Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Pháp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
111.967B-1.04%658.911K455
53.146B0.28%5.862M312
103.120B-2.04%4.364M725
1055.032B0.64%610.715K737
76.450B0.09%6.258M937
8.558B-1.78%802.223K325
267.812B-1.22%2.226M961
103.529B-0.84%11.660M47
303.491B-0.90%5.904M11102
38.842B0.48%1.431M39
418.679B-0.72%1.242M577
125.098B-1.27%1.513M426
3.128B-2.15%62.451K2530
35.227B-1.47%49.539K617
92.128B-2.12%1.308M833
357.202B-1.20%944.017K856
28.071B-0.11%2.964M929
134.901B-0.45%2.027M484
29.838B1.43%1.066M410
106.354B-1.23%17.903M425
Tải thêm