Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Mỹ

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
899.430B-2.86%707.459K5229
1186.465B-1.05%5.975M356
2277.423B-1.78%9.499M8143
3082.601B-1.38%3.189M9157
2668.165B-1.49%3.292M10232
394.649B-1.69%632.538K483
7067.771B-2.53%26.777M9332
2264.459B0.36%7.610M4133
11576.665B-1.42%3.727M142184
1087.188B-1.40%1.078M495
6423.484B-1.88%2.633M51008
896.709B-0.69%2.808M5152
277.561B-1.19%871.311K23127
1223.088B-2.30%4.759M6163
1295.450B-1.39%1.181M8181
2588.447B-2.31%1.597M9288
5242.988B-2.43%3.633M10192
14857.544B-3.24%6.269M4618
1097.349B-1.24%2.112M6128
1410.920B-1.37%1.408M4135
Tải thêm