Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Pháp

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
77.198B2.102.36%348.589K450
45.639B5.820.64%5.617M39
76.202B1.491.29%2.413M725
915.723B1.763.56%348.488K738
47.898B1.901.64%1.420M935
7.044B4.702.51%1.259M321
234.436B1.412.15%990.641K961
128.291B5.713.02%6.607M35
261.029B6.772.23%2.907M10107
20.735B1.142.80%266.660K36
462.626B2.663.90%847.980K579
131.014B3.102.09%571.148K423
186.572K0.000.00%192534
36.430B4.531.79%178.552K617
88.110B2.143.78%800.418K734
277.670B2.072.85%439.699K856
23.133B2.962.10%1.372M829
102.730B0.922.98%810.137K478
33.574B0.530.90%2.337M410
88.902B3.741.13%3.012M423
Tải thêm