Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Pháp

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
25.728B0.56%393.128KDịch vụ Thương mại20
161.510B1.71%1.071MCông nghệ Điện tử14
1.932B0.07%6.804KCông nghiệp Chế biến9
7.449B-1.14%1.209KVận chuyển2
2.405B1.81%4.593MVận chuyển2
3.769B-2.83%40.261KCông ty dịch vụ công cộng5
24.849M-2.92%1.066KKhoáng sản phi năng lượng1
634.970B0.81%288.449KHàng tiêu dùng không lâu bền12
396.334M6.40%428.601KBán Lẻ2
15.808B-3.96%748.401KSản xuất Chế tạo7
24.220B-0.41%292.565KKhách hàng Lâu năm1
151.249B-0.30%134.289KHàng tiêu dùng không lâu bền9
6.705B-1.73%771.191KCông nghệ Sức khỏe32
4.639B-1.01%122.228KDịch vụ Khách hàng4
39.888B0.68%712.988KSản xuất Chế tạo10
10.568B0.88%168.428KDịch vụ Khách hàng5
3.179B-2.49%5.442KBán Lẻ2
175.553M-7.32%1.024KCông nghiệp Chế biến1
13.008B-0.11%112.796KCông nghiệp Chế biến3
70.446B0.16%688.307KCông nghiệp Chế biến9
160.800M1.00%350Năng lượng Mỏ1
670.842K0.00%72Dịch vụ Thương mại1
27.041M-1.47%889Công nghệ Điện tử3
2.321B-1.37%7.377KCông nghệ Điện tử4
19.860M0.59%30.732KCông nghệ Điện tử3
33.202B-0.00%16.038KKhoáng sản phi năng lượng6
36.433M0.00%110Hàng tiêu dùng không lâu bền1
5.718B-1.13%49.373KCông nghiệp Chế biến5
8.826M1.52%45.379KDịch vụ Công nghiệp1
1.543B0.02%469.523KDịch vụ Công nghệ4
2.729B19.45%1.217MBán Lẻ1
10.114M-4.29%6.131KBán Lẻ1
67.478B-0.35%4.036MCông ty dịch vụ công cộng13
89.985B2.37%971.993KSản xuất Chế tạo6
7.192B-3.62%106.454KCông nghệ Điện tử6
27.833B1.43%355.001KCông nghệ Điện tử14
404.506M1.68%4.812KCông nghệ Điện tử4
212.479M-0.95%135Dịch vụ Phân phối3
1.466B0.36%33.869KBán Lẻ1
7.162B-0.23%119.597KKhách hàng Lâu năm3
83.000B0.79%732.714KDịch vụ Công nghiệp15
3.625B6.78%10.731MDịch vụ Công nghiệp7
7.135B-0.23%2.599MTài chính5
12.635B0.94%54.633KTài chính11
14.544B-1.34%2.260MBán Lẻ7
38.671B0.24%1.226MHàng tiêu dùng không lâu bền1
7.666B-0.34%721Hàng tiêu dùng không lâu bền6
862.631M-0.50%4.921KHàng tiêu dùng không lâu bền4
141.472M-0.38%3.721KKhoáng sản phi năng lượng3
5.556B-0.67%256.520KCông ty dịch vụ công cộng3
462.543M0.67%1.755KKhách hàng Lâu năm4
123.887M-3.31%2.774KBán Lẻ1
1.218B0.31%6.486KKhách hàng Lâu năm4
7.134B1.25%129.129KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
7.695B1.09%591.992KDịch vụ Khách hàng6
221.293B-2.44%537.686KHàng tiêu dùng không lâu bền4
877.613M1.21%36.368KSản xuất Chế tạo2
99.024B-0.46%21.167KSản xuất Chế tạo16
66.783M0.24%6.050KCông nghiệp Chế biến3
50.578B1.82%263.977KDịch vụ Công nghệ26
%Tài chính1
102.151B0.08%7.341MNăng lượng Mỏ1
2.369B-0.16%77.472KBán Lẻ6
1.883B-0.87%14.139KDịch vụ Công nghệ16
12.866B1.83%164.602KTài chính9
24.374B0.12%88.751KTài chính12
430.124M-1.22%63Hỗn hợp529
9.531B0.18%369.812KTài chính1
87.421B0.87%2.596MTài chính2
49.786B-0.24%2.716MTruyền thông6
33.190B0.57%7.426MDịch vụ Khách hàng1
%Dịch vụ Phân phối1
139.230B0.76%305.617KCông nghệ Sức khỏe27
6.002B0.21%59.093KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
2.531B6.60%202.661KHỗn hợp1
83.626B0.59%378.092KDịch vụ Thương mại29
871.043M-3.16%5.008KSản xuất Chế tạo6
66.102B0.10%3.346MKhách hàng Lâu năm3
18.402B0.19%1.224MDịch vụ Khách hàng11
61.947B0.34%4.101MTài chính3
762.760M1.62%38.005KSản xuất Chế tạo1
1.003B-1.05%27.209KNăng lượng Mỏ4
139.472M2.76%9.234KNăng lượng Mỏ1
38.025B-1.23%334.103KDịch vụ Công nghiệp3
297.415M1.74%1.184KDịch vụ Khách hàng1
2.425B-0.56%32.909KKhách hàng Lâu năm3
1.818B-1.75%67.183KKhoáng sản phi năng lượng3
17.261B-0.15%575.804KVận chuyển4
78.398B2.02%1.157MDịch vụ Công nghệ37
1.973B-0.81%2.217KDịch vụ Thương mại5
67.443M0.00%8.171KCông nghệ Sức khỏe2
266.293B0.77%691.441KCông nghệ Sức khỏe9
5.929B7.39%69.220KCông nghệ Sức khỏe7
208.001M-1.43%286.925KKhoáng sản phi năng lượng3
29.367M-0.90%531Dịch vụ Khách hàng4
15.250M0.81%1Dịch vụ Khách hàng1
102.965M%1Công nghiệp Chế biến1
15.064B-0.18%37.921KTài chính32
33.858B0.28%189.979KTài chính10
1.612B-1.42%108.036KKhách hàng Lâu năm7
37.117B0.28%5.009MTài chính16
1.191B5.27%1.110MDịch vụ Khách hàng3
37.016B1.02%1.590MCông nghệ Điện tử4
25.342B1.03%264.526KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
2.981B0.08%89.218KBán Lẻ8
3.477B-0.12%691.070KTruyền thông5
28.409M0.00%501Khoáng sản phi năng lượng1
28.087B0.50%174.024KCông nghệ Điện tử9
607.194M2.37%76.851KCông nghiệp Chế biến2
2.834B-1.52%207.133KVận chuyển2
109.270B-0.01%304.048KSản xuất Chế tạo8
29.167B0.55%2.165MCông ty dịch vụ công cộng4
8.385B-0.23%488.414KDịch vụ Phân phối21
77.826M0.78%29Truyền thông1
Tải thêm