Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Anh Quốc

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
81.951B1.36%18.604KDịch vụ Thương mại30
335.362B1.28%112.540KCông nghệ Điện tử37
39.481B-0.73%894Công nghiệp Chế biến19
196.825B-3.12%7.889KVận chuyển11
77.908B2.25%44.947KVận chuyển14
11.808B2.98%4.207KCông ty dịch vụ công cộng6
17.845B3.54%20.271KKhoáng sản phi năng lượng3
61.488B-0.42%3.934KHàng tiêu dùng không lâu bền20
158.433B0.77%2.383KBán Lẻ22
67.534B-1.95%82.259KSản xuất Chế tạo20
14.298B2.66%96Khách hàng Lâu năm2
232.812B0.57%32.872KHàng tiêu dùng không lâu bền17
101.999B0.69%868Hàng tiêu dùng không lâu bền10
381.547B-0.58%1.608KCông nghệ Sức khỏe116
22.530B-0.24%20.836KDịch vụ Khách hàng6
77.343B0.46%4.247KSản xuất Chế tạo26
169.309B1.58%303Dịch vụ Khách hàng9
77.462B1.02%292.949KDịch vụ Khách hàng15
1.103B0.26%873Bán Lẻ2
70.239B1.18%353Công nghiệp Chế biến12
64.380B0.41%1.142KCông nghiệp Chế biến8
164.218B0.29%1.446KCông nghiệp Chế biến28
189.658M1.57%45.155KNăng lượng Mỏ6
1.627B-0.26%14.236KDịch vụ Thương mại7
101.093B0.15%47Công nghệ Điện tử14
42.000B1.38%31.237KCông nghệ Điện tử10
94.906B1.06%1.347KCông nghệ Điện tử11
45.145B-0.24%741Khoáng sản phi năng lượng15
460.515M5.63%4.244KHàng tiêu dùng không lâu bền1
101.430B-0.56%874Công nghiệp Chế biến15
4.091B0.16%126.024KDịch vụ Công nghiệp6
417.161B0.14%2.432KDịch vụ Công nghệ24
178.653B0.23%1.740KBán Lẻ7
65.972B-0.77%1.830KBán Lẻ5
111.317B0.56%246Bán Lẻ3
706.190B-0.32%10.697KCông ty dịch vụ công cộng48
241.971B1.31%2.762KSản xuất Chế tạo47
137.993B0.35%1.234KCông nghệ Điện tử25
147.813B0.73%17.117KCông nghệ Điện tử47
87.640B1.44%473Công nghệ Điện tử11
10.804B-2.90%1.396KDịch vụ Phân phối8
29.888B1.08%368Bán Lẻ3
184.524B0.62%3.060KKhách hàng Lâu năm13
64.450B0.15%25.408KDịch vụ Công nghiệp37
85.211B0.41%337Dịch vụ Công nghiệp11
120.353B1.43%4.701KTài chính45
74.103B1.01%31.942KTài chính94
128.858B-0.04%42Dịch vụ Thương mại5
29.208B1.07%50Dịch vụ Phân phối4
74.997B0.43%133.655KBán Lẻ10
140.544B1.24%15.127KHàng tiêu dùng không lâu bền8
47.875B0.34%346Hàng tiêu dùng không lâu bền12
97.091B-0.06%146.102KHàng tiêu dùng không lâu bền18
145.783M-3.76%3.617KKhoáng sản phi năng lượng1
13.363B1.43%80.728KCông ty dịch vụ công cộng6
28.575B0.76%4.260KKhách hàng Lâu năm17
113.028B0.99%6.669KBán Lẻ4
107.572B0.85%13.982KKhách hàng Lâu năm29
92.251B0.21%1.143KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe12
152.841B1.09%6.526KDịch vụ Khách hàng18
360.729B0.43%19.066KHàng tiêu dùng không lâu bền18
132.175B0.08%461Sản xuất Chế tạo5
