Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Hồng Kông

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
14.312B2.810.37%493.506KDịch vụ Thương mại29
28.782B2.520.44%4.033MCông nghệ Điện tử4
26.119B2.011.28%5.681MCông nghiệp Chế biến13
1371.776B0.52-1.17%15.218MVận chuyển21
404.563B0.010.22%7.562MVận chuyển6
172.123B2.29-0.02%4.048MCông ty dịch vụ công cộng8
143.934B6.88-1.35%2.674MKhoáng sản phi năng lượng5
673.996B2.10-1.03%4.549MHàng tiêu dùng không lâu bền61
538.946B1.101.32%439.408KBán Lẻ14
170.475B3.190.19%1.593MSản xuất Chế tạo18
617.362B1.192.33%3.688MHàng tiêu dùng không lâu bền7
761.894B2.900.04%1.558MHàng tiêu dùng không lâu bền8
404.152B0.26-2.17%7.866MCông nghệ Sức khỏe19
4.731B-0.95%298.273KDịch vụ Khách hàng3
986.071M1.96-2.10%106.631KSản xuất Chế tạo4
987.105M5.67%3.039MDịch vụ Khách hàng2
487.351B0.040.51%14.424MDịch vụ Khách hàng12
488.324M0.00%29.500KBán Lẻ1
22.805B6.82-0.60%962.710KCông nghiệp Chế biến7
20.290B4.00-0.86%3.566MCông nghiệp Chế biến5
371.388B1.34-1.07%1.622MCông nghiệp Chế biến11
1022.278B12.160.52%7.635MNăng lượng Mỏ22
3.639B5.148.77%4.752MDịch vụ Thương mại14
340.747M6.04-4.30%71.631KCông nghệ Điện tử2
18.258B8.45-1.65%676.078KCông nghệ Điện tử12
86.980B5.77-0.77%11.019MCông nghệ Điện tử4
344.566B10.00-1.18%3.847MKhoáng sản phi năng lượng21
110.064B1.34-4.38%102.682KHàng tiêu dùng không lâu bền5
77.580B5.340.90%662.979KCông nghiệp Chế biến15
110.334B0.17-0.96%2.314MDịch vụ Công nghiệp5
35.111B1.39-0.12%2.050MDịch vụ Công nghệ7
25.643B0.810.95%126.173KBán Lẻ12
430.543B0.00%1.337MBán Lẻ1
25.732B-8.06%33.212MBán Lẻ2
831.532B4.15-0.28%5.982MCông ty dịch vụ công cộng27
391.951B2.401.37%2.070MSản xuất Chế tạo38
134.262B0.94-1.55%3.865MCông nghệ Điện tử15
60.108B6.771.06%2.073MCông nghệ Điện tử15
142.318B1.601.56%4.758MCông nghệ Điện tử27
13.383B3.930.32%1.205MDịch vụ Phân phối17
7.177B0.681.73%951.368MBán Lẻ5
305.352B2.53-1.84%3.251MKhách hàng Lâu năm15
827.791B6.020.04%10.788MDịch vụ Công nghiệp148
32.867B2.400.21%282.196KDịch vụ Công nghiệp13
431.896B6.160.34%2.820MTài chính54
71.747B2.17-1.64%2.921MTài chính55
45.733B1.61-0.23%2.274MDịch vụ Phân phối16
4.164B6.240.36%52.559KBán Lẻ8
80.808B2.531.42%4.489MHàng tiêu dùng không lâu bền13
338.836B3.001.02%7.304MHàng tiêu dùng không lâu bền13
97.281B3.870.32%1.003MHàng tiêu dùng không lâu bền18
6.310B3.65-0.82%107.494KKhoáng sản phi năng lượng7
516.565B4.440.49%3.587MCông ty dịch vụ công cộng23
211.947B4.62-0.65%1.776MKhách hàng Lâu năm16
124.324M4.832.03%32.000KBán Lẻ1
11.105B2.691.89%6.398MKhách hàng Lâu năm15
10.144B1.52-1.06%644.851KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
198.595B0.691.11%566.094KDịch vụ Khách hàng31
159.973B2.571.36%335.436KHàng tiêu dùng không lâu bền17
4.131B0.481.20%105.465KSản xuất Chế tạo7
