Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ba Lan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
319.829M-0.61%9.923KDịch vụ Thương mại7
52.000M0.00%4Công nghệ Điện tử1
7.389B-0.04%314.590KCông nghiệp Chế biến9
%Vận chuyển2
552.628M4.48%3.244KVận chuyển1
22.270B-1.27%1.424MCông ty dịch vụ công cộng3
6.084B-0.05%1.975KKhoáng sản phi năng lượng2
29.156B-1.79%8.379KHàng tiêu dùng không lâu bền12
6.854B0.92%101.430KBán Lẻ2
6.284B0.45%9.905KSản xuất Chế tạo3
1.090B0.25%604Khách hàng Lâu năm1
6.187B-0.29%1.589KHàng tiêu dùng không lâu bền6
255.450M3.47%3.705KHàng tiêu dùng không lâu bền1
3.179B-0.09%55.720KCông nghệ Sức khỏe11
303.327M-2.18%4.279KDịch vụ Khách hàng2
2.388B-0.83%13.523KSản xuất Chế tạo12
9.269M0.00%0Dịch vụ Khách hàng1
6.009B0.13%38.354KCông nghiệp Chế biến4
2.427B-7.75%257.224KCông nghiệp Chế biến2
2.855B-2.19%66.573KCông nghiệp Chế biến6
7.545B-0.51%674.526KNăng lượng Mỏ4
58.243M0.00%2Dịch vụ Thương mại3
%Công nghệ Điện tử1
27.744M0.32%97Công nghệ Điện tử2
18.618B-4.63%361.655KCông nghệ Điện tử2
1.080B-1.43%3.026KKhoáng sản phi năng lượng5
242.778M5.98%11.903KHàng tiêu dùng không lâu bền1
269.948M-0.32%7.964KCông nghiệp Chế biến5
724.740M1.78%4.976KDịch vụ Công nghệ2
83.109B-1.39%158.391KCông ty dịch vụ công cộng13
1.196B-0.12%6.578KSản xuất Chế tạo8
78.603M-0.73%4.833KCông nghệ Điện tử1
540.572M-0.86%2.653KCông nghệ Điện tử5
186.903M1.85%9.093KCông nghệ Điện tử1
2.689B-0.95%48.729KDịch vụ Phân phối7
40.939M0.00%247Bán Lẻ1
1.150B-1.06%971Khách hàng Lâu năm3
13.913B0.58%30.172KDịch vụ Công nghiệp32
1.690B0.61%1.154KDịch vụ Công nghiệp4
1.848B0.62%61.729KTài chính12
2.085B0.15%1.707KTài chính16
94.640M1.81%1.023KDịch vụ Phân phối2
32.715B-4.36%223.487KBán Lẻ3
92.783M-3.96%1.906KHàng tiêu dùng không lâu bền1
877.836M-1.95%1.061KHàng tiêu dùng không lâu bền7
1.325B-0.25%7.914KHàng tiêu dùng không lâu bền9
79.439M2.22%533Khoáng sản phi năng lượng6
409.891M3.95%40.183KCông ty dịch vụ công cộng1
655.745M0.05%96.450KKhách hàng Lâu năm3
1.091B-3.01%30.833KKhách hàng Lâu năm6
907.290M0.16%3.323KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
1.291B-0.86%822Dịch vụ Khách hàng2
1.076B-0.42%30.520KHàng tiêu dùng không lâu bền6
%Sản xuất Chế tạo2
1.033B-0.36%1.781KSản xuất Chế tạo11
1.639B-0.24%981Công nghiệp Chế biến3
17.497B1.12%30.329KDịch vụ Công nghệ46
191.248M-5.40%58.073KTài chính3
25.552B0.38%2.114KNăng lượng Mỏ1
62.715B-3.61%1.192MBán Lẻ5
4.438B-1.44%3.034KDịch vụ Công nghệ9
3.538B0.10%65.987KTài chính12
1.297B1.27%1.995KTài chính17
2.247B0.08%2.926KHỗn hợp19
402.994M0.00%106Tài chính1
428.754B1.37%270.116KTài chính4
22.280B-1.30%254.634KTruyền thông3
817.809M-0.22%59.050KVận chuyển1
20.703M-5.47%30Dịch vụ Khách hàng1
4.081B0.16%3.402KDịch vụ Phân phối4
2.438B-2.11%32.738KCông nghệ Sức khỏe9
1.432B-0.51%1.212KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe6
2.013B-0.33%2.466KSản xuất Chế tạo9
2.594B-1.90%36.700KHỗn hợp3
9.281B1.04%10.858KDịch vụ Thương mại54
1.950B0.14%816Sản xuất Chế tạo4
2.430B-0.96%547Dịch vụ Khách hàng6
1.340B-0.18%315Sản xuất Chế tạo1
36.275B-0.75%4.035MNăng lượng Mỏ2
44.828B2.75%1.225MNăng lượng Mỏ3
49.713M-0.34%11.900KDịch vụ Công nghiệp1
859.992M-0.96%2.035KDịch vụ Khách hàng5
2.206M0.00%0Khách hàng Lâu năm1
32.840B-1.33%424.179KKhoáng sản phi năng lượng5
193.182M-2.61%5.167KVận chuyển3
15.455B-0.35%31.678KDịch vụ Công nghệ81
18.423M-2.08%330.509KDịch vụ Thương mại1
22.614B1.06%3.222KCông nghệ Sức khỏe8
611.154M-0.06%141.484KCông nghệ Sức khỏe2
31.624B-1.03%1.831MTài chính1
67.824M-0.45%2.224KDịch vụ Khách hàng2
659.299M0.28%2.114KDịch vụ Khách hàng2
519.972M0.69%52.608KCông nghiệp Chế biến2
28.827B-0.62%14.627KTài chính30
2.968B-0.02%750Tài chính2
1.678B2.00%21.477KKhách hàng Lâu năm3
120.832B-0.15%132.910KTài chính12
6.702B0.60%17.180KDịch vụ Khách hàng6
670.723M0.22%221Công nghệ Điện tử2
29.651B-2.19%545.459KBán Lẻ10
2.571B0.04%6Truyền thông8
2.349B-1.03%4.804KKhoáng sản phi năng lượng7
59.080M-0.23%87Công nghệ Điện tử2
459.248M-0.88%2.644KCông nghiệp Chế biến2
676.881M-1.31%41.697KKhách hàng Lâu năm1
83.661M-2.12%9.983KVận chuyển1
3.808B-0.25%146.427KSản xuất Chế tạo13
334.297M-0.39%178Công ty dịch vụ công cộng4
6.439B-0.91%52.229KDịch vụ Phân phối29
10.550B-1.28%1.745MTruyền thông4
Tải thêm