Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Việt Nam

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
851.253B-0.47%111.800KDịch vụ Thương mại1
191398.483B0.80%3.958MCông nghiệp Chế biến30
3078.144B-0.08%39.627KVận chuyển8
133395.860B-0.91%1.237MVận chuyển3
27048.617B1.73%7.279MCông ty dịch vụ công cộng3
339.372B0.61%885.653KKhoáng sản phi năng lượng1
11981.838B1.12%441.856KHàng tiêu dùng không lâu bền13
6115.290B0.73%801.337KKhách hàng Lâu năm3
117535.010B-0.35%157.349KHàng tiêu dùng không lâu bền10
161.923B1.57%1.000KHàng tiêu dùng không lâu bền4
22967.496B2.79%419.779KSản xuất Chế tạo16
1421.449B-5.94%23.500KDịch vụ Khách hàng1
20603.060B1.78%2.804MCông nghiệp Chế biến14
569.998B-4.56%2.316MCông nghiệp Chế biến1
41653.351B1.63%1.460MCông nghiệp Chế biến8
3910.784B9.50%472.775KNăng lượng Mỏ9
745.936B-1.44%9.605KDịch vụ Thương mại3
56.168B-0.71%300Công nghệ Điện tử2
24018.720B2.12%969.977KKhoáng sản phi năng lượng48
19185.109B-0.74%2.512MCông nghiệp Chế biến24
498.750B9.52%2.211MDịch vụ Công nghiệp1
246.920B0.00%1.100KBán Lẻ1
48915.161B0.88%266.866KCông ty dịch vụ công cộng30
25244.178B-3.69%539.869KSản xuất Chế tạo22
1271.600B-1.04%1.000KCông nghệ Điện tử1
18278.218B2.14%5.771MCông nghệ Điện tử2
%Công nghệ Điện tử2
12755.175B3.98%660.166KDịch vụ Phân phối5
20448.397B3.79%932.896KKhách hàng Lâu năm5
83957.402B0.77%1.574MDịch vụ Công nghiệp148
631.400B-1.30%9.800KDịch vụ Công nghiệp1
%Tài chính1
41099.977B2.10%3.227MTài chính18
1452.857B0.10%1.891MDịch vụ Phân phối5
1872.000B-0.80%2.706MBán Lẻ1
40.491B0.00%67.850KHàng tiêu dùng không lâu bền3
205256.030B0.88%3.601MHàng tiêu dùng không lâu bền22
179404.070B0.59%1.243MHàng tiêu dùng không lâu bền14
17655.332B-0.53%1.245MKhoáng sản phi năng lượng6
5592.218B6.78%153.636KCông ty dịch vụ công cộng6
9461.281B0.44%1.759MKhách hàng Lâu năm9
106472.586B0.61%3.844MKhách hàng Lâu năm21
1701.500B0.00%1.411MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
3990.787B1.55%179.718KDịch vụ Khách hàng7
3460.201B-0.11%11.055KHàng tiêu dùng không lâu bền3
13294.603B5.09%8.569MSản xuất Chế tạo2
1790.844B0.82%297.154KSản xuất Chế tạo11
5065.586B0.07%71.108KCông nghiệp Chế biến5
89326.118B1.09%2.512MDịch vụ Công nghệ5
1079.429B2.69%72.311KTài chính1
184776.920B5.77%4.764MNăng lượng Mỏ5
2234.839B4.30%241.700KDịch vụ Công nghệ2
160524.138B2.27%3.748MTài chính29
%Hỗn hợp7
41941.236B3.89%1.678MTài chính1
785202.172B0.16%6.135MTài chính12
29055.553B2.10%1.633MVận chuyển24
1115.146B2.81%5.192MDịch vụ Phân phối2
4232.508B0.86%4.947MCông nghệ Sức khỏe3
209.475B2.76%2.102MSản xuất Chế tạo4
10686.238B2.24%1.118MDịch vụ Thương mại13
15125.468B3.30%182.972KSản xuất Chế tạo10
2058.856B0.04%2.677MKhách hàng Lâu năm2
921.686B0.00%16.315KDịch vụ Khách hàng2
15874.859B4.87%271.098KTài chính3
24.328B0.00%10.400KSản xuất Chế tạo2
840.000B4.67%542.000KDịch vụ Công nghiệp1
815.876B4.27%157.437KNăng lượng Mỏ4
2923.688B6.39%764.632KNăng lượng Mỏ4
16992.545B8.12%14.551MDịch vụ Công nghiệp4
1950.060B-0.83%3.034MDịch vụ Khách hàng8
23868.261B2.21%675.437KKhách hàng Lâu năm2
711.003B3.39%385.631KKhoáng sản phi năng lượng8
38719.279B1.72%307.032KVận chuyển35
1344.153B-0.57%955.700KDịch vụ Công nghệ1
287.595B7.68%92.917KDịch vụ Thương mại2
1999.712B-0.81%22.485KCông nghệ Sức khỏe2
12338.713B3.48%212.659KCông nghệ Sức khỏe16
26929.970B-1.11%38.542KCông nghệ Sức khỏe9
178.500B8.57%4.574MKhoáng sản phi năng lượng1
7311.826B6.95%898.276KTài chính2
4015.222B-2.00%126.324KDịch vụ Khách hàng16
7131.681B0.93%234.925KCông nghiệp Chế biến4
988602.996B0.62%3.499MTài chính67
150897.212B0.20%10.331MTài chính3
869270.373B0.80%3.015MTài chính8
10330.220B-0.44%170.142KTài chính3
95846.886B0.76%1.286MBán Lẻ7
251.144B1.49%2.883KTruyền thông3
43670.506B4.11%6.979MKhoáng sản phi năng lượng20
389.865B-4.84%2.984KCông nghệ Điện tử4
12635.983B0.24%343.058KCông nghiệp Chế biến11
8070.667B3.25%4.291MVận chuyển4
238386.085B3.42%35.345MSản xuất Chế tạo6
13090.566B1.34%230.499KCông ty dịch vụ công cộng13
97809.098B1.85%1.955MDịch vụ Phân phối42
%Truyền thông1
Tải thêm