Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Saudi Arabia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
5.085B1.832.73%164.367KDịch vụ Thương mại2
23.542B0.451.45%391.777KCông nghiệp Chế biến7
1.286B4.08-1.98%119.714KHàng tiêu dùng không lâu bền1
2.352B0.54%449.013KBán Lẻ1
%Hàng tiêu dùng không lâu bền1
2.227B0.001.11%378.448KSản xuất Chế tạo3
63.884B3.171.36%1.881MCông nghiệp Chế biến1
301.200B4.48-1.18%2.202MCông nghiệp Chế biến1
125.670B4.01-0.18%1.956MCông nghiệp Chế biến9
900.000M-1.96%106.988KDịch vụ Thương mại1
59.214B4.490.55%282.095KKhoáng sản phi năng lượng18
2.571B0.001.79%550.220KCông nghiệp Chế biến3
920.700M0.77-1.16%67.525KBán Lẻ1
199.335B1.75-1.58%709.003KCông ty dịch vụ công cộng2
2.422B2.72-1.24%137.780KSản xuất Chế tạo3
747.000M-0.13%4.258MDịch vụ Phân phối2
6.532B3.97-0.87%52.565KBán Lẻ2
5.194B1.881.10%136.092KDịch vụ Công nghiệp4
15.371B1.780.24%342.819KTài chính5
56.182B2.500.57%904.543KTài chính3
12.114B3.96-2.04%300.676KDịch vụ Phân phối2
10.036B2.161.39%35.415KBán Lẻ1
4.512B1.791.67%276.961KHàng tiêu dùng không lâu bền3
61.604B1.931.68%322.656KHàng tiêu dùng không lâu bền5
191.874M0.47%2.262KHàng tiêu dùng không lâu bền1
3.075B3.66-0.49%137.573KCông ty dịch vụ công cộng2
2.228B-0.07%303.807KKhách hàng Lâu năm4
4.389B3.660.55%99.931KKhách hàng Lâu năm1
108.683B1.660.03%112.050KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
26.337B-1.29%691.497KDịch vụ Khách hàng4
%Hàng tiêu dùng không lâu bền1
11.846B0.48%2.626MSản xuất Chế tạo2
444.000M1.011.65%31.481KSản xuất Chế tạo1
2.487B0.000.68%55.976KCông nghiệp Chế biến4
26.386B2.010.31%159.212KDịch vụ Công nghệ3
1.886B-0.80%80.121KTài chính3
8180.198B3.440.00%4.614MNăng lượng Mỏ1
%Dịch vụ Công nghệ1
1.661B3.930.69%208.881KTài chính1
2.883B4.35-0.16%690.096KHỗn hợp7
20.569B2.610.70%75.954KTài chính4
274.500M0.00%721.720KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
9.529B4.133.53%972.769KVận chuyển1
25.821B0.052.41%277.593KDịch vụ Phân phối3
%Công nghệ Sức khỏe1
3.358B0.690.81%377.901KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
2.211B4.02-0.40%247.334KSản xuất Chế tạo2
%Sản xuất Chế tạo1
20.840B0.72-1.15%406.266KTài chính15
28.975B-3.67%3.978MNăng lượng Mỏ1
1.232B2.561.56%1.240KDịch vụ Công nghiệp1
12.781B1.830.66%119.639KDịch vụ Khách hàng6
817.650M1.76-0.14%170.486KKhách hàng Lâu năm1
128.771B0.02-1.83%3.306MKhoáng sản phi năng lượng3
12.756B0.00-1.08%274.444KVận chuyển3
20.848B1.151.40%400.920KDịch vụ Công nghệ2
2.242B6.27-0.33%107.956KDịch vụ Thương mại1
6.878B2.79-2.32%264.812KCông nghệ Sức khỏe2
640.619M1.73%13.801KKhoáng sản phi năng lượng1
1.867B-0.39%423.228KTài chính3
16.080B-1.08%32.214KDịch vụ Khách hàng1
3.655B1.36-1.65%138.060KCông nghiệp Chế biến2
65.712B1.62-0.55%4.151MTài chính11
16.359B5.730.91%390.562KTài chính18
1032.352B1.99-0.17%3.043MTài chính10
4.136B0.000.99%99.015KDịch vụ Khách hàng4
1.207B-0.31%67.087KTài chính2
21.023B4.732.64%205.035KBán Lẻ3
194.086B4.120.94%2.795MTruyền thông2
5.306B2.49-0.46%189.674KKhoáng sản phi năng lượng6
1.410B2.89%518.074KVận chuyển1
11.999B1.200.40%357.170KDịch vụ Phân phối9
37.095B1.760.77%1.026MTruyền thông2
Tải thêm