Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. Bắt đầu giao dịch

Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hồng Kông

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
18.326B-0.67%539.207KDịch vụ Thương mại23
34.894B3.23%16.065MCông nghệ Điện tử4
44.852B-0.45%37.256MCông nghiệp Chế biến18
401.073B-1.39%4.404MVận chuyển15
375.098B4.12%12.235MVận chuyển5
254.264B4.68%26.398MCông ty dịch vụ công cộng10
287.822B2.95%12.369MKhoáng sản phi năng lượng6
1146.137B0.11%6.391MHàng tiêu dùng không lâu bền64
550.355B-0.58%1.156MBán Lẻ15
279.677B0.23%15.567MSản xuất Chế tạo19
470.958M5.13%936.000KKhách hàng Lâu năm1
589.729B0.47%12.757MHàng tiêu dùng không lâu bền7
689.520B0.13%5.588MHàng tiêu dùng không lâu bền6
1139.561B0.66%13.666MCông nghệ Sức khỏe26
2.243B-0.57%886.871KDịch vụ Khách hàng2
34.721B2.30%13.623MSản xuất Chế tạo7
13.531B0.61%2.369MDịch vụ Khách hàng3
435.809B0.54%19.395MDịch vụ Khách hàng14
1.002B2.63%486.000KBán Lẻ1
26.494B1.80%4.161MCông nghiệp Chế biến7
8.654B1.35%996.065KCông nghiệp Chế biến5
422.385B-0.71%5.742MCông nghiệp Chế biến18
794.310B6.56%73.438MNăng lượng Mỏ20
5.084B0.14%122.414KDịch vụ Thương mại15
803.556M0.77%116.337KCông nghệ Điện tử4
43.821B0.49%41.216MCông nghệ Điện tử10
193.502B1.26%47.516MCông nghệ Điện tử11
413.566B1.00%7.060MKhoáng sản phi năng lượng22
668.696M-0.60%149.493KHàng tiêu dùng không lâu bền3
148.166B0.65%2.314MCông nghiệp Chế biến23
62.764B2.45%8.452MDịch vụ Công nghiệp4
106.656B-1.47%2.707MDịch vụ Công nghệ7
31.846B2.02%128.058KBán Lẻ13
32.544B3.84%8.136MBán Lẻ2
1101.193B1.81%43.559MCông ty dịch vụ công cộng29
434.653B2.58%8.006MSản xuất Chế tạo34
432.276B1.86%7.383MCông nghệ Điện tử31
81.826B1.00%2.934MCông nghệ Điện tử18
51.494B-1.93%2.511MCông nghệ Điện tử22
18.829B0.65%1.199MDịch vụ Phân phối14
21.832B-0.00%51.364MBán Lẻ2
416.346B1.01%9.206MKhách hàng Lâu năm18
857.033B2.42%26.412MDịch vụ Công nghiệp132
79.048B-0.02%5.464MDịch vụ Công nghiệp19
384.810B0.32%16.054MTài chính45
157.231B0.24%4.290MTài chính78
41.724B0.21%6.546MDịch vụ Phân phối18
32.334B-3.09%14.147MBán Lẻ11
49.947B-0.13%3.489MHàng tiêu dùng không lâu bền11
452.630B0.87%20.696MHàng tiêu dùng không lâu bền14
233.497B1.72%5.856MHàng tiêu dùng không lâu bền20
1.956B-0.13%506.430KKhoáng sản phi năng lượng6
671.702B-0.01%15.919MCông ty dịch vụ công cộng15
208.527B0.46%2.843MKhách hàng Lâu năm16
276.218B0.31%13.548MKhách hàng Lâu năm17
49.524B5.52%70.566MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
252.704B0.02%1.857MDịch vụ Khách hàng33
