Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — New Zealand

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính215,464 B NZD6,33%+0,17%29,415 K822
Công ty dịch vụ công cộng51,144 B NZD3,23%−1,22%663,126 K28
Vận chuyển27,274 B NZD2,17%−0,50%380,626 K410
Công nghệ Sức khỏe25,019 B NZD1,86%+0,99%161,009 K48
Hàng tiêu dùng không lâu bền11,195 B NZD8,11%+0,34%372,79 K39
Truyền thông10,967 B NZD6,23%+1,04%1,065 M23
Năng lượng Mỏ9,446 B NZD8,24%+0,27%255,891 K12
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe6,446 B NZD1,08%+0,37%745,262 K26
Dịch vụ Công nghiệp3,946 B NZD5,72%+1,08%6,518 K11
Khoáng sản phi năng lượng2,571 B NZD4,87%−0,46%341,562 K45
Dịch vụ Công nghệ2,405 B NZD+0,16%23,417 K28
Dịch vụ Khách hàng2,265 B NZD5,68%+0,90%1,909 M57
Bán Lẻ2,194 B NZD8,63%−0,91%30,885 K48
Công nghiệp Chế biến1,242 B NZD1,81%−1,38%24,371 K37
Dịch vụ Phân phối1,096 B NZD7,06%−2,52%21,633 K13
Sản xuất Chế tạo1,059 B NZD4,93%+1,98%50,019 K33
Công nghệ Điện tử552,975 M NZD0,00%−0,39%51,528 K33
Dịch vụ Thương mại357,574 M NZD11,75%+1,79%4,983 K24
Khách hàng Lâu năm270,434 M NZD7,89%+1,32%432,397 K11
Hỗn hợp142