Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Tây Ban Nha

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
%Dịch vụ Thương mại1
88.291B1.76%5.833KCông nghệ Điện tử1
2.572B0.17%85.735KCông nghiệp Chế biến2
7.963B4.33%17.629MVận chuyển1
12.415B0.66%668.644KCông ty dịch vụ công cộng5
92.663B5.28%6.621MHàng tiêu dùng không lâu bền3
4.846B-1.02%342.336KSản xuất Chế tạo3
465.174M0.00%187Hàng tiêu dùng không lâu bền2
23.004B1.21%1.346KHàng tiêu dùng không lâu bền1
1.639B-1.78%90.207KCông nghệ Sức khỏe2
2.650B-0.95%237.251KDịch vụ Khách hàng4
2.509B2.06%273.418KSản xuất Chế tạo1
71.127M-2.00%917.356KDịch vụ Khách hàng1
385.710M-0.52%187.561KCông nghiệp Chế biến1
2.921B0.00%0Công nghiệp Chế biến1
5.659B-0.24%33.376KCông nghiệp Chế biến2
82.198M0.93%18.519KDịch vụ Công nghệ1
1.109B-6.81%157.633MBán Lẻ1
119.752B-0.62%14.880MCông ty dịch vụ công cộng11
15.255B0.13%1.111MSản xuất Chế tạo1
646.098M-1.77%91.295KCông nghệ Điện tử3
22.202M1.77%1.605KDịch vụ Phân phối1
15.497B0.00%731Bán Lẻ1
21.761B-0.83%555.921KDịch vụ Công nghiệp8
66.744M0.00%0Dịch vụ Công nghiệp1
174.709M2.01%13.389KTài chính3
244.462M0.05%803Tài chính4
14.311M-1.51%150.917KHàng tiêu dùng không lâu bền1
179.400M-1.28%230.012KHàng tiêu dùng không lâu bền1
4.951B-0.32%859.031KCông ty dịch vụ công cộng1
701.099M-1.08%2.909KKhách hàng Lâu năm3
339.647M-2.90%2.387KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
2.696B1.86%316.399KDịch vụ Khách hàng2
343.672M1.79%63.577KHàng tiêu dùng không lâu bền1
326.431M-1.39%20.074KSản xuất Chế tạo1
68.344M-0.35%3.446KSản xuất Chế tạo1
24.436B3.68%1.422MDịch vụ Công nghệ6
71.232B-0.67%1.420MNăng lượng Mỏ2
154.193M0.00%54Dịch vụ Công nghệ1
2.952B-0.20%5.208KTài chính2
598.980M-0.64%1.708KHỗn hợp6
121.699B1.09%40.949MTài chính7
162.806M-2.28%642.730KTruyền thông2
269.046M-1.60%2.865KDịch vụ Phân phối2
662.622M-1.85%5.217KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
167.920M-0.02%562.298KSản xuất Chế tạo3
3.816B0.42%290.463KDịch vụ Thương mại7
171.233M1.42%3.092KSản xuất Chế tạo2
68.870M0.69%3.671KDịch vụ Khách hàng2
11.133B0.41%1.172MTài chính3
408.270M-1.31%231.883KDịch vụ Công nghiệp1
1.431B0.22%27.688KDịch vụ Khách hàng2
1.422B0.00%0Khoáng sản phi năng lượng1
37.542B0.51%598.976KVận chuyển2
814.111M-2.40%144.396KDịch vụ Công nghệ3
19.620M-4.76%115.074KDịch vụ Thương mại1
14.596B-1.17%993.594KCông nghệ Sức khỏe2
4.326B-2.35%103.702KCông nghệ Sức khỏe4
52.064M-1.77%5.632MKhoáng sản phi năng lượng1
416.386M-2.21%730.229KDịch vụ Khách hàng1
129.352M-2.31%5.199KDịch vụ Khách hàng1
1.128B-0.71%376.720KCông nghiệp Chế biến2
17.273B0.34%268.572KTài chính35
6.168B0.57%509.240KTài chính18
6.663B1.42%442.855KKhách hàng Lâu năm1
17.393B0.00%0Tài chính2
1.469B-1.43%9.360KDịch vụ Khách hàng1
23.154B0.13%9.633MTruyền thông1
117.873B-1.23%131.081KKhoáng sản phi năng lượng9
201.724M1.85%2.644MCông nghệ Điện tử1
447.906M-2.07%5.979KHàng tiêu dùng không lâu bền1
2.414B-0.05%193.742KVận chuyển1
1.672B2.13%190.369KSản xuất Chế tạo2
451.217M-1.23%9.406KDịch vụ Phân phối2
91.005B0.23%364.788KTruyền thông4
Tải thêm