FTSE 100

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Các thành phần UKX

Cổ phiếu là một phần của chỉ số

Các thành phần FTSE 100 có thể được tìm thấy trong bảng dưới đây. Sắp xếp các thành phần cổ phiếu UKX theo các số liệu và dữ liệu tài chính khác nhau như hiệu suất, cổ tức, báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán.

Giá
Thay đổi %
Khối lượng
Khối lượng Tương đối
Vốn hóa
P/E
EPS pha loãng
TTM
Tăng trưởng EPS pha loãng
TTM so với cùng kỳ năm ngoái
Tỷ suất cổ tức %
TTM
Khu vực
Xếp hạng của nhà phân tích
Không có mã giao dịch nào khớp với tiêu chí của bạn