Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Nhật Bản

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
22095.477B0.72%2.944M5300
41034.679B1.24%13.684M321
100179.378B0.55%4.576M8123
42343.793B0.45%1.620M9185
20960.492B0.65%1.118M10224
31384.468B0.07%4.624M4238
76876.574B0.78%2.274M9255
3930.372B0.42%15.620M413
97063.360B0.15%9.920M13373
29.000B-2.68%30011
1494.993B0.13%336.288K336
61036.183B0.55%3.438M5115
12042.701B0.26%975.024K3177
442.320B-0.07%1.870K2269
8074.253B-2.65%13.504M677
42924.868B0.36%2.180M8265
89922.103B0.13%1.610M9529
39280.889B0.31%1.572M10236
66013.138B1.21%3.856M4488
28887.168B1.55%2.691M6112
8768.751B0.82%3.562M436
Tải thêm