Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nước Brazil

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
3.533B0.000.24%3.429MDịch vụ Thương mại2
1968.752B0.010.11%5.557KCông nghệ Điện tử6
44.104B4.050.30%390.813KCông nghiệp Chế biến10
1078.741B0.060.73%2.581KVận chuyển5
179.216B-2.34%16.034KVận chuyển2
6.298B0.000.15%62.638KCông ty dịch vụ công cộng4
1020.714B0.04-0.87%5.325KHàng tiêu dùng không lâu bền6
695.517B0.02-4.08%16.910KBán Lẻ10
140.728B0.44-4.71%7.305KSản xuất Chế tạo4
1013.939B0.940.71%408.991KHàng tiêu dùng không lâu bền3
2901.523B0.84%3.210KHàng tiêu dùng không lâu bền3
1203.934B-1.40%34Công nghệ Sức khỏe3
12.717B8.730.19%165.706KSản xuất Chế tạo4
2334.515B-0.75%14.609KDịch vụ Khách hàng3
421.433M5.16%201.400KBán Lẻ1
117.097B0.033.72%8.111KCông nghiệp Chế biến3
165.400B0.67%60Công nghiệp Chế biến1
278.111B2.270.19%195Công nghiệp Chế biến4
755.408M0.000.64%35.500KDịch vụ Thương mại1
129.793B-0.30%2Công nghệ Điện tử1
203.986B0.020.49%3.887KCông nghệ Điện tử4
152.643B0.000.65%1.635KKhoáng sản phi năng lượng2
55.137B0.00-0.50%241.036KCông nghiệp Chế biến3
744.402B-1.30%37.076KDịch vụ Công nghệ3
1146.907B0.00-0.66%691.792KBán Lẻ2
451.502B-2.61%86Bán Lẻ2
872.301B0.00-1.94%15.043KBán Lẻ4
1565.707B1.420.02%82.201KCông ty dịch vụ công cộng33
114.068B0.00-1.33%828.740KSản xuất Chế tạo2
4.136B2.422.75%205.100KCông nghệ Điện tử1
535.410M2.10-2.90%47.600KDịch vụ Phân phối1
98.634B-2.10%100Bán Lẻ1
547.493B0.16-0.44%137Khách hàng Lâu năm3
1.181B6.600.52%8.888KDịch vụ Công nghiệp4
2.369B1.03%90.200KDịch vụ Công nghiệp1
2823.772B0.010.06%17.158KTài chính12
555.049B0.010.12%8.776KTài chính9
863.254B1.08%14Dịch vụ Thương mại2
38.314B0.00-0.21%217.600KDịch vụ Phân phối1
2103.671B0.010.52%8.328KBán Lẻ4
740.739B-0.37%82Hàng tiêu dùng không lâu bền2
274.594B2.51-0.12%520.637KHàng tiêu dùng không lâu bền5
243.804B0.00-0.53%42.664KHàng tiêu dùng không lâu bền2
13.384M5.21%14.700KKhoáng sản phi năng lượng1
52.057B6.94-0.14%1.170MCông ty dịch vụ công cộng2
668.380M0.003.45%9.264KKhách hàng Lâu năm4
2201.647B-1.41%1.643KBán Lẻ2
3.334B3.560.92%491.721KKhách hàng Lâu năm8
135.876B0.22-1.09%1.920MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
3642.253B0.000.97%10.452KHàng tiêu dùng không lâu bền8
1099.150B0.00-0.53%649Sản xuất Chế tạo3
1.277B0.001.88%51.537KSản xuất Chế tạo4
1728.643B0.00-0.68%436Dịch vụ Công nghệ9
1.847B5.151.11%673.762KTài chính2
2842.322B0.002.54%544.823KNăng lượng Mỏ6
7660.361B0.010.15%71.427KBán Lẻ6
11514.630B0.00-0.08%67.417KDịch vụ Công nghệ13
2211.627B0.010.00%29.136KTài chính13
542.582B0.00-2.93%419.164KTài chính5
2.371B20.251.34%16.492KHỗn hợp98
313.004B0.930.91%88.329KTài chính2
6115.580B0.00-0.99%77.268KTài chính18
810.721B0.010.52%79.567KTruyền thông6
2318.335B0.000.67%412Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe3
28.978B0.08%28.376KVận chuyển2
5.042B2.35-0.31%16.316KDịch vụ Phân phối4
3667.621B1.75%221Công nghệ Sức khỏe4
147.722B0.201.09%12.769KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
177.000M0.001.69%800Sản xuất Chế tạo1
2.143B3.16%671.000KHỗn hợp2
2231.332B0.000.92%44.267KDịch vụ Thương mại15
3.186B0.00-1.22%197.300KSản xuất Chế tạo1
5941.378B-0.95%37.488KKhách hàng Lâu năm5
144.066B-0.00%57Dịch vụ Khách hàng2
3749.050B0.04-0.49%5.692KTài chính5
215.479B0.00%1Dịch vụ Công nghiệp1
993.948B0.052.57%9.981KNăng lượng Mỏ5
272.488B0.311.83%25.585KNăng lượng Mỏ3
165.137B4.67%46Dịch vụ Công nghiệp2
625.496B0.01-1.22%13.517KDịch vụ Khách hàng11
6.051B1.38-0.69%28.317KKhách hàng Lâu năm2
816.319B0.021.16%3.839KKhoáng sản phi năng lượng4
285.656B0.28-1.54%79.593KVận chuyển7
14131.829B0.00-0.56%22.764KDịch vụ Công nghệ12
1.198B2.421.49%200Công nghệ Sức khỏe1
9482.524B0.240.20%1.998KCông nghệ Sức khỏe12
1.625B0.001.19%64.900KCông nghệ Sức khỏe1
2.578B5.730.32%12.343KKhoáng sản phi năng lượng1
102.645B2.88%1Tài chính1
71.383B2.74-1.00%825.238KCông nghiệp Chế biến2
1459.067B0.000.36%17.388KVận chuyển4
66.021B2.420.69%447.458KTài chính26
588.555B0.22%5Tài chính3
486.725B0.00-0.93%121Khách hàng Lâu năm4
479.198B0.09-0.98%103.815KTài chính16
1361.212B-1.28%1.024KDịch vụ Khách hàng4
7826.185B-1.04%18.260KCông nghệ Điện tử6
107.220B0.640.34%135.327KTài chính3
1112.395B0.01-0.91%32.122KBán Lẻ11
142.552B0.000.50%1.182KTruyền thông3
1328.685B0.781.27%1.785MKhoáng sản phi năng lượng9
12840.674B-0.78%25.537KCông nghệ Điện tử3
524.276M2.002.74%2.027KCông nghiệp Chế biến3
486.977B0.18%60Hàng tiêu dùng không lâu bền1
24.554M-0.65%2.000KKhách hàng Lâu năm1
986.429M0.002.21%21.300KVận chuyển1
578.238B0.080.18%1.281KSản xuất Chế tạo4
47.500B1.410.11%173.310KCông ty dịch vụ công cộng4
306.701B0.22-2.60%38.864KDịch vụ Phân phối7
128.602B0.001.96%63.912KTruyền thông2
Tải thêm