Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thái Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
186.055B0.52-0.59%16.912MDịch vụ Thương mại14
702.229B2.49-1.27%12.748MCông nghiệp Chế biến36
99.759B3.58-1.09%2.536MVận chuyển8
116.730B1.49%70.945MVận chuyển4
971.535B1.08-1.44%16.664MCông ty dịch vụ công cộng24
55.219B3.53-0.39%812.662KHàng tiêu dùng không lâu bền18
1.871B-0.56%2.442MBán Lẻ6
62.184B5.30-0.99%2.195MSản xuất Chế tạo16
55.596B3.980.91%57.282KKhách hàng Lâu năm10
432.745B2.85-0.20%3.883MHàng tiêu dùng không lâu bền16
72.401B1.38-4.58%53.943MDịch vụ Khách hàng8
63.917B5.23-0.07%5.318MSản xuất Chế tạo12
42.758B6.26-0.72%34.004KCông nghiệp Chế biến8
1785.247B4.47-1.08%7.749MCông nghiệp Chế biến26
209.583B5.75-1.73%102.558MNăng lượng Mỏ6
36.697B2.530.00%1.799MDịch vụ Thương mại14
25.415B1.220.85%967.389KCông nghệ Điện tử2
256.752B5.30-0.71%3.829MKhoáng sản phi năng lượng34
851.185B1.86-0.67%4.032MCông nghiệp Chế biến40
5.940B0.00-0.49%2.504MDịch vụ Công nghệ2
467.402B0.77-1.90%12.230MBán Lẻ2
4.240B0.17-2.75%330.000KBán Lẻ2
2505.132B1.84-1.04%6.447MCông ty dịch vụ công cộng34
43.394B4.240.32%1.962MSản xuất Chế tạo24
182.370B3.70-2.04%6.165MCông nghệ Điện tử10
99.617B0.85-4.05%3.274MCông nghệ Điện tử2
1548.265B0.27-2.51%3.734MCông nghệ Điện tử4
237.928B3.72-2.58%3.999MDịch vụ Phân phối24
220.720B1.25-3.27%16.268MBán Lẻ8
467.000B0.56-0.20%35.979MDịch vụ Công nghiệp76
10.513B0.380.22%14.659MDịch vụ Công nghiệp6
1040.573B2.01-2.23%10.225MTài chính52
217.848B0.61-0.56%5.446MTài chính15
88.515B3.11-0.59%1.423MDịch vụ Phân phối10
1759.118B1.24-0.25%20.047MBán Lẻ8
206.742B2.39-0.24%463.289KHàng tiêu dùng không lâu bền16
245.328B3.87-0.27%13.322MHàng tiêu dùng không lâu bền14
226.124B2.51-0.30%1.959MHàng tiêu dùng không lâu bền28
8.800B5.09-0.90%1.025MKhoáng sản phi năng lượng2
46.433B8.20-1.55%1.150MCông ty dịch vụ công cộng4
68.648B2.66-1.24%4.772MKhách hàng Lâu năm18
550.034B2.20-1.29%13.511MBán Lẻ4
95.347B5.04-0.51%5.219MKhách hàng Lâu năm16
1918.192B2.38-1.02%17.376MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe44
592.817B1.20%32.318MDịch vụ Khách hàng30
27.300B2.662.17%733.200KHàng tiêu dùng không lâu bền8
6.992B4.19-0.81%199.851KSản xuất Chế tạo4
26.770B1.101.06%22.171MSản xuất Chế tạo22
293.440B4.59-0.60%5.005MCông nghiệp Chế biến24
218.541B0.800.03%3.077MDịch vụ Công nghệ30
53.083B2.77-0.60%991.072KTài chính4
3467.427B5.12-1.08%28.524MNăng lượng Mỏ4
15.420B3.10-0.78%1.112MBán Lẻ6
23.132B2.382.30%1.927MDịch vụ Công nghệ4
207.603B2.30-1.44%13.606MTài chính20
126.088B2.82-0.96%10.075MTài chính6
388.117B6.38-0.04%7.642MHỗn hợp30
493.120B0.610.71%72.961MTài chính4
233.215B5.90-0.64%2.611MTài chính6
45.714B0.00%77.232MTruyền thông2
162.988B10.48-0.51%9.540MVận chuyển18
28.220B3.511.52%20.593MDịch vụ Phân phối11
237.055B1.98-0.40%370.672KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe10
47.212B2.840.47%3.354MSản xuất Chế tạo20
395.363B1.47-1.23%6.482MDịch vụ Thương mại42
124.106B13.03-0.46%10.081MSản xuất Chế tạo22
23.737B3.14-2.19%2.180MKhách hàng Lâu năm4
188.781B2.33-1.48%4.281MDịch vụ Khách hàng28
49.544B1.72-0.83%4.973MTài chính8
2.305B0.511.13%44.862KSản xuất Chế tạo4
654.676B5.26-1.09%11.020MNăng lượng Mỏ16
1.263B3.25-1.91%2.733MDịch vụ Công nghiệp2
57.506B0.53-0.96%2.392MDịch vụ Khách hàng6
3.685B2.930.00%921.172KKhách hàng Lâu năm4
2862.642B0.540.69%53.574MVận chuyển26
32.883B3.22-0.70%3.983MDịch vụ Công nghệ6
22.985B0.46-1.43%1.397MCông nghệ Sức khỏe8
90.744B3.56-0.61%2.549MCông nghệ Sức khỏe6
126.869B6.890.73%828.006KTài chính18
41.526B1.320.04%88.612KDịch vụ Khách hàng8
2.197B0.00%1.013MDịch vụ Khách hàng2
21.580B4.46-0.60%149.258KCông nghiệp Chế biến2
2058.014B2.22-1.97%18.947MTài chính129
319.496B4.91-0.39%1.038MTài chính53
3465.002B2.390.51%23.357MTài chính20
203.810B0.65-0.34%1.216MDịch vụ Khách hàng18
79.283B4.21-2.27%4.472MCông nghệ Điện tử6
2.944B2.291.59%22.000KTài chính2
124.382B1.88-1.23%24.448MBán Lẻ22
29.619B2.44-1.74%2.651MTruyền thông4
136.626B6.10-0.10%3.310MKhoáng sản phi năng lượng46
458.460B4.70-1.72%2.685MCông nghệ Điện tử4
40.043B1.69-0.19%387.298KCông nghiệp Chế biến14
5.180B3.24-2.27%4.066MVận chuyển4
8.825B2.29-1.29%3.934MSản xuất Chế tạo10
131.030B6.04-1.21%1.825MCông ty dịch vụ công cộng6
1093.535B1.89-1.72%21.926MDịch vụ Phân phối62
1695.740B3.50-0.65%16.352MTruyền thông8
Tải thêm