204.441B0.56%1.355KSản xuất Chế tạo59
101.142B-0.21%945Công nghiệp Chế biến17
692.687B0.81%2.277KDịch vụ Công nghệ100
151.695B-0.32%700Tài chính9
609.122B1.67%211.601KNăng lượng Mỏ28
181.053B0.56%1.592KBán Lẻ20
567.404B1.61%6.549KDịch vụ Công nghệ52
466.196B1.03%2.402KTài chính40
445.044B0.59%6.602KTài chính179
180.608B0.44%35.815KHỗn hợp2616
240.116B-0.63%3.505KTài chính12
778.683B1.16%578.766KTài chính29
16.016B-0.25%432.581KTruyền thông2
180.688B-0.32%163Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4
6.958B1.36%22.873KVận chuyển15
72.778B-0.85%6.409KDịch vụ Phân phối12
1160.229B0.42%1.117KCông nghệ Sức khỏe72
80.071B0.42%30.419KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe14
10.918B-0.43%14.273KSản xuất Chế tạo11
826.199M0.80%36.817KHỗn hợp9
216.130B-0.12%21.192KDịch vụ Thương mại100
14.056B1.02%518Sản xuất Chế tạo14
535.617B-0.82%37.292KKhách hàng Lâu năm11
43.728B3.09%8.707KDịch vụ Khách hàng21
158.940B-0.04%127.505KTài chính14
69.407M3.40%1.351KChính phủ1
37.435B-4.52%1.413KSản xuất Chế tạo2
117.296B2.51%530Dịch vụ Công nghiệp6
215.497B4.42%15.867KNăng lượng Mỏ97
78.290B5.51%1.453KNăng lượng Mỏ8
35.798B2.66%10.028KDịch vụ Công nghiệp18
146.592B0.48%2.745KDịch vụ Khách hàng18
10.303B0.17%3.862KKhách hàng Lâu năm4
554.933B-0.50%214.935KKhoáng sản phi năng lượng83
6.536B0.33%10.088KVận chuyển11
1252.962B-0.04%5.309KDịch vụ Công nghệ126
23.247B-0.34%7.224KDịch vụ Thương mại17
75.041B1.60%952Công nghệ Sức khỏe3
1348.209B-0.32%16.608KCông nghệ Sức khỏe54
31.859B0.60%28.594KCông nghệ Sức khỏe38
109.112B-0.29%27.754KKhoáng sản phi năng lượng99
125.203B0.24%1.038KTài chính11
12.261B-0.28%5.426KDịch vụ Khách hàng9
24.392B2.74%2.783KDịch vụ Khách hàng6
39.373B1.24%4.318KCông nghiệp Chế biến8
204.417B0.16%501Vận chuyển6
89.142B0.10%3.365KTài chính65
820.788B0.05%6.576KTài chính106
152.115B0.13%8.571KKhách hàng Lâu năm21
315.729B0.17%807Tài chính48
170.281B0.74%9.670KDịch vụ Khách hàng27
2.006B1.32%653Tài chính2
626.318B0.84%3.435KCông nghệ Điện tử37
74.437B-0.95%281Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
19.393B1.03%4.829KTài chính5
264.486B0.76%2.018KBán Lẻ40
93.333B1.63%16.217KTruyền thông10
44.448B2.22%13.410KKhoáng sản phi năng lượng19
390.527B2.56%252Công nghệ Điện tử26
2.132B0.56%12.021KCông nghiệp Chế biến6
138.356B0.24%26.461KHàng tiêu dùng không lâu bền4
37.051B-0.92%131Khách hàng Lâu năm7
46.393B0.99%32Vận chuyển5
189.378B1.23%36.840KSản xuất Chế tạo17
41.039B-1.05%3.230KCông ty dịch vụ công cộng6
112.386B0.56%4.694KDịch vụ Phân phối38
193.195B0.61%148.026KTruyền thông9
Tải thêm