Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Hàn Quốc

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Công nghệ Điện tử883.912 T KRW1.30%−1.83%11.84 M9417
Sản xuất Chế tạo387.458 T KRW0.71%+0.25%1.446 M9437
Tài chính244.068 T KRW4.32%−0.47%943.147 K13206
Công nghệ Sức khỏe215.511 T KRW0.29%+0.18%653.238 K5300
Khách hàng Lâu năm178.618 T KRW3.71%−1.26%1.011 M884
Công nghiệp Chế biến152.032 T KRW1.07%−1.52%350.253 K8224
Dịch vụ Công nghệ96.151 T KRW0.71%−0.14%480.543 K4211
Hàng tiêu dùng không lâu bền94.52 T KRW2.10%+0.85%316.296 K9154
Khoáng sản phi năng lượng68.245 T KRW2.64%−0.45%508.754 K5112
Dịch vụ Thương mại59.027 T KRW0.94%−0.16%833.005 K499
Vận chuyển53.489 T KRW2.41%−0.35%1.271 M538
Dịch vụ Công nghiệp51.699 T KRW1.60%−0.69%281.393 K263
Truyền thông25.437 T KRW4.08%+1.19%674.519 K314
Dịch vụ Khách hàng25.312 T KRW1.93%−0.16%314.673 K971
Công ty dịch vụ công cộng24.534 T KRW0.77%−2.74%3.797 M323
Bán Lẻ20.212 T KRW2.52%+0.61%677.519 K843
Năng lượng Mỏ20.21 T KRW1.05%−3.12%1.762 M310
Dịch vụ Phân phối13.636 T KRW1.46%+0.22%854.619 K460
Hỗn hợp6.073 T KRW5.53%+0.75%897.971 K2836
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.199 T KRW0.60%+1.42%715.892 K110