Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Việt Nam

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
847.453B0.00-2.10%3.000KDịch vụ Thương mại1
126605.358B1.46-3.71%1.816MCông nghiệp Chế biến24
8370.775B0.54-0.74%107.126KVận chuyển7
94288.725B0.161.44%852.333KVận chuyển4
26738.539B5.46-0.84%23.700KCông ty dịch vụ công cộng4
126.230B0.00%94.700KKhoáng sản phi năng lượng1
9337.012B6.20-4.34%613.842KHàng tiêu dùng không lâu bền15
5103.620B4.901.19%399.443KKhách hàng Lâu năm3
130271.218B1.812.86%374.854KHàng tiêu dùng không lâu bền9
165.738B-6.91%6.000KHàng tiêu dùng không lâu bền3
12966.151B7.36-1.07%63.351KSản xuất Chế tạo12
900.721B-10.16%4.201KDịch vụ Khách hàng1
24266.360B9.82-4.11%2.606MCông nghiệp Chế biến16
115.308B3.484.69%401Công nghiệp Chế biến1
48352.472B2.64-1.90%5.400MCông nghiệp Chế biến10
3410.103B5.86-0.79%60.184KNăng lượng Mỏ8
745.257B4.823.13%15.200KDịch vụ Thương mại1
542.097B1.897.17%9.922KCông nghệ Điện tử1
18778.967B3.73-3.07%397.198KKhoáng sản phi năng lượng51
12032.765B4.36-0.86%1.252MCông nghiệp Chế biến22
810.000B1.420.00%2.039MDịch vụ Công nghiệp1
193.360B11.27-5.63%2.600KBán Lẻ1
82440.366B2.77-0.04%3.551MCông ty dịch vụ công cộng32
23130.925B2.862.17%260.201KSản xuất Chế tạo19
15071.475B2.82-5.08%9.305MCông nghệ Điện tử1
37.323B-10.26%300Công nghệ Điện tử1
21274.577B0.80-2.99%975.952KDịch vụ Phân phối7
27313.727B1.370.37%492.995KKhách hàng Lâu năm5
81967.282B2.10-2.51%1.565MDịch vụ Công nghiệp131
%Dịch vụ Công nghiệp2
3392.401B-0.05%197.309KTài chính2
41185.853B4.32-2.00%2.561MTài chính15
1096.770B-2.87%673.840KDịch vụ Phân phối4
4110.000B-4.74%2.036MBán Lẻ1
66805.451B-3.21%8.359KHàng tiêu dùng không lâu bền6
184708.861B3.84-0.85%1.537MHàng tiêu dùng không lâu bền21
155174.755B1.19-3.33%1.020MHàng tiêu dùng không lâu bền16
17136.108B5.27-0.17%392.347KKhoáng sản phi năng lượng9
3857.963B8.021.79%7.524KCông ty dịch vụ công cộng4
7740.436B1.30-2.99%729.644KKhách hàng Lâu năm10
108.387B-3.45%136.208KBán Lẻ1
143298.193B0.56-1.98%1.460MKhách hàng Lâu năm16
1857.125B-1.40%211.500KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
3597.426B-2.48%177.642KDịch vụ Khách hàng6
2481.282B8.43-0.28%8.281KHàng tiêu dùng không lâu bền2
16862.408B-2.53%13.431MSản xuất Chế tạo1
1717.753B2.621.93%4.390KSản xuất Chế tạo8
5283.637B7.680.07%67.208KCông nghiệp Chế biến9
90460.073B2.210.74%1.925MDịch vụ Công nghệ3
1885.790B0.22%3.730KTài chính1
216998.436B2.72-0.84%635.869KNăng lượng Mỏ4
19103.400B-0.16%2.500KDịch vụ Công nghệ1
127925.478B3.38-4.11%8.855MTài chính29
%Hỗn hợp8
36967.673B0.00-3.21%1.684MTài chính1
586597.243B-1.02%7.920MTài chính12
%Truyền thông1
34257.811B3.110.68%1.181MVận chuyển25
%Dịch vụ Khách hàng1
716.446B-4.19%437.740KDịch vụ Phân phối2
877.534B2.93%1.299MCông nghệ Sức khỏe2
1406.133B6.72-2.18%295.922KSản xuất Chế tạo4
10117.067B0.26-2.02%1.337MDịch vụ Thương mại11
14591.130B3.35-0.15%181.870KSản xuất Chế tạo7
2332.495B3.13-2.34%849.613KKhách hàng Lâu năm3
1660.741B1.48-1.49%27.759KDịch vụ Khách hàng3
15605.076B5.52-1.21%251.753KTài chính3
230.962B3.43-0.95%360.561KSản xuất Chế tạo3
58909.500B1.58%6.900MNăng lượng Mỏ2
10563.079B3.622.28%6.159MDịch vụ Công nghiệp3
2832.463B0.130.65%155.130KDịch vụ Khách hàng6
28453.764B1.58-1.22%1.133MKhách hàng Lâu năm2
1149.860B2.11-8.64%87.350KKhoáng sản phi năng lượng10
37176.622B2.241.47%323.141KVận chuyển36
917.307B0.06-3.04%167.966KDịch vụ Công nghệ2
322.598B0.93-9.36%133.525KDịch vụ Thương mại2
339.686B-0.68%3.100KCông nghệ Sức khỏe1
28199.173B2.72-0.87%74.920KCông nghệ Sức khỏe22
4903.655B3.59-0.13%7.771KCông nghệ Sức khỏe3
5887.313B5.78-0.26%247.908KTài chính2
5559.451B1.230.78%646.584KDịch vụ Khách hàng15
5517.860B0.80-1.44%95.949KCông nghiệp Chế biến5
717915.010B1.480.49%3.323MTài chính81
186211.157B0.000.22%2.387MTài chính6
367.442B5.03%3.000KKhách hàng Lâu năm1
769702.429B0.10-0.59%3.871MTài chính8
8035.931B3.89-3.19%40.158KTài chính3
91986.733B0.862.15%4.049MBán Lẻ7
38.880B14.08%100Truyền thông2
133839.097B1.87-4.44%28.241MKhoáng sản phi năng lượng17
16.490B0.00%200Công nghệ Điện tử1
18243.974B1.39-1.46%568.193KCông nghiệp Chế biến15
76.174B4.411.47%8.200KHàng tiêu dùng không lâu bền1
343.116B17.043.05%21.013KVận chuyển4
1333.050B1.197.17%1.453KSản xuất Chế tạo5
17925.088B0.942.00%181.958KCông ty dịch vụ công cộng14
83201.970B0.53-1.02%936.037KDịch vụ Phân phối48
%Truyền thông1
Tải thêm