Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Singapore

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
68.033M2.00%85.065KDịch vụ Thương mại2
12.288B-0.49%2.332MCông nghệ Điện tử2
37.932B0.59%1.922MCông nghiệp Chế biến14
1.669B0.08%1.959MVận chuyển3
18.956B-0.10%2.940MVận chuyển2
1.374B0.01%1.123MHàng tiêu dùng không lâu bền2
40.792M0.00%4.365MBán Lẻ2
17.570M-2.65%1.000KSản xuất Chế tạo1
17.981B0.70%16.008MHàng tiêu dùng không lâu bền2
2.047B0.00%26.300KHàng tiêu dùng không lâu bền1
17.259M0.00%4.000KCông nghệ Sức khỏe1
91.981M1.32%26.800KSản xuất Chế tạo1
242.052M2.99%2.088MDịch vụ Khách hàng1
9.592B0.63%15.314MDịch vụ Khách hàng1
13.577M1.85%81.500KBán Lẻ1
300.618M3.80%59.518MCông nghiệp Chế biến3
597.425M0.00%9.351MNăng lượng Mỏ2
78.546M3.56%9.150MDịch vụ Thương mại2
880.156M-0.61%535.326KCông nghệ Điện tử3
287.242M-0.42%21.141KCông nghệ Điện tử4
874.854M0.05%411.198KKhoáng sản phi năng lượng4
462.456M-1.24%132.698KCông nghiệp Chế biến4
151.845M0.00%5.976MDịch vụ Công nghiệp1
806.090M0.82%97.371KBán Lẻ3
8.958M25.00%10.505MBán Lẻ1
13.658B-0.76%1.854MCông ty dịch vụ công cộng4
496.049M0.02%234.608KSản xuất Chế tạo6
6.561B0.48%614.415KCông nghệ Điện tử5
550.414M-1.28%259.105KCông nghệ Điện tử3
1.312B0.20%627.199KCông nghệ Điện tử8
514.043M0.21%157.245KDịch vụ Phân phối11
188.138M2.75%104.100KBán Lẻ1
19.589M0.00%100.600KKhách hàng Lâu năm1
5.121B0.32%535.351KDịch vụ Công nghiệp41
2.015B-0.05%679.033KDịch vụ Công nghiệp9
501.140M0.99%29.764KTài chính4
2.004B0.37%19.279KTài chính4
364.146M-0.88%2.000KDịch vụ Thương mại1
8.599B0.21%222.305KBán Lẻ3
7.248B0.12%635.284KHàng tiêu dùng không lâu bền3
28.665M-0.86%11.900KHàng tiêu dùng không lâu bền2
2.715B0.44%61.846KHàng tiêu dùng không lâu bền8
86.206M0.00%866.942KKhoáng sản phi năng lượng2
2.910B0.00%3.856MCông ty dịch vụ công cộng4
90.040M-2.70%196.180KKhách hàng Lâu năm2
646.026M-0.04%182.942KKhách hàng Lâu năm4
23.269B0.76%476.231KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe8
12.177B-0.63%47.161KDịch vụ Khách hàng14
1.204B-0.23%58.368MHàng tiêu dùng không lâu bền2
22.177B0.68%34.586KSản xuất Chế tạo2
1.847B-0.51%162.226KSản xuất Chế tạo14
2.698B-0.40%117.160KCông nghiệp Chế biến9
1.716B-2.61%2.166MDịch vụ Công nghệ10
52.372M-0.88%15.661KDịch vụ Công nghệ2
11.643B-0.27%851.273KTài chính3
189.175M-0.83%128.643KTài chính2
10.983B-0.44%1.306MHỗn hợp49
10.247B0.46%18.200KTài chính1
78.098B0.33%838.700KTài chính1
86.542B0.19%9.746MTruyền thông3
5.782B-0.18%120.904KVận chuyển12
80.131M0.00%92.600KDịch vụ Phân phối1
7.648B0.57%1.830MCông nghệ Sức khỏe5
1.021B3.67%382.217KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe9
683.766M2.42%38.960KSản xuất Chế tạo7
1.522B0.08%63.977KHỗn hợp15
7.141B1.78%1.815MDịch vụ Thương mại16
1.275B0.19%508.316KSản xuất Chế tạo7
1.315B0.83%16.308KDịch vụ Khách hàng7
26.964M4.18%100Sản xuất Chế tạo2
463.724M0.00%13.291MNăng lượng Mỏ4
1.108B-0.26%278.402KNăng lượng Mỏ3
225.304M1.05%1.458MDịch vụ Công nghiệp4
740.821M-0.20%546.421KDịch vụ Khách hàng8
6.641M0.00%6.000KKhách hàng Lâu năm1
1.442B0.30%101.268KKhoáng sản phi năng lượng6
9.369B-0.22%2.161MVận chuyển5
80.587M-0.38%65.506KDịch vụ Công nghệ2
845.572M0.79%476.509KDịch vụ Thương mại2
2.700B-0.49%49.400KCông nghệ Sức khỏe1
269.902M-0.73%28.605KCông nghệ Sức khỏe3
3.398B-1.80%15.900KCông nghệ Sức khỏe1
355.118M0.00%590.200KKhoáng sản phi năng lượng4
425.027M0.43%4.600KTài chính1
6.538M28.57%300Dịch vụ Khách hàng1
3.200B0.00%2.333MDịch vụ Khách hàng1
1.141B-1.03%1.155MCông nghiệp Chế biến1
56.641B-0.02%318.720KTài chính43
129.608B-0.67%2.938MTài chính40
55.390M0.00%20.000KKhách hàng Lâu năm1
99.472B-0.02%1.070MTài chính4
1.521B-0.22%146.252KDịch vụ Khách hàng14
476.184M1.19%35.643KCông nghệ Điện tử4
11.306B0.75%1.770MBán Lẻ12
13.102M2.50%1.500KTruyền thông1
983.574M-1.02%140.857KKhoáng sản phi năng lượng4
40.846M-1.48%231.338KCông nghệ Điện tử2
102.491M-0.83%678.644KCông nghiệp Chế biến2
8.709B0.67%50.951MSản xuất Chế tạo7
293.482M0.00%18.961KCông ty dịch vụ công cộng2
2.761B2.41%428.284KDịch vụ Phân phối29
2.360B0.56%228.227KTruyền thông3
Tải thêm