Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Trung Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
1074.934B0.31%5.816M4126
766.996B0.99%289.263M323
4796.078B-1.84%20.955M8219
6653.600B-2.60%8.126M8196
1287.942B-2.21%9.417M993
885.797B-0.28%32.668M479
11308.435B0.10%29.333M9587
3050.788B6.38%275.501M445
16906.531B-1.20%99.257M10244
630.689B1.61%31.955M310
6619.577B0.06%12.673M5359
2636.332B1.54%108.164M5174
12.704B-0.30%4.799M211
4678.515B0.30%127.808M6218
10411.376B0.01%37.372M8628
12306.761B0.56%37.700M9958
901.817B-0.71%14.091M998
3072.678B-0.53%24.240M4257
2615.236B1.90%52.494M6125
2992.647B6.23%241.362M4130
Tải thêm