Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Nhật Bản

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
3739.067B2.94%1.389MDịch vụ Thương mại46
150.421B2.88%131.247KCông nghệ Điện tử6
1639.599B1.37%370.264KCông nghiệp Chế biến20
4480.584B1.63%688.133KVận chuyển15
2360.787B3.03%7.902MVận chuyển4
643.768B0.79%1.478MCông ty dịch vụ công cộng3
367.876B2.33%272.870KKhoáng sản phi năng lượng4
2435.116B2.05%895.335KHàng tiêu dùng không lâu bền31
8850.041B1.70%497.265KBán Lẻ34
11841.403B2.77%1.171MSản xuất Chế tạo77
4903.584B2.29%1.632MKhách hàng Lâu năm8
4940.540B1.93%1.995MHàng tiêu dùng không lâu bền6
3391.573B0.62%424.419KHàng tiêu dùng không lâu bền8
1341.864B2.29%488.741KCông nghệ Sức khỏe19
1326.343B3.26%538.048KDịch vụ Khách hàng10
4099.418B2.36%728.836KSản xuất Chế tạo45
66.892B1.82%38.600KDịch vụ Khách hàng1
115.769B4.07%117.900KDịch vụ Khách hàng1
1373.565B2.83%941.059KBán Lẻ6
1219.924B1.75%404.982KCông nghiệp Chế biến8
4712.114B1.72%3.131MCông nghiệp Chế biến20
20272.947B0.94%1.386MCông nghiệp Chế biến84
45.111B8.47%3.742MNăng lượng Mỏ2
2374.424B2.53%630.625KDịch vụ Thương mại35
180.622B1.31%53.540KCông nghệ Điện tử11
4929.805B2.76%3.127MCông nghệ Điện tử22
265.211B1.40%112.099KCông nghệ Điện tử6
1210.879B2.18%187.473KKhoáng sản phi năng lượng31
232.104B1.75%348.357KHàng tiêu dùng không lâu bền4
1199.310B1.20%576.785KCông nghiệp Chế biến27
1726.801B2.85%196.848KDịch vụ Công nghệ28
1289.182B2.64%1.490MBán Lẻ11
2521.021B0.83%1.188MBán Lẻ11
4950.609B0.20%271.453KBán Lẻ21
4924.516B0.97%4.946MCông ty dịch vụ công cộng16
12763.385B2.43%1.420MSản xuất Chế tạo51
13297.876B2.11%1.395MCông nghệ Điện tử69
36551.963B1.55%1.473MCông nghệ Điện tử56
10409.356B1.25%640.947KCông nghệ Điện tử39
1621.245B3.22%249.004KDịch vụ Phân phối36
1215.820B1.33%4.103MBán Lẻ15
26951.926B3.88%5.127MKhách hàng Lâu năm18
11235.667B1.30%832.757KDịch vụ Công nghiệp168
441.043B1.26%180.366KDịch vụ Công nghiệp7
8426.709B2.26%2.724MTài chính39
1052.117B1.70%1.451MTài chính11
51.118B3.31%216.623KDịch vụ Thương mại2
1185.180B1.87%65.475KDịch vụ Phân phối35
11072.987B0.87%1.767MBán Lẻ47
85.679B0.78%15.599KHàng tiêu dùng không lâu bền7
2821.429B1.59%575.535KHàng tiêu dùng không lâu bền23
10585.571B1.48%773.774KHàng tiêu dùng không lâu bền72
101.504B2.69%32.427KKhoáng sản phi năng lượng7
3153.253B1.24%856.940KCông ty dịch vụ công cộng15
29.000B3.10%300Chính phủ1
163.516B2.58%25.793KKhách hàng Lâu năm7
631.129B1.35%322.247KBán Lẻ11
5304.981B1.62%1.470MKhách hàng Lâu năm37
59.175B1.48%24.127KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
625.525B2.64%345.082KDịch vụ Khách hàng16
