Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Thái Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
193.261B0.44%47.348MDịch vụ Thương mại18
608.429B-0.45%37.472MCông nghiệp Chế biến30
159.842B-1.45%2.275MVận chuyển8
74.564B-0.36%37.824MVận chuyển4
826.071B-0.83%33.738MCông ty dịch vụ công cộng26
46.694B-0.34%383.752KHàng tiêu dùng không lâu bền18
1.545B-2.71%6.486MBán Lẻ6
79.262B0.35%3.399MSản xuất Chế tạo20
59.465B-0.09%354.792KKhách hàng Lâu năm10
530.055B-0.49%4.867MHàng tiêu dùng không lâu bền12
66.585B3.71%32.401MDịch vụ Khách hàng8
70.506B-0.62%28.665MSản xuất Chế tạo14
54.533B-0.89%20.059KCông nghiệp Chế biến8
2273.701B0.04%26.137MCông nghiệp Chế biến26
199.243B3.85%169.689MNăng lượng Mỏ6
33.866B0.32%7.475MDịch vụ Thương mại12
10.155B-0.60%8.273MCông nghệ Điện tử2
6.126B3.92%9.597MCông nghệ Điện tử2
272.436B0.09%29.003MKhoáng sản phi năng lượng30
399.772B-0.60%3.572MCông nghiệp Chế biến38
9.671B-1.91%12.402MDịch vụ Công nghệ2
410.108B0.00%6.184MBán Lẻ2
2293.570B-0.97%13.376MCông ty dịch vụ công cộng30
49.299B0.53%4.610MSản xuất Chế tạo24
375.121B-0.32%9.516MCông nghệ Điện tử14
1206.797B-0.29%2.595MCông nghệ Điện tử6
5.204B2.97%13.386MCông nghệ Điện tử4
174.485B0.29%7.381MDịch vụ Phân phối20
206.613B-0.41%6.896MBán Lẻ8
3.322B-0.85%278.500KKhách hàng Lâu năm2
261.302B-0.85%28.976MDịch vụ Công nghiệp68
9.044B0.07%7.169MDịch vụ Công nghiệp6
1062.337B0.39%8.436MTài chính46
173.731B2.13%118.518MTài chính13
79.845B0.81%1.820MDịch vụ Phân phối8
1630.811B0.06%11.410MBán Lẻ8
152.005B0.06%187.893KHàng tiêu dùng không lâu bền10
267.976B0.69%24.366MHàng tiêu dùng không lâu bền16
338.289B0.87%3.082MHàng tiêu dùng không lâu bền34
12.320B1.30%2.162MKhoáng sản phi năng lượng2
64.899B1.49%7.363MCông ty dịch vụ công cộng6
72.505B-2.75%44.751MKhách hàng Lâu năm18
551.642B-1.26%21.350MBán Lẻ4
37.751B-0.27%14.617MKhách hàng Lâu năm14
1452.253B-0.40%20.609MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe44
556.151B-0.46%7.540MDịch vụ Khách hàng28
26.887B-1.24%350.840KHàng tiêu dùng không lâu bền8
9.973B-0.56%125.295KSản xuất Chế tạo6
27.687B0.72%10.981MSản xuất Chế tạo20
2646.464B0.09%93.654MCông nghiệp Chế biến24
167.723B-3.05%74.632MDịch vụ Công nghệ28
63.410B-0.91%611.108KTài chính4
928.977B1.71%34.818MNăng lượng Mỏ2
20.746B2.30%1.466MDịch vụ Công nghệ4
163.333B2.79%106.071MTài chính16
121.352B0.55%8.604MTài chính4
362.267B0.17%9.596MHỗn hợp31
100.746B-0.85%3.634MTài chính2
201.241B-0.36%2.515MTài chính6
254.817B-2.93%24.878MVận chuyển20
22.285B-0.19%823.043KDịch vụ Phân phối9
158.026B-0.19%26.626KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
49.443B1.46%5.197MSản xuất Chế tạo26
158.290B-0.92%2.708MHỗn hợp4
239.689B-3.18%9.077MDịch vụ Thương mại42
221.144B4.96%39.968MSản xuất Chế tạo18
154.096B0.64%10.791MDịch vụ Khách hàng26
25.210B0.10%7.497MTài chính6
3.624B-0.51%1.146MSản xuất Chế tạo6
2.299B-0.97%6.469MNăng lượng Mỏ2
659.058B1.94%107.348MNăng lượng Mỏ16
51.730B1.65%1.122MDịch vụ Khách hàng8
2.777B5.61%2.195MKhách hàng Lâu năm4
10.765B-0.59%2.498MKhoáng sản phi năng lượng4
2476.442B-0.32%25.797MVận chuyển26
21.132B1.84%2.719MDịch vụ Công nghệ6
14.828B0.80%361.911KCông nghệ Sức khỏe4
94.765B-0.55%2.594MCông nghệ Sức khỏe4
112.430B0.65%283.625KTài chính20
20.165B-0.33%81.064KDịch vụ Khách hàng8
11.113B-5.08%22.775MDịch vụ Khách hàng6
556.439B-1.73%19.918MCông nghiệp Chế biến4
1883.188B-0.35%42.475MTài chính117
375.536B-0.02%9.198MTài chính57
4008.489B4.01%40.223MTài chính18
176.752B0.02%948.454KDịch vụ Khách hàng14
9.711B0.62%5.137MCông nghệ Điện tử4
3.703B-2.48%223.400KTài chính2
80.748B1.71%16.061MBán Lẻ22
333.274B3.27%709.334MTruyền thông8
156.870B-0.70%51.389MKhoáng sản phi năng lượng40
536.976B-0.00%8.130MCông nghệ Điện tử6
45.915B-2.67%698.322KCông nghiệp Chế biến20
3.770B0.00%6.329MVận chuyển4
10.790B-0.04%12.028MSản xuất Chế tạo10
158.424B0.11%4.094MCông ty dịch vụ công cộng6
956.286B-0.47%24.501MDịch vụ Phân phối52
1381.323B0.14%7.337MTruyền thông8
Tải thêm