Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Mỹ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
47.625B3.30-0.07%3.009MDịch vụ Thương mại35
658.164B1.57-1.00%2.853MCông nghệ Điện tử61
89.287B1.70-0.29%2.054MCông nghiệp Chế biến37
247.315B2.85-2.02%2.722MVận chuyển18
114.426B0.00-1.34%6.037MVận chuyển23
50.004B2.990.15%1.618MCông ty dịch vụ công cộng9
9.587B1.45-4.57%6.077MKhoáng sản phi năng lượng5
205.564B1.74-9.66%32.136MHàng tiêu dùng không lâu bền36
160.115B2.010.16%5.376MBán Lẻ34
89.899B1.55-1.92%1.294MSản xuất Chế tạo36
20.186B1.36-0.62%1.915MKhách hàng Lâu năm5
367.858B1.84-0.63%4.496MHàng tiêu dùng không lâu bền14
619.969B2.75-1.26%9.459MHàng tiêu dùng không lâu bền17
565.565B1.39-0.36%2.889MCông nghệ Sức khỏe361
99.631B2.46-0.41%5.026MDịch vụ Khách hàng26
101.600B1.80-0.44%1.423MSản xuất Chế tạo22
415.198B1.16-3.15%16.838MDịch vụ Khách hàng11
88.419B0.22-1.14%4.281MDịch vụ Khách hàng21
175.179M-1.33%66.961KBán Lẻ1
158.379B2.07-0.37%2.682MCông nghiệp Chế biến22
68.992B2.99-0.49%1.907MCông nghiệp Chế biến14
421.387B2.76-0.11%2.267MCông nghiệp Chế biến53
33.017B1.65-0.89%2.275MNăng lượng Mỏ13
14.853B2.80-0.11%1.332MDịch vụ Thương mại15
43.110B-0.85%4.299MCông nghệ Điện tử15
115.215B1.84-1.01%1.913MCông nghệ Điện tử21
146.714B1.72-1.02%2.629MCông nghệ Điện tử10
89.363B1.790.08%785.961KKhoáng sản phi năng lượng13
3.810B0.10%184.573KHàng tiêu dùng không lâu bền3
133.355B3.00-0.04%2.701MCông nghiệp Chế biến22
18.192B0.83-1.62%2.943MDịch vụ Công nghiệp12
420.130B1.45-0.49%2.111MDịch vụ Công nghệ57
17.746B3.040.52%5.962MBán Lẻ5
92.677B0.57-0.15%2.353MBán Lẻ4
152.638B2.98-1.45%5.863MBán Lẻ5
1414.198B3.98-1.21%10.476MCông ty dịch vụ công cộng84
272.828B1.64-0.37%2.227MSản xuất Chế tạo65
86.521B1.82-1.53%2.498MCông nghệ Điện tử17
133.593B0.56-1.19%1.338MCông nghệ Điện tử46
62.115B0.70-1.44%3.782MCông nghệ Điện tử24
20.743B1.10-1.38%573.129KDịch vụ Phân phối9
21.973B3.61-2.19%2.986MBán Lẻ4
23.202B1.96-0.99%3.134MKhách hàng Lâu năm19
107.457B0.50-0.23%653.811KDịch vụ Công nghiệp46
182.919B1.33-1.20%1.466MDịch vụ Công nghiệp21
319.581B2.22-1.03%2.672MTài chính92
433.231B0.38-0.06%182.330KTài chính1263
157.897B1.09-1.47%1.840MDịch vụ Thương mại3
14.766B0.650.75%1.130MDịch vụ Phân phối9
62.003B1.83-1.73%3.664MBán Lẻ12
109.147B3.50-0.83%5.906MHàng tiêu dùng không lâu bền12
50.839B2.39-1.24%2.107MHàng tiêu dùng không lâu bền8
322.865B2.33-1.84%4.619MHàng tiêu dùng không lâu bền45
25.878B0.88-0.06%672.306KKhoáng sản phi năng lượng6
105.656B4.05-1.81%1.032MCông ty dịch vụ công cộng23
16.264B2.79-1.54%963.215KKhách hàng Lâu năm19
415.891B2.50-0.97%5.034MBán Lẻ5
118.688B1.48-0.91%1.442MKhách hàng Lâu năm27
82.172B1.11-2.15%1.069MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe15
169.831B0.92-4.28%16.240MDịch vụ Khách hàng20
654.538B2.86-1.82%6.188MHàng tiêu dùng không lâu bền23
232.557B4.19-1.42%3.023MSản xuất Chế tạo8
575.271B1.48-1.34%3.260MSản xuất Chế tạo93