13204.200B1.97%1.201MHàng tiêu dùng không lâu bền33
6908.579B3.29%2.578MSản xuất Chế tạo11
33731.555B1.49%749.089KSản xuất Chế tạo187
8640.781B0.86%1.800MCông nghiệp Chế biến61
21571.201B2.62%1.000MDịch vụ Công nghệ199
446.063B1.98%173.399KTài chính6
879.400B1.08%1.344MNăng lượng Mỏ2
3046.293B2.70%812.931KBán Lẻ30
28910.047B2.49%6.692MDịch vụ Công nghệ91
6770.712B2.62%5.045MTài chính37
408.520B2.62%299.488KTài chính9
411.185B0.85%906Hỗn hợp266
3993.040B3.76%4.826MTài chính4
19184.944B3.38%60.862MTài chính9
19088.135B2.63%9.164MTruyền thông4
4407.274B7.30%9.273MVận chuyển30
2.840B2.89%11.100KDịch vụ Khách hàng1
1544.722B1.58%330.561KDịch vụ Phân phối18
20129.459B3.21%1.787MCông nghệ Sức khỏe36
913.870B0.41%303.056KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe21
3591.727B2.09%1.345MSản xuất Chế tạo61
29.417B2.50%32.397KHỗn hợp2
12803.884B3.08%2.717MDịch vụ Thương mại177
3563.667B1.93%761.948KSản xuất Chế tạo45
45388.641B3.00%6.021MKhách hàng Lâu năm11
8496.748B2.28%591.328KDịch vụ Khách hàng30
37.532B1.18%17.303KTài chính2
880.421B1.98%171.605KSản xuất Chế tạo17
1304.546B3.38%13.060MNăng lượng Mỏ3
1756.706B1.68%18.345MNăng lượng Mỏ6
132.242B2.29%91.326KDịch vụ Công nghiệp2
4588.406B2.26%2.462MDịch vụ Khách hàng60
212.189B3.80%94.322KKhách hàng Lâu năm10
1557.008B1.20%1.071MKhoáng sản phi năng lượng11
3039.594B3.40%934.813KVận chuyển22
12075.528B3.75%520.515KDịch vụ Công nghệ173
2586.196B4.16%452.061KDịch vụ Thương mại40
317.902B1.52%352.030KCông nghệ Sức khỏe2
8678.571B1.15%4.212MCông nghệ Sức khỏe24
30702.076B2.04%3.306MCông nghệ Sức khỏe35
9.269B0.00%414.900KKhoáng sản phi năng lượng1
5968.634B3.34%2.220MTài chính3
114.154B2.19%290.518KDịch vụ Khách hàng11
13.134B-0.09%2.579KDịch vụ Khách hàng2
1381.556B1.76%1.532MCông nghiệp Chế biến16
13537.022B1.76%1.355MVận chuyển20
15760.150B2.33%2.140MTài chính108
17279.469B0.16%6.848KTài chính70
14056.920B1.78%751.233KKhách hàng Lâu năm26
13443.982B2.44%2.700MTài chính74
5340.635B1.90%535.505KDịch vụ Khách hàng92
7336.490B3.69%6.590MCông nghệ Điện tử28
480.003B1.27%167.403KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
2109.675B2.82%1.477MTài chính1
3916.915B2.04%312.458KBán Lẻ50
12128.360B2.68%13.212MTruyền thông12
4217.706B3.00%9.921MKhoáng sản phi năng lượng23
299.302B4.56%213.096KCông nghệ Điện tử18
2261.377B2.02%2.669MCông nghiệp Chế biến29
3824.091B1.16%4.378MHàng tiêu dùng không lâu bền1
1829.128B1.63%697.403KKhách hàng Lâu năm6
1736.281B2.80%183.234KVận chuyển21
7881.081B2.52%2.392MSản xuất Chế tạo35
13.923B1.54%6.277KCông ty dịch vụ công cộng2
25676.002B1.99%3.960MDịch vụ Phân phối149
8639.395B2.27%6.399MTruyền thông5
Tải thêm