Lĩnh vực và Ngành

Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Brazil

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Dịch vụ Thương mại7.142T BRL0.39%+1.37%67.235K526
Truyền thông2.899T BRL2.85%+0.93%122.245K315
Khách hàng Lâu năm6.362T BRL0.65%−0.70%231.865K729
Hàng tiêu dùng không lâu bền12.174T BRL1.54%+1.29%382.833K851
Dịch vụ Khách hàng7.479T BRL0.67%+0.03%13.759K741
Dịch vụ Phân phối1.107T BRL0.13%+1.48%215.504K414
Công nghệ Điện tử46.033T BRL0.45%−0.00%201.849K758
Năng lượng Mỏ7.685T BRL1.43%+0.17%1.035M324
Tài chính31.099T BRL0.79%+1.01%289.618K13186
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.214T BRL0.72%+2.31%440.704K421
Công nghệ Sức khỏe27.108T BRL0.88%+1.06%6.902K565
Dịch vụ Công nghiệp2.269T BRL0.49%+3.13%1.307K520
Hỗn hợp1.841B BRL−0.25%5.574M2128
Khoáng sản phi năng lượng2.579T BRL1.78%+1.66%4.852M531
Công nghiệp Chế biến2.652T BRL0.27%+1.59%105.836K842
Sản xuất Chế tạo6.677T BRL0.33%+2.43%204.968K844
Bán Lẻ22.119T BRL0.54%+0.93%245.305K1056
Dịch vụ Công nghệ62.545T BRL0.29%+0.79%112.065K4113
Vận chuyển4.902T BRL0.97%+1.35%106.742K630
Công ty dịch vụ công cộng3.881T BRL1.21%+0.74%431.152K458