Thị trường chứng khoán theo lĩnh vực — Singapore

Bảng dưới đây cho thấy các lĩnh vực cùng với các số liệu tổng quan và hiệu suất của chúng như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu. Nghiên cứu các lĩnh vực khác nhau để tìm cổ phiếu tiềm năng.

         
3.630B1.660.03%677.769K527
93.247B3.63-1.03%12.612M25
35.032B0.061.76%164.329K48
32.364B2.34-0.79%3.906M719
24.588B1.56-0.46%2.557M745
3.577B3.66-0.30%99.887K337
19.105B1.84-1.30%2.102M824
3.206B5.69-0.34%6.008M49
379.572B4.63-0.66%1.966M10115
22.554B1.42-0.60%288.289K219
7.094B4.49-0.39%981.723K310
18.374B4.71-0.77%899.854K451
5.760B8.48-1.61%2.646M264
3.482B3.06-1.02%154.853K620
35.949B4.86-1.70%2.829M627
13.500B4.10-0.25%21.433M844
43.963B3.871.94%307.574K622
2.410B2.18-2.76%288.769K311
27.874B1.10-0.94%2.300M528
9.675B3.300.74%5.260M311
Tải thêm