Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hàn Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
6473.734B0.41%443.305KDịch vụ Thương mại12
11605.495B1.82%1.163MCông nghệ Điện tử13
3647.796B0.25%165.352KCông nghiệp Chế biến22
11075.534B0.11%104.863KVận chuyển5
20593.044B1.98%3.312MVận chuyển7
350.677B-0.75%156.328KCông ty dịch vụ công cộng3
1933.670B-0.97%1.459MKhoáng sản phi năng lượng8
16260.464B-0.59%260.090KHàng tiêu dùng không lâu bền38
4653.761B-0.74%241.415KBán Lẻ4
33070.102B-0.44%742.042KSản xuất Chế tạo93
11033.171B-0.61%302.697KKhách hàng Lâu năm10
3801.858B-2.24%288.665KHàng tiêu dùng không lâu bền8
2841.852B2.07%904.819KHàng tiêu dùng không lâu bền2
156614.717B1.24%501.686KCông nghệ Sức khỏe70
3564.184B0.57%688.894KDịch vụ Khách hàng10
5263.784B-0.95%1.295MSản xuất Chế tạo9
658.184B-1.22%873.747KDịch vụ Khách hàng3
8233.207B0.03%1.069MDịch vụ Khách hàng3
4681.640B-1.71%218.623KCông nghiệp Chế biến10
36258.230B0.23%457.030KCông nghiệp Chế biến23
97352.452B-1.30%522.069KCông nghiệp Chế biến56
1308.123B8.01%3.357MNăng lượng Mỏ1
981.570B-0.02%325.525KDịch vụ Thương mại5
5748.997B-1.99%2.561MCông nghệ Điện tử20
3184.128B2.19%4.802MCông nghệ Điện tử17
1261.499B0.09%321.491KCông nghệ Điện tử8
25266.149B-0.81%516.648KKhoáng sản phi năng lượng27
465.623B3.75%166.371KHàng tiêu dùng không lâu bền2
5146.745B0.00%541.880KCông nghiệp Chế biến20
1376.677B-0.56%262.330KDịch vụ Công nghệ6
8490.871B-0.14%62.380KBán Lẻ8
4710.126B1.16%176.958KBán Lẻ1
124.758B-9.66%592.729KBán Lẻ1
16587.098B0.97%2.223MCông ty dịch vụ công cộng3
36370.383B-0.24%750.839KSản xuất Chế tạo65
92757.739B-0.01%313.089KCông nghệ Điện tử91
17674.799B0.74%804.887KCông nghệ Điện tử52
42698.476B0.09%1.262MCông nghệ Điện tử78
2202.186B0.60%155.116KDịch vụ Phân phối11
710.266B0.65%39.428KBán Lẻ1
51878.660B-0.66%517.407KKhách hàng Lâu năm34
60096.284B0.26%1.018MDịch vụ Công nghiệp60
1378.851B-0.03%415.337KDịch vụ Công nghiệp4
7902.432B-0.13%242.268KTài chính24
24826.335B0.00%1.254MTài chính53
1739.318B0.85%237.267KDịch vụ Thương mại3
4699.426B-1.42%135.430KDịch vụ Phân phối9
7533.457B0.39%174.567KBán Lẻ3
10400.239B0.41%43.212KHàng tiêu dùng không lâu bền13
4096.223B-0.55%86.000KHàng tiêu dùng không lâu bền16
21206.010B0.15%121.778KHàng tiêu dùng không lâu bền24
409.487B-0.74%90.812KKhoáng sản phi năng lượng4
7924.293B-1.15%485.697KCông ty dịch vụ công cộng14
3642.688B0.45%342.407KKhách hàng Lâu năm9
139.341B-2.11%979.317KBán Lẻ1
1232.379B-0.22%113.404KKhách hàng Lâu năm4
3773.217B0.46%257.412KDịch vụ Khách hàng3
45674.895B-0.81%154.083KHàng tiêu dùng không lâu bền35
7732.081B-1.56%1.037MSản xuất Chế tạo8
58778.630B-0.17%2.532MSản xuất Chế tạo117
23676.090B-0.35%425.126KCông nghiệp Chế biến40
42357.565B0.61%308.788KDịch vụ Công nghệ65
350.350B0.92%2.144KNăng lượng Mỏ1
1439.188B1.33%2.879MBán Lẻ4
65546.332B-0.92%4.006MDịch vụ Công nghệ36
33272.874B1.36%1.122MTài chính25
6322.281B0.14%598.258KTài chính9
931.936B1.28%857.191KHỗn hợp6
17533.075B-0.63%728.464KTài chính4
42385.629B1.06%2.324MTài chính3
8404.428B0.08%606.881KTruyền thông7
21304.166B1.49%5.072MVận chuyển9
1559.705B0.96%345.612KDịch vụ Khách hàng2
1009.323B-1.09%279.347KDịch vụ Phân phối7
17294.633B0.52%171.608KCông nghệ Sức khỏe70
611.773B0.52%354.469KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
7627.273B-1.20%4.043MSản xuất Chế tạo31
492.703B-2.92%2.914MHỗn hợp4
26611.485B-0.33%264.342KDịch vụ Thương mại59
1703.948B-0.29%407.541KSản xuất Chế tạo11
82161.734B0.09%985.206KKhách hàng Lâu năm6
14512.496B0.47%411.204KDịch vụ Khách hàng29
5728.220B0.98%248.408KTài chính3
654.222B-0.28%27.501KSản xuất Chế tạo5
34398.148B0.67%459.223KNăng lượng Mỏ8
6674.433B0.41%588.347KDịch vụ Khách hàng18
161.890B-0.37%152.020KKhách hàng Lâu năm2
13265.454B-0.93%154.308KKhoáng sản phi năng lượng6
1197.877B0.90%134.340KVận chuyển7
124892.789B0.49%555.850KDịch vụ Công nghệ89
1242.023B-1.36%130.155KCông nghệ Sức khỏe7
79172.674B1.15%442.425KCông nghệ Sức khỏe72
29672.624B-0.22%242.107KCông nghệ Sức khỏe51
20307.082B-0.30%177.450KTài chính7
2577.219B-1.19%363.208KDịch vụ Khách hàng5
1019.105B3.29%125.793KDịch vụ Khách hàng3
2937.286B-0.32%296.739KCông nghiệp Chế biến14
1732.382B0.12%396.093KTài chính4
546.162B3.67%6.056MTài chính1
15317.011B-0.08%174.877KKhách hàng Lâu năm13
46387.469B-0.25%912.752KTài chính9
266.741B-0.21%241.853KDịch vụ Khách hàng3
156.063B-0.39%28.821KTài chính1
107036.721B2.42%2.488MCông nghệ Điện tử96
3402.632B8.89%4.650MBán Lẻ8
7515.567B-0.05%967.708KTruyền thông9
46432.275B-0.75%536.383KKhoáng sản phi năng lượng48
528307.916B1.45%15.408MCông nghệ Điện tử45
18494.251B1.15%499.661KCông nghiệp Chế biến32
10104.374B-0.25%428.678KHàng tiêu dùng không lâu bền2
389.667B-1.37%210.188KKhách hàng Lâu năm4
947.279B-0.68%592.418KVận chuyển5
35939.445B-4.31%1.543MSản xuất Chế tạo34
8476.187B-1.22%570.002KDịch vụ Phân phối22
22299.454B-0.48%434.157KTruyền thông4
Tải thêm