Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
104.507B3.48%2.646MDịch vụ Thương mại26
736.168B2.18%3.492MCông nghệ Điện tử51
105.641B-0.06%4.824MCông nghiệp Chế biến30
318.314B-2.30%6.035MVận chuyển16
168.593B2.07%8.185MVận chuyển22
63.945B1.93%996.004KCông ty dịch vụ công cộng12
53.418B3.91%2.236MKhoáng sản phi năng lượng6
393.738B1.21%4.938MHàng tiêu dùng không lâu bền34
245.869B1.27%4.086MBán Lẻ34
119.792B2.00%1.297MSản xuất Chế tạo32
26.186B1.95%1.426MKhách hàng Lâu năm6
451.165B0.16%2.498MHàng tiêu dùng không lâu bền14
614.578B0.40%6.821MHàng tiêu dùng không lâu bền17
1349.511B-0.07%2.600MCông nghệ Sức khỏe454
142.136B1.72%5.722MDịch vụ Khách hàng25
152.978B1.43%1.428MSản xuất Chế tạo27
847.192B1.18%11.037MDịch vụ Khách hàng15
136.284B3.69%6.530MDịch vụ Khách hàng20
177.230M1.36%312.525KBán Lẻ2
141.581B1.43%1.566MCông nghiệp Chế biến21
95.658B1.22%1.406MCông nghiệp Chế biến12
510.554B1.07%1.717MCông nghiệp Chế biến53
8.594B3.38%1.788MNăng lượng Mỏ12
27.896B-3.04%1.929MDịch vụ Thương mại11
142.960B0.43%745.615KCông nghệ Điện tử18
143.908B1.33%1.237MCông nghệ Điện tử19
131.507B0.94%4.626MCông nghệ Điện tử8
125.908B1.67%1.314MKhoáng sản phi năng lượng13
4.997B1.72%181.837KHàng tiêu dùng không lâu bền4
205.625B1.15%1.207MCông nghiệp Chế biến24
13.556B1.63%3.464MDịch vụ Công nghiệp11
1018.497B1.33%2.858MDịch vụ Công nghệ63
223.366B0.36%1.741MBán Lẻ5
84.984B0.02%1.816MBán Lẻ5
154.150B-0.04%3.877MBán Lẻ7
1213.634B0.15%2.632MCông ty dịch vụ công cộng87
385.739B1.67%1.628MSản xuất Chế tạo50
215.322B2.03%3.046MCông nghệ Điện tử37
139.784B1.89%1.446MCông nghệ Điện tử40
153.563B2.26%1.149MCông nghệ Điện tử30
27.304B0.81%412.533KDịch vụ Phân phối10
41.898B0.08%1.755MBán Lẻ5
219.845B1.69%1.219MKhách hàng Lâu năm22
100.840B1.34%578.612KDịch vụ Công nghiệp36
190.186B0.90%1.028MDịch vụ Công nghiệp25
1279.872B1.65%4.373MTài chính91
774.173B0.94%4.623MTài chính1135
176.189B0.16%803.884KDịch vụ Thương mại2
65.417B1.39%2.018MDịch vụ Phân phối12
458.206B-0.29%4.824MBán Lẻ14
242.077B1.03%3.929MHàng tiêu dùng không lâu bền15
68.992B-0.44%1.306MHàng tiêu dùng không lâu bền9
154.512B-0.08%711.913KHàng tiêu dùng không lâu bền34
37.239B1.83%476.361KKhoáng sản phi năng lượng7
79.367B0.56%936.109KCông ty dịch vụ công cộng21
35.078B2.31%1.063MKhách hàng Lâu năm17
511.481B0.80%2.894MBán Lẻ4
168.206B0.65%1.131MKhách hàng Lâu năm26
151.928B0.83%1.091MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
242.661B2.27%5.386MDịch vụ Khách hàng19
831.240B0.42%3.801MHàng tiêu dùng không lâu bền23
332.259B0.89%2.070MSản xuất Chế tạo13
1011.369B1.40%2.801MSản xuất Chế tạo81
