Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Saudi Arabia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
924.000M-0.38%197.720KDịch vụ Thương mại1
29.514B0.07%525.100KCông nghiệp Chế biến7
2.691B-1.10%200.346KHàng tiêu dùng không lâu bền1
4.649B-1.07%857.871KBán Lẻ1
1.485B-0.10%139.416KSản xuất Chế tạo1
69.501B4.29%1.438MCông nghiệp Chế biến1
371.400B-0.96%11.801MCông nghiệp Chế biến1
157.980B0.68%3.340MCông nghiệp Chế biến10
1.659B-0.54%519.941KDịch vụ Thương mại1
77.762B-0.04%297.219KKhoáng sản phi năng lượng18
4.299B-0.41%409.670KCông nghiệp Chế biến3
3.187B0.44%440.702KBán Lẻ2
116.248B1.45%3.945MCông ty dịch vụ công cộng1
5.057B0.96%571.618KSản xuất Chế tạo4
1.542B0.65%274.338KDịch vụ Phân phối1
8.433B0.00%563.900KBán Lẻ1
9.537B-1.33%1.415MDịch vụ Công nghiệp5
12.658B-0.28%1.696MTài chính3
38.393B-4.43%1.151MTài chính1
10.260B-0.18%100.846KDịch vụ Phân phối1
12.893B3.30%670.699KBán Lẻ1
7.033B-0.01%132.406KHàng tiêu dùng không lâu bền3
69.127B1.03%637.567KHàng tiêu dùng không lâu bền4
328.830M-0.07%9.101KHàng tiêu dùng không lâu bền1
4.665B0.81%666.289KCông ty dịch vụ công cộng1
4.551B0.46%945.690KKhách hàng Lâu năm3
5.448B0.30%849.696KKhách hàng Lâu năm1
94.910B-0.86%346.860KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
5.623B-1.29%518.784KDịch vụ Khách hàng3
%Hàng tiêu dùng không lâu bền1
15.960B-0.77%3.894MSản xuất Chế tạo2
711.600M0.17%341.158KSản xuất Chế tạo1
3.537B-0.12%307.723KCông nghiệp Chế biến1
4.220B-0.94%75.139KDịch vụ Công nghệ1
2.706B0.44%166.776KTài chính3
7026.408B0.00%10.686MNăng lượng Mỏ1
3.501B0.12%714.660KTài chính1
4.106B0.82%1.494MHỗn hợp7
21.351B-3.13%370.335KTài chính5
643.500M0.35%94.574KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe1
14.785B0.00%491.151KVận chuyển1
3.516B0.00%284.741KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
3.625B-0.55%801.777KSản xuất Chế tạo2
31.537B0.32%276.869KTài chính15
25.745B-1.62%1.755MNăng lượng Mỏ2
14.416B1.55%747.837KDịch vụ Khách hàng5
1.420B-0.96%847.528KKhách hàng Lâu năm1
98.803B1.25%821.041KKhoáng sản phi năng lượng2
11.395B-0.13%583.749KVận chuyển3
3.105B0.61%633.331KDịch vụ Thương mại1
9.524B-1.08%821.343KCông nghệ Sức khỏe2
845.278M0.00%20.243KKhoáng sản phi năng lượng1
2.787B-0.59%383.018KTài chính3
12.800B-4.76%224.933KDịch vụ Khách hàng1
3.419B-0.95%514.901KCông nghiệp Chế biến2
65.341B0.63%3.791MTài chính10
49.301B-0.36%966.071KTài chính17
920.772B0.34%4.100MTài chính10
13.170B-0.66%341.019KDịch vụ Khách hàng4
2.001B-0.49%67.165KTài chính2
28.356B-1.10%178.470KBán Lẻ3
278.174B-1.02%5.932MTruyền thông3
6.168B0.19%356.617KKhoáng sản phi năng lượng4
1.387B0.54%1.335MVận chuyển1
13.653B-0.54%485.287KDịch vụ Phân phối6
23.716B-1.91%2.112MTruyền thông1
Tải thêm