Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Qatar

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
312.960M0.770.00%011
30.206B4.02-0.30%2.251M12
12.495B5.45-1.77%2.369M11
4.927B3.44-2.12%8.755K11
229.249M1.64-2.67%61.438K11
7.446B4.23-0.78%708.040K22
18.374B4.11-0.11%1.192M11
431.206B2.56-3.64%9.239M923
1.900B3.70-0.07%63.144K11
230.192M-1.97%2.580M11
454.852M3.85-1.92%309.965K11
3.457B-2.62%11.417M11
6.048B5.30-1.68%752.405K12
139.796B5.39-0.70%3.673M23
1.407B4.05-1.00%473.163K11
4.787B3.76-0.31%4.050M22
3.629B3.77-1.77%29.634K11
30.699B3.46-2.28%3.460M23
19.448B4.52-0.11%874.713K11
Tải thêm