180.210B0.86%978.018KCông nghiệp Chế biến27
1753.081B1.13%4.374MDịch vụ Công nghệ120
246.884B1.70%1.614MTài chính18
1582.394B2.34%9.453MNăng lượng Mỏ37
2972.944B1.31%5.147MBán Lẻ46
6141.737B0.28%9.390MDịch vụ Công nghệ146
801.882B2.09%4.017MTài chính42
719.155B0.64%1.940MTài chính103
273.598B0.36%1.565MHỗn hợp3103
291.656B1.56%2.550MTài chính26
2582.470B1.87%12.535MTài chính66
635.124B0.36%15.436MTruyền thông18
665.271B-0.72%2.667MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe11
40.518B2.53%1.277MVận chuyển49
20.654B2.59%694.058KDịch vụ Khách hàng3
92.851B0.55%985.450KDịch vụ Phân phối11
2336.870B0.64%1.894MCông nghệ Sức khỏe219
173.974B0.93%925.903KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe59
31.796B1.55%611.221KSản xuất Chế tạo22
3.413B1.39%2.282MHỗn hợp11
532.147B1.15%987.279KDịch vụ Thương mại162
58.537B1.06%480.741KSản xuất Chế tạo15
1500.986B1.18%14.630MKhách hàng Lâu năm30
184.679B1.85%6.282MDịch vụ Khách hàng33
1510.020B0.34%2.337MTài chính29
59.853B1.07%4.223MSản xuất Chế tạo7
448.409B1.70%4.630MDịch vụ Công nghiệp36
398.204B4.07%8.019MNăng lượng Mỏ71
126.578B3.74%4.645MNăng lượng Mỏ13
108.548B1.02%7.393MDịch vụ Công nghiệp44
425.725B1.15%3.398MDịch vụ Khách hàng56
8.008B-0.25%107.878KKhách hàng Lâu năm7
526.792B1.26%6.917MKhoáng sản phi năng lượng48
27.322B1.48%377.406KVận chuyển11
5910.875B2.53%12.969MDịch vụ Công nghệ284
47.885B1.55%396.397KDịch vụ Thương mại27
119.313B0.12%2.602MCông nghệ Sức khỏe10
2527.177B-0.37%6.046MCông nghệ Sức khỏe246
162.662B0.53%1.088MCông nghệ Sức khỏe76
239.666B-0.12%5.513MKhoáng sản phi năng lượng61
302.339B0.60%1.099MTài chính43
16.875B1.25%159.282KDịch vụ Khách hàng6
35.945B3.08%1.827MDịch vụ Khách hàng7
21.753B2.51%1.216MCông nghiệp Chế biến10
408.069B0.32%3.641MVận chuyển7
119.934B2.21%2.446MTài chính48
1537.228B0.88%1.704MTài chính223
190.627B0.78%4.339MKhách hàng Lâu năm32
948.962B1.29%1.567MTài chính284
541.352B1.09%2.802MDịch vụ Khách hàng48
44.442B1.17%975.461KTài chính60
2589.666B1.98%11.312MCông nghệ Điện tử84
103.324B0.32%745.378KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
72.080B1.31%632.265KTài chính14
522.313B1.55%1.168MBán Lẻ67
74.341B-0.23%2.700MTruyền thông16
251.493B2.44%20.611MKhoáng sản phi năng lượng28
2714.014B1.65%68.542MCông nghệ Điện tử45
3.532B1.75%168.657KCông nghiệp Chế biến4
334.237B0.26%3.797MHàng tiêu dùng không lâu bền6
41.050B1.04%764.754KKhách hàng Lâu năm3
108.071B-0.70%555.779KVận chuyển22
376.402B1.09%2.115MSản xuất Chế tạo39
72.442B0.05%796.180KCông ty dịch vụ công cộng15
200.429B0.85%624.950KDịch vụ Phân phối50
472.772B1.31%3.427MTruyền thông22
Tải thêm