128.668B3.03%3.202MHàng tiêu dùng không lâu bền18
104.034B-1.18%7.260MSản xuất Chế tạo9
240.333B0.07%5.772MSản xuất Chế tạo29
326.765B-0.01%41.043MCông nghiệp Chế biến21
591.487B-1.87%35.817MDịch vụ Công nghệ52
1738.968B1.96%134.302MNăng lượng Mỏ9
3599.409B-3.53%65.506MBán Lẻ8
6337.929B-2.44%23.105MDịch vụ Công nghệ26
2646.752B1.33%6.381MTài chính60
312.029B1.59%14.040MTài chính16
143.108B-0.03%92.571MHỗn hợp198
2220.232B-0.65%26.883MTài chính4
7346.573B1.04%249.447MTài chính14
598.519B-0.31%59.347MTruyền thông4
629.061B2.20%22.931MVận chuyển18
1.389B-2.16%951.093KDịch vụ Khách hàng4
13.102B0.19%4.565MDịch vụ Phân phối10
345.935B0.96%2.546MCông nghệ Sức khỏe27
280.103B0.13%5.781MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe18
8.327B1.40%1.462MSản xuất Chế tạo8
117.138B2.63%63.302MHỗn hợp47
424.158B0.06%4.466MDịch vụ Thương mại95
60.815B0.21%1.952MSản xuất Chế tạo15
2652.071B-2.59%16.743MKhách hàng Lâu năm13
144.799B-0.52%6.646MDịch vụ Khách hàng22
1894.956B0.16%19.015MTài chính7
308.493M0.00%2.024MSản xuất Chế tạo1
7.359B2.42%2.686MDịch vụ Công nghiệp1
373.704B-0.82%75.122MNăng lượng Mỏ9
1.367B0.71%755.673KNăng lượng Mỏ2
50.909B0.99%17.251MDịch vụ Công nghiệp11
301.077B0.88%3.879MDịch vụ Khách hàng38
176.245B-1.35%3.850MKhách hàng Lâu năm21
279.704B1.97%16.419MKhoáng sản phi năng lượng14
452.130B4.07%10.301MVận chuyển33
1096.832B-4.04%15.623MDịch vụ Công nghệ51
3.918B-3.48%54.243KDịch vụ Thương mại5
102.170B2.87%61.940MCông nghệ Sức khỏe4
1515.650B1.01%3.728MCông nghệ Sức khỏe53
253.765B1.51%3.927MCông nghệ Sức khỏe16
433.097B-0.18%26.768MKhoáng sản phi năng lượng10
376.862B-0.75%23.924MTài chính3
54.768B-1.37%1.951MDịch vụ Khách hàng4
5.197B0.65%1.960MDịch vụ Khách hàng6
48.420B-0.37%2.692MCông nghiệp Chế biến9
276.064B0.87%3.665MVận chuyển4
3712.169B0.09%9.060MTài chính216
222.691B-0.25%5.297MTài chính11
20.820B1.03%884.429KKhách hàng Lâu năm18
3917.743B0.76%22.969MTài chính25
340.462B3.16%8.564MDịch vụ Khách hàng37
501.377B-1.45%24.882MCông nghệ Điện tử21
140.197B-0.50%475.828KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
479.529B0.40%4.702MBán Lẻ39
268.619B-0.16%137.301MTruyền thông10
135.135B0.50%8.045MKhoáng sản phi năng lượng20
730.442B0.51%86.053MCông nghệ Điện tử30
32.642B-1.75%694.579KCông nghiệp Chế biến23
303.915B-6.38%32.976MHàng tiêu dùng không lâu bền2
314.623B2.51%5.426MKhách hàng Lâu năm1
737.694M-0.55%97.844KVận chuyển4
344.451B0.42%12.708MSản xuất Chế tạo12
23.986B-1.91%2.969MCông ty dịch vụ công cộng9
87.599B1.15%5.776MDịch vụ Phân phối52
970.895B0.11%26.013MTruyền thông7
Tải thêm