Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Malaysia

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
444.898M-3.68%4.211MDịch vụ Thương mại6
2.414B-1.58%3.772MCông nghệ Điện tử2
159.899B0.18%1.551MCông nghiệp Chế biến56
6.579B0.63%341.639KVận chuyển8
3.918B-1.03%9.664MVận chuyển2
3.420B0.22%653.922KCông ty dịch vụ công cộng2
1.195B-0.96%6.502MKhoáng sản phi năng lượng6
2.604B-1.13%4.847MHàng tiêu dùng không lâu bền14
2.124B-0.09%238.089KBán Lẻ2
1.310B-1.05%760.776KSản xuất Chế tạo9
315.464M-5.61%2.456MKhách hàng Lâu năm3
13.968B-0.85%96.343KHàng tiêu dùng không lâu bền3
10.632B-1.65%129.301KHàng tiêu dùng không lâu bền3
1.780B-2.12%414.400KCông nghệ Sức khỏe1
587.876M0.00%1.754MDịch vụ Khách hàng1
4.852B0.27%1.933MSản xuất Chế tạo19
5.527B2.83%3.173MDịch vụ Khách hàng1
42.322B-0.08%8.172MDịch vụ Khách hàng6
1.875B4.86%11.175MCông nghiệp Chế biến2
376.133M11.69%4.774MCông nghiệp Chế biến1
82.108B0.98%8.460MCông nghiệp Chế biến9
1.755B1.31%1.401MDịch vụ Thương mại5
304.493M0.50%2.057MCông nghệ Điện tử3
2.965B0.70%584.627KCông nghệ Điện tử3
187.672M9.52%6.654MCông nghệ Điện tử1
7.546B-0.81%1.164MKhoáng sản phi năng lượng16
7.250B0.51%872.787KCông nghiệp Chế biến20
177.749M2.47%9.568MDịch vụ Công nghiệp2
138.280M-2.56%458.900KDịch vụ Công nghệ1
478.711M-1.11%8.394MBán Lẻ2
76.798B-1.41%7.420MCông ty dịch vụ công cộng6
4.181B0.54%5.748MSản xuất Chế tạo16
1.381B-0.81%5.443MCông nghệ Điện tử4
6.432B-0.15%2.692MCông nghệ Điện tử10
6.016B0.25%1.227MCông nghệ Điện tử5
152.549M-2.72%341.827KDịch vụ Phân phối2
303.378M4.07%690.400KBán Lẻ1
3.295B-0.68%2.644MKhách hàng Lâu năm11
42.422B-0.64%5.737MDịch vụ Công nghiệp67
717.101M-0.53%449.310KDịch vụ Công nghiệp3
3.854B-0.47%172.368KTài chính3
5.412B-0.44%10.879MTài chính13
1.385B-1.46%157.197KDịch vụ Phân phối3
4.508B0.01%1.177MBán Lẻ4
31.611B-0.07%21.900KHàng tiêu dùng không lâu bền1
2.403B-0.04%177.196KHàng tiêu dùng không lâu bền3
8.179B-0.18%843.949KHàng tiêu dùng không lâu bền16
4.972B-0.76%1.749MKhoáng sản phi năng lượng23
9.095B0.00%695.573KCông ty dịch vụ công cộng2
3.199B-0.69%1.106MKhách hàng Lâu năm19
2.685B0.25%1.509MKhách hàng Lâu năm11
58.434B0.60%16.977MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe2
3.033B0.26%133.848KDịch vụ Khách hàng7
1.384B-1.59%2.990MHàng tiêu dùng không lâu bền5
1.033B0.24%927.438KSản xuất Chế tạo2
22.063B0.91%4.816MSản xuất Chế tạo27
8.617B1.33%1.140MCông nghiệp Chế biến11
16.010B0.03%19.152MDịch vụ Công nghệ35
2.682B0.54%473.665KDịch vụ Công nghệ3
7.707B0.34%1.593MTài chính5
249.591M-2.55%8.673MTài chính2
1.781B0.23%552.910KHỗn hợp22
334.533M-1.12%570.500KTài chính1
58.548B1.51%578.463KTài chính2
95.241B-0.45%2.326MTruyền thông4
34.354B-1.06%3.404MVận chuyển6
99.375M4.76%20.490MDịch vụ Khách hàng1
1.381B-1.03%10.900KDịch vụ Phân phối1
55.012B-1.11%20.094MCông nghệ Sức khỏe6
5.456B0.05%1.356MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe5
50.237B2.71%7.872MSản xuất Chế tạo14
37.993B0.82%2.111MHỗn hợp35
6.417B0.95%2.838MDịch vụ Thương mại18
13.978B-0.44%6.536MSản xuất Chế tạo17
7.813B-0.65%1.391MKhách hàng Lâu năm3
2.751B0.99%532.400KDịch vụ Khách hàng1
4.170B-0.60%238.040KTài chính2
1.605B0.58%10.086MSản xuất Chế tạo5
33.164B0.72%602.400KDịch vụ Công nghiệp1
1.335B0.00%2.856MNăng lượng Mỏ1
2.335B-0.40%236.331KNăng lượng Mỏ2
24.966B-1.24%11.881MDịch vụ Công nghiệp18
820.014M0.77%8.340MDịch vụ Khách hàng7
603.269M-0.45%586.483KKhách hàng Lâu năm3
1.428B-0.63%2.118MKhoáng sản phi năng lượng2
31.019B0.87%1.178MVận chuyển12
5.233B0.44%3.788MDịch vụ Công nghệ23
182.323M-0.72%8.000KDịch vụ Thương mại1
5.061B0.37%1.792MCông nghệ Sức khỏe7
284.618M0.00%30.800KCông nghệ Sức khỏe1
6.773B0.23%65.405KTài chính3
86.956M-9.76%23.975MDịch vụ Khách hàng1
559.806M-0.65%48.071KDịch vụ Khách hàng2
870.955M-1.00%112.715KCông nghiệp Chế biến4
46.664B0.66%2.368MTài chính62
37.341B-0.17%689.820KTài chính17
370.139M-1.28%5.946MKhách hàng Lâu năm2
270.359B0.21%13.414MTài chính8
1.032B-3.94%2.289MDịch vụ Khách hàng3
53.224B0.31%3.248MCông nghệ Điện tử14
8.149B-0.24%489.678KBán Lẻ9
1.032B-0.20%1.240MTruyền thông6
4.427B1.23%9.283MKhoáng sản phi năng lượng16
232.200M0.00%12.162MCông nghệ Điện tử2
1.778B-1.31%3.262MCông nghiệp Chế biến7
4.055B-0.28%152.900KHàng tiêu dùng không lâu bền1
2.422B-0.96%1.033MVận chuyển4
1.954B0.06%1.025MSản xuất Chế tạo7
2.570B-0.17%515.981KCông ty dịch vụ công cộng4
84.739B-0.03%3.420MDịch vụ Phân phối26
45.618B-1.21%3.019MTruyền thông4
Tải thêm