Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nước Brazil

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3067.651B0.00-1.29%91.582K420
1075.546B0.011.92%320.829K311
6185.355B0.02-3.85%266.368K727
9318.474B0.180.37%405.213K829
4228.591B0.00-0.83%33.459K421
311.186B0.04-0.42%243.655K411
21336.444B0.00-2.02%159.598K621
4063.173B0.03-0.35%1.607M314
16953.589B0.05-0.46%371.696K12115
2.463B9.30%10011
2503.839B0.030.68%779.216K313
13991.511B0.160.63%15.807K521
379.902B2.250.30%1.620K410
4.687B10.24-1.56%911.860K2102
1535.052B0.68-0.48%6.738M516
709.322B1.42-3.88%545.704K727
1784.248B0.12-1.63%329.718K826
14474.370B0.01-1.05%286.371K1044
26400.810B0.00-2.72%374.676K437
2492.700B0.06-1.81%219.188K620
1665.926B1.590.30%757.791K443
Tải thêm