119.990B1.63-1.07%1.273MCông nghiệp Chế biến20
710.778B1.69-1.03%4.231MDịch vụ Công nghệ96
229.191B1.133.64%1.474MTài chính20
1590.635B8.69-0.56%11.490MNăng lượng Mỏ45
1720.127B0.03-0.95%43.038MBán Lẻ51
3383.364B0.06-1.51%26.464MDịch vụ Công nghệ116
827.268B2.68-0.87%5.797MTài chính45
525.686B4.39-1.05%2.494MTài chính105
195.826B7.82-0.07%454.692KHỗn hợp3458
223.927B3.90-0.48%2.938MTài chính25
1942.416B4.19-0.92%13.288MTài chính63
398.459B6.68-1.37%27.848MTruyền thông21
794.887B1.15-0.74%2.656MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
39.701B13.941.12%1.095MVận chuyển48
15.832B4.39%2.006MDịch vụ Khách hàng4
136.932B0.97-0.77%2.053MDịch vụ Phân phối11
1571.254B0.84-1.32%2.750MCông nghệ Sức khỏe230
115.772B0.36-1.29%2.734MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe66
25.922B0.98-0.42%360.663KSản xuất Chế tạo18
1.089B2.310.29%438.967KHỗn hợp10
1092.998B0.70-1.03%5.513MDịch vụ Thương mại172
32.120B0.990.08%555.010KSản xuất Chế tạo16
1397.206B0.73-1.30%45.019MKhách hàng Lâu năm45
153.189B0.090.82%1.848MDịch vụ Khách hàng37
1411.096B0.39-0.49%2.877MTài chính31
2.449B5.32-5.49%1.729MSản xuất Chế tạo4
551.197B6.62-0.02%5.889MDịch vụ Công nghiệp31
587.407B3.90-0.65%8.499MNăng lượng Mỏ53
178.143B3.470.22%3.462MNăng lượng Mỏ12
131.015B2.01-0.19%9.513MDịch vụ Công nghiệp42
296.083B0.44-1.21%2.307MDịch vụ Khách hàng60
5.056B1.86-1.26%147.608KKhách hàng Lâu năm7
209.226B7.34-0.78%5.851MKhoáng sản phi năng lượng46
132.678B1.19-0.46%11.657MVận chuyển18
4035.936B0.75-1.33%17.916MDịch vụ Công nghệ376
38.147B1.41-0.44%560.317KDịch vụ Thương mại29
10.727B3.27%9.496MCông nghệ Sức khỏe4
3069.503B2.26-1.07%7.141MCông nghệ Sức khỏe471
41.793B0.00-0.62%411.605KCông nghệ Sức khỏe28
196.004B2.711.74%10.603MKhoáng sản phi năng lượng71
305.285B1.50-1.30%1.703MTài chính39
12.706B2.981.07%392.004KDịch vụ Khách hàng6
23.202B1.270.43%2.190MDịch vụ Khách hàng7
15.716B1.292.09%1.600MCông nghiệp Chế biến6
366.795B1.98-2.21%5.695MVận chuyển6
84.403B0.51-0.26%1.597MTài chính52
1199.538B4.431.06%4.582MTài chính216
47.066B1.79-0.80%1.158MKhách hàng Lâu năm26
877.076B2.57-0.04%2.459MTài chính279
450.096B2.11-1.84%3.530MDịch vụ Khách hàng53
41.117B3.62-0.89%1.121MTài chính62
2104.305B1.90-1.44%19.116MCông nghệ Điện tử108
70.429B0.84-0.88%1.419MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
47.395B2.49-0.68%1.091MTài chính14
911.725B1.30-1.60%3.850MBán Lẻ82
62.468B4.11-0.38%3.748MTruyền thông14
322.781B10.200.67%12.668MKhoáng sản phi năng lượng26
2536.454B0.92-2.74%111.506MCông nghệ Điện tử53
2.820B1.18-0.59%154.245KCông nghiệp Chế biến3
284.679B7.44-2.50%6.479MHàng tiêu dùng không lâu bền7
23.133B3.36-1.64%1.122MKhách hàng Lâu năm6
88.902B0.79-2.79%896.318KVận chuyển22
321.249B2.00-1.23%1.953MSản xuất Chế tạo36
51.346B2.11-1.06%1.819MCông ty dịch vụ công cộng12
168.099B2.09-0.10%1.132MDịch vụ Phân phối51
433.531B2.21-1.26%3.326MTruyền thông22
Tải thêm