Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Singapore

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.
Khu vực
Vốn hóa
Tỷ suất cổ tức % (được chỉ định)
Thay đổi %
Khối lượng
Công nghiệp
Cổ phiếu
Tài chính421,338 B SGD5,23%−0,37%2,175 M9110
Truyền thông127,167 B SGD4,15%+1,41%9,605 M36
Vận chuyển66,405 B SGD3,05%+0,01%992,79 K529
Công nghệ Điện tử62,754 B SGD1,37%+0,60%449,894 K823
Bán Lẻ40,479 B SGD1,51%+0,01%154,613 K626
Công nghiệp Chế biến40,279 B SGD3,97%−0,68%724,126 K629
Sản xuất Chế tạo33,474 B SGD4,04%+0,05%5,559 M948
Công ty dịch vụ công cộng31,109 B SGD1,52%−1,13%504,338 K210
Hàng tiêu dùng không lâu bền28,953 B SGD4,04%−0,24%8,171 M619
Dịch vụ Khách hàng25,652 B SGD3,14%+0,47%6,599 M746
Năng lượng Mỏ23,348 B SGD5,53%−0,25%134,825 K410
Khách hàng Lâu năm22,744 B SGD2,78%+0,19%133,77 K511
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe20,68 B SGD1,63%+0,18%117,891 K217
Dịch vụ Công nghiệp16,29 B SGD4,83%−0,04%1,268 M344
Công nghệ Sức khỏe10,613 B SGD4,09%+0,66%568,353 K311
Dịch vụ Công nghệ3,652 B SGD1,67%+0,32%316,115 K313
Dịch vụ Thương mại3,451 B SGD2,81%+0,82%2,118 M429
Hỗn hợp3,43 B SGD11,94%+0,38%408,478 K263
Khoáng sản phi năng lượng3,41 B SGD8,10%+0,70%444,179 K622
Dịch vụ Phân phối3,353 B SGD4,22%+0,08%205,903 K440