Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Singapore

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
8.892B-1.24%474.209K522
86.256B0.26%11.348M36
1.711B0.06%249.785K511
30.798B-0.21%9.888M721
27.381B-0.37%831.708K846
3.108B-0.52%175.218K439
22.026B0.35%1.137M831
1.736B0.23%1.032M39
363.797B0.27%1.900M1098
23.594B0.48%113.646K215
14.789B-1.96%3.975M410
7.165B0.20%479.784K456
12.162B0.32%413.189K263
3.896B0.21%845.499K522
39.550B0.14%868.303K834
34.189B-0.29%3.729M946
19.703B0.39%171.659K724
1.609B-1.10%349.215K313
28.747B2.06%2.622M421
16.224B0.05%1.201M310
Tải thêm