Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Đài Loan

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
588.473M9.80%193.431KDịch vụ Thương mại1
35.675B0.37%725.543KCông nghệ Điện tử6
199.260B-0.15%1.456MCông nghiệp Chế biến11
14.831B-0.52%783.016KVận chuyển3
192.714B1.33%35.426MVận chuyển3
21.110B1.27%47.343KCông ty dịch vụ công cộng2
21.213B1.23%30.664KKhoáng sản phi năng lượng3
426.172B-0.15%1.465MHàng tiêu dùng không lâu bền18
1.459B-0.25%374.264KBán Lẻ1
175.553B-1.00%949.178KSản xuất Chế tạo29
201.253B-0.72%3.625MKhách hàng Lâu năm9
27.309B0.10%59.940KHàng tiêu dùng không lâu bền3
460.435B-0.63%621.572KCông nghệ Sức khỏe48
3.239B0.56%5.838KDịch vụ Khách hàng3
44.516B0.48%838.088KSản xuất Chế tạo9
20.010B0.40%5.292KDịch vụ Khách hàng2
9.542B-4.17%1.436MDịch vụ Khách hàng1
329.764B-7.19%1.554MBán Lẻ2
82.758B2.50%6.101MCông nghiệp Chế biến5
641.111B0.47%4.691MCông nghiệp Chế biến16
1917.507B1.02%18.210MCông nghiệp Chế biến42
1.901B3.96%470.464KDịch vụ Thương mại3
118.637B0.74%2.756MCông nghệ Điện tử20
2682.638B-0.92%14.213MCông nghệ Điện tử94
1640.932B-0.47%5.147MCông nghệ Điện tử39
582.448B-0.26%9.283MKhoáng sản phi năng lượng15
4.637B2.42%2.642MHàng tiêu dùng không lâu bền2
120.217B-0.79%15.315MCông nghiệp Chế biến14
166.099B-1.26%322.775KDịch vụ Công nghệ2
44.719B0.39%470.519KBán Lẻ5
1.502B0.16%20.000KBán Lẻ1
35.178B2.10%1.451MCông ty dịch vụ công cộng2
832.746B-0.39%2.719MSản xuất Chế tạo80
3186.261B-1.32%16.523MCông nghệ Điện tử190
1170.349B-1.86%18.953MCông nghệ Điện tử52
704.998B-1.56%4.744MCông nghệ Điện tử87
348.023B-0.43%1.658MDịch vụ Phân phối33
226.201B-0.96%35.201MKhách hàng Lâu năm36
375.878B-0.68%5.761MDịch vụ Công nghiệp36
71.714B0.91%359.548KDịch vụ Công nghiệp9
403.595B-0.33%5.323MTài chính3
476.509B-0.16%11.732MTài chính3
19.503B-1.36%3.842MDịch vụ Phân phối2
360.653B-0.24%673.725KBán Lẻ5
496.903B-0.94%4.232MHàng tiêu dùng không lâu bền8
11.133B0.45%3.377MHàng tiêu dùng không lâu bền1
320.174B0.20%49.912KHàng tiêu dùng không lâu bền10
12.543B0.45%34.996KKhoáng sản phi năng lượng2
64.003B2.39%191.136KCông ty dịch vụ công cộng6
144.436B-2.32%506.942KKhách hàng Lâu năm13
%Bán Lẻ1
312.432B1.37%6.901MKhách hàng Lâu năm25
29.300B-0.79%105.031KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
57.306B1.41%325.847KDịch vụ Khách hàng15
114.283B0.47%321.227KHàng tiêu dùng không lâu bền14
15.237B-3.90%294.392KSản xuất Chế tạo2
803.853B0.56%1.717MSản xuất Chế tạo83
183.738B0.65%29.549MCông nghiệp Chế biến30
106.561B-0.24%729.438KDịch vụ Công nghệ33
956.000M0.00%200Tài chính1
73.697B-0.04%1.361MDịch vụ Công nghệ14
537.705B-0.45%5.320MTài chính15
2.521B3.40%446.952KTài chính1
5.262B-0.24%22.085KHỗn hợp208
942.545B0.39%25.842MTài chính5
1425.014B0.22%16.956MTài chính5
861.077B0.00%5.456MTruyền thông1
1898.983B-3.64%88.452MVận chuyển15
2.143B0.55%54.235KDịch vụ Khách hàng2
38.994B1.00%174.026KDịch vụ Phân phối8
161.189B-0.54%275.977KCông nghệ Sức khỏe47
18.618B-0.95%1.813MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
383.000B-0.62%4.720MSản xuất Chế tạo62
431.688B-0.66%5.418MDịch vụ Thương mại32
82.825B-0.60%477.726KSản xuất Chế tạo20
550.705B-0.01%1.054MKhách hàng Lâu năm13
13.451B1.50%81.834KDịch vụ Khách hàng9
178.502B-0.15%3.394MTài chính3
2.487B1.05%13.420KSản xuất Chế tạo2
1.864B-0.19%43.054KNăng lượng Mỏ1
921.679B3.21%6.068MNăng lượng Mỏ2
53.727B0.13%113.811KDịch vụ Khách hàng14
10.185B1.15%328.151KKhách hàng Lâu năm5
34.572B0.77%1.894MKhoáng sản phi năng lượng4
47.891B-0.90%4.392MVận chuyển5
181.660B-0.78%278.054KDịch vụ Công nghệ42
3.825B0.08%317.494KCông nghệ Sức khỏe3
174.489B-0.44%517.395KCông nghệ Sức khỏe20
140.885B0.12%1.688MCông nghệ Sức khỏe22
1044.909B-0.25%11.801MTài chính5
2.221B-1.58%4.542KDịch vụ Khách hàng3
153.845B-0.66%56.484MCông nghiệp Chế biến7
168.005B0.17%1.923MVận chuyển1
270.850B0.44%974.732KTài chính18
82.544B0.26%149.594KTài chính6
341.109B-0.25%636.938KKhách hàng Lâu năm26
1458.751B-0.04%7.102MTài chính13
79.177B2.54%1.611MDịch vụ Khách hàng18
23087.111B-1.22%16.152MCông nghệ Điện tử182
73.052B-0.56%183.722KBán Lẻ7
21.864B-0.62%16.336KTruyền thông3
1017.084B-0.88%38.073MKhoáng sản phi năng lượng27
193.407B-0.35%3.181MCông nghệ Điện tử39
518.180B0.41%4.648MCông nghiệp Chế biến56
69.999B-0.58%234.798KKhách hàng Lâu năm7
37.456B-0.03%344.623KVận chuyển4
26.089B-1.63%1.825MSản xuất Chế tạo4
4.997B0.29%55.865KCông ty dịch vụ công cộng3
171.573B0.11%306.279KDịch vụ Phân phối20
515.642B0.01%2.346MTruyền thông4
Tải thêm