Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Trung Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
67.621B-0.87%8.550MDịch vụ Thương mại14
964.127B-1.92%28.195MCông nghệ Điện tử38
1792.799B0.15%47.497MCông nghiệp Chế biến71
594.646B-0.15%29.414MVận chuyển23
418.712B2.41%40.859MVận chuyển10
290.144B7.97%981.502MCông ty dịch vụ công cộng10
524.477B-2.16%226.300MKhoáng sản phi năng lượng29
524.280B0.31%14.526MHàng tiêu dùng không lâu bền60
37.837B-0.39%2.400MBán Lẻ4
1092.968B-0.05%24.522MSản xuất Chế tạo114
228.573B-0.49%15.691MKhách hàng Lâu năm18
4513.659B3.26%11.515MHàng tiêu dùng không lâu bền34
83.931B-1.00%9.155MHàng tiêu dùng không lâu bền7
1125.042B3.72%13.386MCông nghệ Sức khỏe48
19.646B-2.01%14.173MDịch vụ Khách hàng4
274.866B-0.17%13.155MSản xuất Chế tạo43
70.686B-0.78%12.521MDịch vụ Khách hàng6
2.240B-4.17%4.947MDịch vụ Khách hàng1
22.053B-1.82%3.769MBán Lẻ2
694.545B-0.42%84.982MCông nghiệp Chế biến47
497.514B-1.80%77.252MCông nghiệp Chế biến40
4246.535B-0.55%54.736MCông nghiệp Chế biến201
1539.299B-6.11%118.447MNăng lượng Mỏ33
60.883B-1.28%15.163MDịch vụ Thương mại12
162.050B-1.13%6.239MCông nghệ Điện tử22
502.390B-0.06%7.962MCông nghệ Điện tử33
369.911B0.62%52.482MCông nghệ Điện tử20
781.129B0.13%58.330MKhoáng sản phi năng lượng44
65.088B1.79%3.277MHàng tiêu dùng không lâu bền3
665.451B1.27%18.178MCông nghiệp Chế biến44
57.967B-1.84%13.712MDịch vụ Công nghiệp2
66.674B-1.46%17.590MDịch vụ Công nghệ9
300.311B-0.42%8.733MBán Lẻ44
5.556B1.11%17.524MBán Lẻ1
110.504B0.46%4.470MBán Lẻ11
2172.839B3.31%118.563MCông ty dịch vụ công cộng81
5126.140B1.01%39.874MSản xuất Chế tạo241
1725.574B-0.12%21.462MCông nghệ Điện tử102
1464.121B-1.26%95.788MCông nghệ Điện tử103
1252.147B-0.54%12.114MCông nghệ Điện tử93
160.901B-1.77%44.960MDịch vụ Phân phối15
53.004B-0.45%18.620MBán Lẻ2
1607.304B1.24%27.912MKhách hàng Lâu năm66
2028.594B-0.26%123.323MDịch vụ Công nghiệp119
253.481B0.43%13.165MDịch vụ Công nghiệp31
80.030B-1.43%27.856MTài chính5
107.812B1.44%18.791MTài chính5
98.257B2.90%3.128MDịch vụ Phân phối7
88.373B-1.37%16.622MBán Lẻ9
66.129B0.47%4.715MHàng tiêu dùng không lâu bền8
240.227B0.55%14.785MHàng tiêu dùng không lâu bền21
788.812B0.46%6.311MHàng tiêu dùng không lâu bền47
109.531B0.04%33.118MKhoáng sản phi năng lượng14
254.115B0.48%27.984MCông ty dịch vụ công cộng20
428.547B-1.00%9.512MKhách hàng Lâu năm41
115.925B2.01%91.807MKhách hàng Lâu năm11
342.405B7.66%67.844MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
116.240B1.79%2.657MDịch vụ Khách hàng10
212.297B1.00%4.490MHàng tiêu dùng không lâu bền16
99.348B4.33%12.745MSản xuất Chế tạo6
3113.012B-0.89%23.030MSản xuất Chế tạo323
1284.123B-0.38%35.875MCông nghiệp Chế biến109
971.477B-0.27%14.958MDịch vụ Công nghệ102
1614.130B-3.88%433.405MNăng lượng Mỏ6
82.446B-1.32%21.251MBán Lẻ7
492.362B1.42%104.815MDịch vụ Công nghệ12
2852.350B1.03%75.985MTài chính44
414.715B3.31%45.982MTài chính9
%Hỗn hợp9
828.379B-0.17%10.770MTài chính2
6327.008B0.11%107.137MTài chính16
622.662B-0.33%359.409MTruyền thông4
578.861B0.24%138.645MVận chuyển17
59.121B0.97%4.462MDịch vụ Phân phối7
1378.396B4.46%7.766MCông nghệ Sức khỏe88
108.602B5.53%26.187MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
757.430B-1.49%37.905MSản xuất Chế tạo82
12.943B-1.85%5.235MHỗn hợp2
929.901B0.93%6.618MDịch vụ Thương mại99
330.187B0.83%24.999MSản xuất Chế tạo49
2157.715B0.71%25.154MKhách hàng Lâu năm44
279.825B-0.07%14.297MDịch vụ Khách hàng21
1146.407B-1.71%78.607MTài chính3
26.277B-1.16%2.907MSản xuất Chế tạo7
26.068B1.58%43.963MDịch vụ Công nghiệp4
45.559B-2.31%36.719MNăng lượng Mỏ3
7.012B-2.54%11.064MNăng lượng Mỏ3
272.469B0.21%41.077MDịch vụ Công nghiệp18
586.430B2.69%11.541MDịch vụ Khách hàng27
85.564B-1.37%25.201MKhách hàng Lâu năm12
1374.264B-2.03%130.672MKhoáng sản phi năng lượng63
857.605B-0.14%22.695MVận chuyển62
1554.542B-1.02%19.655MDịch vụ Công nghệ134
9.715B-0.00%742.173KDịch vụ Thương mại1
118.613B0.99%10.076MCông nghệ Sức khỏe13
2057.865B2.87%17.502MCông nghệ Sức khỏe133
1736.044B2.40%22.580MCông nghệ Sức khỏe77
478.521B-3.16%235.307MKhoáng sản phi năng lượng10
201.295B-0.77%39.245MTài chính1
147.631B-0.74%7.817MDịch vụ Khách hàng17
30.753B-0.23%9.410MDịch vụ Khách hàng4
280.925B-1.63%37.630MCông nghiệp Chế biến33
131.210B0.06%34.957MVận chuyển6
1800.629B0.22%34.472MTài chính133
77.235B-0.22%14.503MKhách hàng Lâu năm17
3251.683B0.44%59.392MTài chính26
21.841B0.27%3.343MDịch vụ Khách hàng4
3143.020B0.30%22.259MCông nghệ Điện tử97
137.274B7.59%8.018MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
205.640B0.34%41.182MBán Lẻ18
134.776B1.45%23.701MTruyền thông16
1529.180B-3.94%318.202MKhoáng sản phi năng lượng57
1755.812B0.23%31.678MCông nghệ Điện tử78
1007.192B-2.16%42.698MCông nghiệp Chế biến82
79.741B-3.32%8.894MKhách hàng Lâu năm10
27.563B0.46%1.832MVận chuyển7
1470.857B-0.55%70.139MSản xuất Chế tạo93
179.898B-0.17%30.918MCông ty dịch vụ công cộng19
571.619B-0.75%62.271MDịch vụ Phân phối50
9.963B-2.42%5.132MTruyền thông3
Tải thêm