạo2
3.788B-0.48%409.276KDịch vụ Công nghệ2
50.954B-0.18%330.686KNăng lượng Mỏ5
6.591B-4.92%3.825MDịch vụ Công nghệ2
158.385B0.17%11.099MTài chính5
327.091M0.00%600Hỗn hợp2
1869.569B-1.80%115Tài chính1
68.359B0.40%321.200KTài chính1
226.918B-0.66%8.256MTruyền thông1
24.110B1.82%128.317KVận chuyển4
60.577B-0.57%414.899KHỗn hợp10
21.192B-1.82%1.445MDịch vụ Thương mại8
1.858B0.21%119.465KSản xuất Chế tạo2
123.789B-4.49%344.300KKhách hàng Lâu năm1
3.748B3.33%491.000KDịch vụ Khách hàng1
1608.935B-6.43%10Tài chính1
452.771B-1.37%69.647MNăng lượng Mỏ3
53.131B-0.59%1.098MNăng lượng Mỏ2
9.682B-5.33%8.721KDịch vụ Khách hàng2
128.172B-1.69%1.837MKhoáng sản phi năng lượng11
425.781B-0.66%645.117KVận chuyển2
6.374B3.33%11.000KCông nghệ Sức khỏe1
52.206B-1.55%747.004KKhoáng sản phi năng lượng8
1.338B0.00%538.000KTài chính1
1.525B2.33%150.000KDịch vụ Khách hàng1
2581.654B-1.56%11.062MTài chính34
227.670B0.19%2.720MTài chính5
1.766B3.98%7.000KKhách hàng Lâu năm1
1660.556B-1.23%2.234MTài chính13
290.013B-0.87%367.393KDịch vụ Khách hàng3
5.729B1.14%20.000KTài chính1
5.077B-2.98%3.667MCông nghệ Điện tử2
190.393B-0.32%1.099MBán Lẻ3
369.979B-2.62%138.720KTruyền thông3
8.787B-2.39%516.826KKhoáng sản phi năng lượng2
2.658B-0.70%219.449KSản xuất Chế tạo3
201.779B-0.37%13.982MCông ty dịch vụ công cộng3
23.899B0.09%1.041MDịch vụ Phân phối3
454.305B-2.86%85.685KTruyền thông1
Tải thêm