Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nhật Bản

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
2696.500B2.36-1.28%738.369KDịch vụ Thương mại52
2245.774B2.33-1.99%2.515MCông nghệ Điện tử10
1349.591B2.48-0.40%513.927KCông nghiệp Chế biến27
4609.822B2.44-0.81%720.580KVận chuyển31
2491.072B0.010.63%7.526MVận chuyển4
903.022B0.49-1.25%2.046MCông ty dịch vụ công cộng6
291.585B4.65-1.27%270.925KKhoáng sản phi năng lượng5
2047.974B1.99-1.38%830.821KHàng tiêu dùng không lâu bền30
9348.885B0.950.07%430.301KBán Lẻ38
11991.108B3.02-0.14%962.308KSản xuất Chế tạo91
4614.633B3.54-0.40%1.634MKhách hàng Lâu năm6
4707.391B2.56-0.83%1.667MHàng tiêu dùng không lâu bền6
2459.820B1.54-0.95%451.538KHàng tiêu dùng không lâu bền6
426.810B0.01-0.88%1.225MCông nghệ Sức khỏe15
1217.696B3.07-1.02%299.186KDịch vụ Khách hàng10
2815.847B2.80-1.60%432.158KSản xuất Chế tạo29
55.830B2.43-1.42%81.097KDịch vụ Khách hàng2
122.333B1.52-1.28%92.800KDịch vụ Khách hàng1
11.820B3.55-0.64%4.173KBán Lẻ2
287.096B2.04-1.36%324.451KCông nghiệp Chế biến7
9683.864B3.68-1.48%2.643MCông nghiệp Chế biến30
14131.091B3.03-1.14%1.263MCông nghiệp Chế biến67
27.357B3.190.00%663.600KNăng lượng Mỏ1
2095.233B1.93-1.82%682.058KDịch vụ Thương mại32
316.945B3.01-0.21%56.655KCông nghệ Điện tử13
6389.217B3.36-0.87%2.159MCông nghệ Điện tử21
12498.044B0.74-0.34%4.253MCông nghệ Điện tử7
873.998B3.02-1.55%246.302KKhoáng sản phi năng lượng26
28.037B3.460.30%26.864KHàng tiêu dùng không lâu bền2
1289.187B3.21-0.78%2.343MCông nghiệp Chế biến28
1445.193B1.59-1.31%199.543KDịch vụ Công nghệ33
2512.762B1.320.41%1.242MBán Lẻ13
1847.223B0.910.16%1.339MBán Lẻ7
4019.572B1.460.10%398.409KBán Lẻ18
4363.447B2.58-0.86%3.874MCông ty dịch vụ công cộng14
10379.968B1.83-1.33%1.484MSản xuất Chế tạo50
6642.088B1.87-1.52%986.219KCông nghệ Điện tử53
28351.924B1.40-0.51%1.605MCông nghệ Điện tử57
5753.639B2.22-1.25%1.832MCông nghệ Điện tử27
1892.979B3.28-0.27%158.329KDịch vụ Phân phối45
1267.137B2.89-0.49%1.798MBán Lẻ15
6867.606B2.39-1.64%3.798MKhách hàng Lâu năm19
9435.543B3.25-0.67%485.220KDịch vụ Công nghiệp163
300.930B1.35-0.55%118.002KDịch vụ Công nghiệp5
8939.440B3.11-0.60%1.818MTài chính41
1563.391B2.98-2.69%861.330KTài chính15
45.344B3.51-2.05%120.590KDịch vụ Thương mại2
746.047B2.23-0.27%31.121KDịch vụ Phân phối30
10912.143B1.67-2.15%2.789MBán Lẻ48
581.276B1.73-0.22%261.713KHàng tiêu dùng không lâu bền13
3111.325B1.96-0.21%378.577KHàng tiêu dùng không lâu bền21
9880.754B1.50-0.54%495.068KHàng tiêu dùng không lâu bền61
337.205B1.880.25%176.770KKhoáng sản phi năng lượng12
2960.507B2.66-1.91%949.534KCông ty dịch vụ công cộng12
1320.255B3.92-1.35%763.338KKhách hàng Lâu năm9
774.778B2.60-0.52%315.987KBán Lẻ12
5936.285B4.13-0.87%935.895KKhách hàng Lâu năm42
141.642B1.28-0.00%39.414KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe15
