Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Trung Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
139.924B0.760.99%34.305MDịch vụ Thương mại23
956.099B0.492.12%27.504MCông nghệ Điện tử46
1658.778B0.85-0.05%43.829MCông nghiệp Chế biến69
662.274B1.261.74%27.458MVận chuyển31
532.498B0.024.08%57.898MVận chuyển11
447.110B0.663.45%222.682MCông ty dịch vụ công cộng13
355.826B0.703.04%131.577MKhoáng sản phi năng lượng25
490.599B3.05-0.33%20.228MHàng tiêu dùng không lâu bền55
46.577B1.850.61%6.928MBán Lẻ6
1501.780B1.440.47%31.647MSản xuất Chế tạo148
160.957B0.742.02%25.046MKhách hàng Lâu năm13
5019.934B1.191.07%8.053MHàng tiêu dùng không lâu bền33
53.109B4.930.89%5.538MHàng tiêu dùng không lâu bền5
1271.392B0.670.06%12.512MCông nghệ Sức khỏe61
12.260B0.181.33%29.228MDịch vụ Khách hàng3
271.140B1.560.39%18.292MSản xuất Chế tạo46
76.025B1.951.16%32.358MDịch vụ Khách hàng6
1.728B3.55%7.968MDịch vụ Khách hàng1
12.718B1.16-0.16%4.510MBán Lẻ2
646.807B0.712.44%78.204MCông nghiệp Chế biến47
408.363B1.451.04%29.831MCông nghiệp Chế biến44
3846.073B1.390.91%27.515MCông nghiệp Chế biến212
1606.644B4.582.15%48.182MNăng lượng Mỏ36
51.755B2.780.45%30.936MDịch vụ Thương mại12
140.862B0.521.45%14.196MCông nghệ Điện tử22
247.449B0.562.40%16.601MCông nghệ Điện tử27
314.981B1.931.35%46.109MCông nghệ Điện tử19
720.335B3.651.19%34.998MKhoáng sản phi năng lượng43
52.690B1.082.60%3.889MHàng tiêu dùng không lâu bền3
567.723B1.070.63%13.455MCông nghiệp Chế biến47
53.074B0.160.59%7.615MDịch vụ Công nghiệp2
67.436B0.260.54%16.332MDịch vụ Công nghệ10
273.296B2.220.53%23.790MBán Lẻ39
392.682B0.703.96%22.711MBán Lẻ1
102.496B0.930.55%3.479MBán Lẻ10
2133.172B1.860.45%59.925MCông ty dịch vụ công cộng76
5480.314B0.510.58%29.747MSản xuất Chế tạo263
1606.782B0.752.24%34.903MCông nghệ Điện tử100
1333.487B2.222.20%79.766MCông nghệ Điện tử115
1030.564B0.532.55%20.762MCông nghệ Điện tử84
125.722B0.683.04%13.198MDịch vụ Phân phối16
26.620B0.63%32.366MBán Lẻ2
1499.816B2.810.34%27.880MKhách hàng Lâu năm69
2013.371B2.070.62%78.757MDịch vụ Công nghiệp133
171.776B0.890.90%13.181MDịch vụ Công nghiệp28
71.664B3.491.89%26.071MTài chính5
103.058B1.681.67%17.621MTài chính5
80.398B0.86-2.54%3.696MDịch vụ Phân phối6
83.561B0.69-0.05%44.094MBán Lẻ9
318.349B0.421.18%17.901MHàng tiêu dùng không lâu bền10
317.700B2.46-0.96%17.252MHàng tiêu dùng không lâu bền21
834.072B0.97-0.38%8.849MHàng tiêu dùng không lâu bền51
92.657B0.550.16%22.247MKhoáng sản phi năng lượng15
194.996B2.050.92%5.645MCông ty dịch vụ công cộng19
480.484B1.47-0.05%19.829MKhách hàng Lâu năm42
106.226B3.29-0.24%47.901MKhách hàng Lâu năm10
304.350B0.23-0.25%22.800MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
