Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thổ Nhĩ Kỳ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
33.972B-1.48%9.818MCông nghệ Điện tử1
9.258B-1.02%185.113KCông nghiệp Chế biến9
77.621M-2.06%9.428KVận chuyển1
25.689B1.74%52.452MVận chuyển2
4.688B0.75%3.501MCông ty dịch vụ công cộng4
542.213M-1.97%862.487KKhoáng sản phi năng lượng1
7.192B-0.84%1.772MHàng tiêu dùng không lâu bền11
12.968B-0.76%181.449KSản xuất Chế tạo6
12.522B-0.85%351.655KKhách hàng Lâu năm3
17.432B-1.78%719.848KHàng tiêu dùng không lâu bền2
27.253B-1.94%696.436KHàng tiêu dùng không lâu bền5
914.300M-3.14%1.607MCông nghệ Sức khỏe1
7.689B-0.96%636.138KSản xuất Chế tạo6
2.574B0.71%390.820KCông nghiệp Chế biến2
8.424B1.85%10.533MCông nghiệp Chế biến2
33.924B-1.11%16.622MCông nghiệp Chế biến6
5.869B-2.96%9.008MDịch vụ Thương mại3
530.450M-1.84%408.920KCông nghệ Điện tử1
455.000M5.00%781.832KCông nghệ Điện tử1
289.954M-5.86%3.221MCông nghệ Điện tử1
35.231B-0.26%1.855MKhoáng sản phi năng lượng17
9.674B-1.55%482.877KCông nghiệp Chế biến12
%Dịch vụ Công nghệ1
718.800M-4.67%1.405MBán Lẻ1
39.821B-1.96%3.791MBán Lẻ1
38.627B-1.62%7.847MCông ty dịch vụ công cộng12
11.664B-0.11%1.024MSản xuất Chế tạo6
442.750M-1.40%306.302KCông nghệ Điện tử2
2.976B-2.00%1.145MDịch vụ Phân phối5
1.206B0.67%5.347MBán Lẻ1
40.609B0.14%5.329MKhách hàng Lâu năm4
69.898B1.00%3.293MDịch vụ Công nghiệp10
5.526B2.17%10.410MDịch vụ Công nghiệp1
16.439B-1.99%1.752MTài chính11
36.092B-1.88%24.886MTài chính8
158.000M2.06%7.946MDịch vụ Phân phối1
19.226B-3.37%3.347MBán Lẻ4
686.261M0.49%1.750MHàng tiêu dùng không lâu bền2
1.825B-1.47%1.151MHàng tiêu dùng không lâu bền3
62.657B-1.92%612.494KHàng tiêu dùng không lâu bền17
1.015B-1.83%994.930KKhoáng sản phi năng lượng2
5.323B-0.90%659.285KCông ty dịch vụ công cộng3
31.043B-0.62%57.678MKhách hàng Lâu năm7
890.000M-1.12%9.356MKhách hàng Lâu năm1
6.113B-1.01%740.021KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
8.672B1.64%4.211MDịch vụ Khách hàng11
268.380M-2.50%560.029KHàng tiêu dùng không lâu bền2
3.342B0.30%18.651MSản xuất Chế tạo1
3.809B-0.62%738.703KSản xuất Chế tạo6
7.775B-0.34%1.480MCông nghiệp Chế biến8
6.633B-0.52%321.083KDịch vụ Công nghệ4
2.995B-2.25%4.924MNăng lượng Mỏ1
12.187B-0.93%3.407MTài chính10
41.038B-2.71%280.533KTài chính10
14.941B-1.20%4.020MHỗn hợp18
7.294B-1.43%404.979KTài chính3
131.061B0.03%16.877KTài chính2
483.703M-3.24%323.585KTruyền thông1
566.580M-0.96%95.295KVận chuyển1
360.000M-2.50%3.188MDịch vụ Khách hàng1
5.266B-1.89%1.522MDịch vụ Phân phối1
896.260M0.46%953.053KCông nghệ Sức khỏe2
26.296B-1.85%15.493MSản xuất Chế tạo10
1.292B-3.20%10.986MHỗn hợp2
4.239B-1.01%2.362MDịch vụ Thương mại5
1.002B-2.22%222.215KSản xuất Chế tạo4
90.644B-1.08%1.194MKhách hàng Lâu năm4
8.263B-1.37%13.338MDịch vụ Khách hàng5
1.508B0.86%33.332KTài chính1
572.692M-1.97%1.415MSản xuất Chế tạo1
99.148B-1.85%10.154MNăng lượng Mỏ2
227.813M-2.47%4.041MDịch vụ Khách hàng1
174.459M0.08%41.859KKhách hàng Lâu năm1
2.972B1.87%3.200MKhoáng sản phi năng lượng3
12.794B4.11%7.801MVận chuyển2
2.019B-2.11%604.496KDịch vụ Công nghệ6
6.032B-1.75%3.807MCông nghệ Sức khỏe3
4.428B-2.80%426.375KCông nghệ Sức khỏe1
14.472B-1.69%1.754MKhoáng sản phi năng lượng1
10.783B-1.02%3.843MTài chính3
413.090M-0.09%11.930KDịch vụ Khách hàng1
2.231B-0.37%8.498MDịch vụ Khách hàng2
743.925M-1.06%309.301KCông nghiệp Chế biến1
7.559B-0.20%6.132MTài chính10
53.059B-1.48%27.482MTài chính27
642.600M-1.99%69.292KKhách hàng Lâu năm1
190.104B-2.64%104.603MTài chính10
7.056B-0.75%27.049KDịch vụ Khách hàng2
1.047B-0.54%492.366KBán Lẻ2
25.620B-0.96%13.889MTruyền thông1
97.180B-0.12%17.128MKhoáng sản phi năng lượng7
2.603B2.25%1.142MCông nghệ Điện tử2
52.313B-0.52%4.752MCông nghiệp Chế biến18
1.284B1.53%2.712MVận chuyển1
14.917B-1.15%15.640MSản xuất Chế tạo5
7.951B-3.06%1.170MDịch vụ Phân phối6
33.663B-0.13%9.846MTruyền thông1
Tải thêm