1199.024B0.720.88%838.870KDịch vụ Khách hàng16
11199.984B1.70-0.13%1.106MHàng tiêu dùng không lâu bền30
840.449B1.980.20%214.957KSản xuất Chế tạo11
47403.785B2.44-1.16%1.040MSản xuất Chế tạo216
8499.596B2.84-1.31%2.006MCông nghiệp Chế biến57
15597.856B1.62-0.81%545.133KDịch vụ Công nghệ195
79.713B1.150.43%212.724KTài chính5
3331.408B3.93-0.76%6.729MNăng lượng Mỏ4
2503.741B1.730.12%2.698MBán Lẻ32
18043.487B0.67-1.35%4.277MDịch vụ Công nghệ78
5120.590B3.81-1.02%3.384MTài chính34
396.921B0.50-0.37%762.003KTài chính10
3.012B1.25-1.25%35.300KHỗn hợp287
7669.841B4.41-1.36%5.084MTài chính5
19996.711B4.94-1.32%33.994MTài chính9
14623.168B2.97-0.55%4.620MTruyền thông5
3422.754B14.71-1.90%11.105MVận chuyển19
18.578B1.57-0.11%13.009KDịch vụ Khách hàng2
1775.777B2.21-0.25%352.987KDịch vụ Phân phối19
18706.616B0.94-0.64%1.515MCông nghệ Sức khỏe40
655.036B1.89-2.43%189.028KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe16
3042.092B1.71-0.70%1.095MSản xuất Chế tạo48
11406.731B1.65-0.76%1.001MDịch vụ Thương mại180
1655.674B1.98-0.88%184.500KSản xuất Chế tạo25
43076.738B2.66-0.76%20.109MKhách hàng Lâu năm11
9253.623B0.42-1.06%667.446KDịch vụ Khách hàng33
24.614B0.22-0.30%11.170KTài chính2
738.967B2.47-0.31%137.952KSản xuất Chế tạo15
41.734B1.773.30%102.800KNăng lượng Mỏ1
2007.959B4.19-0.84%13.186MNăng lượng Mỏ5
122.163B0.74-2.13%125.540KDịch vụ Công nghiệp2
3371.961B1.05-0.45%3.606MDịch vụ Khách hàng59
289.090B2.46-0.42%49.539KKhách hàng Lâu năm11
2143.504B3.21-2.24%1.384MKhoáng sản phi năng lượng16
9339.455B0.961.40%889.569KVận chuyển29
11573.999B1.48-0.47%561.980KDịch vụ Công nghệ227
2560.178B1.75-1.58%283.679KDịch vụ Thương mại42
32.911B-1.86%1.132MCông nghệ Sức khỏe1
39909.177B2.16-0.48%2.320MCông nghệ Sức khỏe61
498.900B1.81-0.71%869.834KCông nghệ Sức khỏe12
7853.980B3.85-1.71%3.704MTài chính5
65.135B0.73-0.97%12.499KDịch vụ Khách hàng12
8.380B1.250.68%1.515KDịch vụ Khách hàng2
783.108B2.05-1.25%392.641KCông nghiệp Chế biến14
7573.463B1.241.62%1.745MVận chuyển10
15475.032B2.58-0.91%1.707MTài chính117
16390.667B3.75-0.84%5.618KTài chính66
13715.247B1.05-0.23%3.074MKhách hàng Lâu năm20
12021.112B3.95-0.50%2.973MTài chính67
5243.745B0.72-0.33%387.845KDịch vụ Khách hàng94
5705.511B1.31-0.40%4.219MCông nghệ Điện tử28
88.233B1.77-1.20%25.162KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
2198.933B4.68-1.79%1.203MTài chính2
3334.278B1.62-1.53%322.376KBán Lẻ61
9674.640B0.260.26%15.074MTruyền thông12
6606.165B5.59-1.07%2.205MKhoáng sản phi năng lượng33
332.737B3.39-0.36%56.163KCông nghệ Điện tử19
2078.458B2.65-0.85%2.765MCông nghiệp Chế biến26
4274.821B6.23-0.77%3.910MHàng tiêu dùng không lâu bền1
838.090B2.46-2.87%1.416MKhách hàng Lâu năm7
761.706B2.46-0.82%179.108KVận chuyển16
7715.713B2.52-1.65%2.154MSản xuất Chế tạo39
21403.611B3.30-1.11%2.573MDịch vụ Phân phối146
16802.176B4.24-0.58%5.356MTruyền thông7
Tải thêm