263.819B3.820.02%12.977MSản xuất Chế tạo33
85.194B1.520.24%2.715MCông nghiệp Chế biến12
455.762B0.150.61%44.891MDịch vụ Công nghệ42
7.508B0.95-0.79%5.106MTài chính2
2064.837B10.50-0.82%37.217MNăng lượng Mỏ12
2388.636B0.01-3.37%25.243MBán Lẻ10
3481.614B0.46-1.98%10.604MDịch vụ Công nghệ23
1886.488B5.16-0.34%3.209MTài chính59
296.511B6.100.08%17.696MTài chính22
8.421B0.000.20%155.276KHỗn hợp219
4.061B0.95%626.000KTài chính1
6096.027B7.75-0.06%29.435MTài chính18
661.678B9.56-0.50%22.005MTruyền thông6
459.633B15.57-1.26%8.443MVận chuyển15
46.112M-4.55%960.000KDịch vụ Khách hàng1
24.554B2.381.06%234.289KDịch vụ Phân phối14
257.933B0.610.63%1.378MCông nghệ Sức khỏe35
307.089B0.300.50%9.869MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe27
29.701B1.27-0.11%282.258KSản xuất Chế tạo6
24.681B0.910.46%16.734MHỗn hợp13
395.220B1.340.34%4.875MDịch vụ Thương mại88
42.558B2.71-1.04%823.924KSản xuất Chế tạo16
1752.495B0.930.34%13.610MKhách hàng Lâu năm17
104.277B0.40-0.42%39.103MDịch vụ Khách hàng31
3934.232B4.91-1.58%12.386MTài chính13
61.699M-2.86%8.000KSản xuất Chế tạo1
6.439B7.72-1.49%304.000KDịch vụ Công nghiệp1
22.267B5.37-0.25%1.117MNăng lượng Mỏ8
31.541B9.17-2.21%5.713MNăng lượng Mỏ2
10.959B1.18-1.11%323.300KDịch vụ Công nghiệp7
299.698B0.61-0.75%1.635MDịch vụ Khách hàng37
175.486B2.930.84%3.459MKhách hàng Lâu năm15
118.970B3.470.61%3.560MKhoáng sản phi năng lượng17
563.939B5.770.41%1.124MVận chuyển29
733.039B1.33-4.03%15.226MDịch vụ Công nghệ65
11.285B0.93-2.03%183.519KDịch vụ Thương mại8
2.221B4.522.43%37.288KCông nghệ Sức khỏe2
1573.655B1.60-2.71%7.641MCông nghệ Sức khỏe62
36.272B3.570.89%14.938MCông nghệ Sức khỏe12
419.846B1.610.01%7.209MKhoáng sản phi năng lượng8
164.819B6.411.75%16.728MTài chính1
29.433B0.26-3.94%1.624MDịch vụ Khách hàng8
5.414B4.65-2.94%295.002KDịch vụ Khách hàng5
29.179B3.070.30%2.044MCông nghiệp Chế biến8
21.920B0.172.50%4.031MVận chuyển3
2932.249B5.04-1.19%11.117MTài chính231
176.794B6.82-0.44%1.398MTài chính18
31.369B5.930.13%131.052KKhách hàng Lâu năm22
3213.167B6.91-1.03%31.152MTài chính24
370.812B0.67-0.96%7.883MDịch vụ Khách hàng44
387.673B1.020.70%10.662MCông nghệ Điện tử22
393.820M1.49%276.000KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
388.523B4.29-2.45%3.324MBán Lẻ47
1207.964B8.38-0.25%35.732MTruyền thông9
87.730B11.490.16%3.185MKhoáng sản phi năng lượng22
2014.221B2.61-13.47%6.548MCông nghệ Điện tử24
31.387B7.392.49%1.644MCông nghiệp Chế biến22
79.488B2.291.38%23.448MHàng tiêu dùng không lâu bền2
178.024B2.01-0.20%2.826MKhách hàng Lâu năm1
410.509M2.311.52%41.074KVận chuyển2
278.242B5.82-0.04%4.100MSản xuất Chế tạo12
60.252B8.03-0.72%1.638MCông ty dịch vụ công cộng10
246.991B1.94-0.33%12.119MDịch vụ Phân phối58
10.393B6.66-0.45%362.214KTruyền thông3
Tải thêm