171.246B0.402.88%8.976MDịch vụ Khách hàng13
225.488B0.55-0.03%3.043MHàng tiêu dùng không lâu bền17
50.559B0.361.36%17.452MSản xuất Chế tạo3
2748.826B0.882.12%19.180MSản xuất Chế tạo354
1123.720B1.200.51%20.881MCông nghiệp Chế biến104
753.826B0.321.34%19.404MDịch vụ Công nghệ95
1443.459B6.44-0.21%124.900MNăng lượng Mỏ6
92.510B0.35-0.17%12.691MBán Lẻ12
438.711B0.460.77%146.974MDịch vụ Công nghệ12
2435.046B2.340.68%62.148MTài chính45
342.922B1.290.87%58.481MTài chính8
%Hỗn hợp9
848.844B2.32-2.92%29.271MTài chính3
6358.575B6.140.32%142.805MTài chính16
501.486B3.690.56%38.573MTruyền thông4
493.069B3.812.89%103.396MVận chuyển16
55.094B1.920.40%6.544MDịch vụ Phân phối8
1252.100B1.24-0.38%4.769MCông nghệ Sức khỏe92
87.987B0.930.02%4.722MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
730.778B0.871.75%29.584MSản xuất Chế tạo88
990.932B0.580.39%8.330MDịch vụ Thương mại118
226.306B1.180.77%16.545MSản xuất Chế tạo46
2361.660B1.242.28%81.628MKhách hàng Lâu năm43
253.916B0.401.77%41.031MDịch vụ Khách hàng21
1065.424B4.84-0.00%34.030MTài chính3
22.147B0.861.27%4.474MSản xuất Chế tạo6
8.951B3.731.48%8.136MDịch vụ Công nghiệp2
443.964B0.123.13%80.557MNăng lượng Mỏ4
13.733B2.650.84%16.868MNăng lượng Mỏ3
286.969B0.451.67%20.008MDịch vụ Công nghiệp19
112.760B0.104.77%38.270MDịch vụ Khách hàng23
84.443B3.09-0.25%3.973MKhách hàng Lâu năm10
1197.834B0.901.93%33.388MKhoáng sản phi năng lượng69
902.888B3.021.89%20.370MVận chuyển63
1569.546B0.880.68%19.329MDịch vụ Công nghệ160
9.609B0.600.88%1.220MDịch vụ Thương mại1
84.201B0.91-0.31%29.066MCông nghệ Sức khỏe7
3124.933B0.88-0.08%14.769MCông nghệ Sức khỏe210
542.848B2.150.12%23.288MCông nghệ Sức khỏe28
428.771B1.570.43%187.015MKhoáng sản phi năng lượng12
202.111B3.20-0.58%60.805MTài chính1
144.018B4.451.02%6.706MDịch vụ Khách hàng18
29.191B1.401.41%15.399MDịch vụ Khách hàng4
231.623B1.302.10%20.612MCông nghiệp Chế biến33
133.223B5.470.60%40.595MVận chuyển6
1839.652B2.31-0.59%41.744MTài chính142
85.482B0.401.18%13.237MKhách hàng Lâu năm20
3023.023B4.110.53%67.579MTài chính28
23.135B1.252.85%11.077MDịch vụ Khách hàng4
3179.689B0.303.71%46.174MCông nghệ Điện tử112
82.301B0.462.11%7.548MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
224.406B2.271.35%75.044MBán Lẻ26
133.246B0.422.38%9.771MTruyền thông15
1083.247B4.980.39%220.305MKhoáng sản phi năng lượng56
1352.766B1.892.47%55.098MCông nghệ Điện tử78
731.580B2.810.67%19.905MCông nghiệp Chế biến80
56.543B1.250.64%19.109MKhách hàng Lâu năm10
35.488B1.140.43%4.406MVận chuyển9
1162.953B1.261.56%35.480MSản xuất Chế tạo78
148.242B2.660.31%14.462MCông ty dịch vụ công cộng16
564.664B1.200.25%111.160MDịch vụ Phân phối58
855.378B3.46-0.35%12.446MTruyền thông3
Tải thêm