Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ấn Độ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
1.850B-0.67%46.059KDịch vụ Thương mại3
1079.973B1.60%4.858MCông nghệ Điện tử6
1324.546B-0.38%413.731KCông nghiệp Chế biến53
321.808B0.07%187.230KVận chuyển9
861.142B-2.79%1.057MVận chuyển4
1363.736B3.85%27.355MCông ty dịch vụ công cộng9
1242.892B0.75%9.584MKhoáng sản phi năng lượng5
1258.406B-1.16%214.481KHàng tiêu dùng không lâu bền33
727.044B0.01%1.007MBán Lẻ12
3220.188B-1.01%2.257MSản xuất Chế tạo61
691.121B-1.64%865.439KKhách hàng Lâu năm11
1202.628B0.67%1.663MHàng tiêu dùng không lâu bền12
391.267B0.43%235.555KHàng tiêu dùng không lâu bền1
279.227B-2.57%690.374KCông nghệ Sức khỏe4
375.657B-0.65%1.850MDịch vụ Khách hàng13
931.210B-0.78%377.945KSản xuất Chế tạo26
116.957B-0.76%5.044MDịch vụ Khách hàng6
65.865B4.42%17.654MDịch vụ Khách hàng1
2130.134B-0.62%1.831MCông nghiệp Chế biến33
1259.803B-0.97%680.007KCông nghiệp Chế biến10
3561.944B-0.33%501.106KCông nghiệp Chế biến73
1039.462B4.48%41.439MNăng lượng Mỏ2
12.561B-1.45%15.296KDịch vụ Thương mại6
951.224M-3.72%124.219KCông nghệ Điện tử1
123.567B1.48%1.098MCông nghệ Điện tử4
97.720M-3.45%17.304KCông nghệ Điện tử1
6958.940B-0.50%1.081MKhoáng sản phi năng lượng35
146.941B3.85%8.329MHàng tiêu dùng không lâu bền4
331.899B-0.75%307.566KCông nghiệp Chế biến25
6.499B2.32%246.124KDịch vụ Công nghiệp2
313.941B-0.63%263.610KDịch vụ Công nghệ5
34.452B-0.85%645.269KBán Lẻ2
7231.450B0.57%10.223MCông ty dịch vụ công cộng29
3428.493B-0.51%7.421MSản xuất Chế tạo52
90.187B0.30%56.357KCông nghệ Điện tử3
492.695B-0.01%7.520KCông nghệ Điện tử4
288.528B-0.64%380.520KCông nghệ Điện tử4
63.472B-3.15%68.042KDịch vụ Phân phối4
1160.136B-0.21%378.128KKhách hàng Lâu năm16
4919.726B-0.67%1.183MDịch vụ Công nghiệp81
22.137B-0.08%193.309KDịch vụ Công nghiệp2
15014.133B-1.54%3.086MTài chính48
5161.450B1.02%3.106MTài chính23
449.631B-0.08%67.236KDịch vụ Thương mại3
52.713B0.92%44.746KDịch vụ Phân phối5
36.132B6.04%2.249MBán Lẻ2
1913.879B-0.49%57.641KHàng tiêu dùng không lâu bền3
514.512B3.29%223.914KHàng tiêu dùng không lâu bền7
1965.959B-0.78%955.789KHàng tiêu dùng không lâu bền19
38.940B-0.85%122.665KKhoáng sản phi năng lượng2
2954.548B0.20%8.406MCông ty dịch vụ công cộng6
303.242B0.94%106.405KKhách hàng Lâu năm8
14.096B-2.76%143.884KBán Lẻ1
279.458B-3.07%2.242MKhách hàng Lâu năm9
1597.359B-1.01%1.098MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe13
538.095B-2.35%10.476MDịch vụ Khách hàng21
10842.538B0.35%1.489MHàng tiêu dùng không lâu bền14
755.972B-1.84%185.139KSản xuất Chế tạo10
1619.059B-0.95%200.872KSản xuất Chế tạo43
7739.868B-0.97%587.928KCông nghiệp Chế biến44
34020.354B-1.90%4.356MDịch vụ Công nghệ57
1761.868B1.57%46.110MNăng lượng Mỏ1
399.816B-2.53%1.061MBán Lẻ6
1184.768B0.02%221.690KDịch vụ Công nghệ6
1613.004B0.27%1.165MTài chính51
1899.359B-2.23%774.771KTài chính7
245.099B1.52%13.063MHỗn hợp71
5684.665B-1.86%910.675KTài chính5
3331.856B0.87%28.555MTài chính9
692.876B-1.51%318.097KTruyền thông6
133.773B0.37%989.682KVận chuyển5
108.241B-1.62%52.490KCông nghệ Sức khỏe3
718.828B-3.10%276.968KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
1240.515B-0.45%833.235KSản xuất Chế tạo35
104.699B-1.78%616.790KHỗn hợp3
532.235B-0.64%1.393MDịch vụ Thương mại22
1189.396B0.54%558.149KSản xuất Chế tạo24
7661.014B-0.14%6.812MKhách hàng Lâu năm11
583.829B-2.31%15.993MDịch vụ Khách hàng21
1725.245B0.63%2.092MTài chính2
724.040B-0.37%4.624MDịch vụ Công nghiệp2
240.334B6.34%5.366MNăng lượng Mỏ3
36891.565B1.27%5.175MNăng lượng Mỏ12
75.401B3.23%1.516MDịch vụ Công nghiệp9
723.255B0.43%5.688MDịch vụ Khách hàng11
2302.653B1.39%784.975KKhách hàng Lâu năm15
3060.962B-0.16%3.852MKhoáng sản phi năng lượng14
1850.597B-1.37%7.298MVận chuyển13
1892.928B-2.35%8.388MDịch vụ Công nghệ20
214.295B-1.61%113.728KDịch vụ Thương mại3
1942.525B0.55%697.490KCông nghệ Sức khỏe8
5289.115B0.06%2.085MCông nghệ Sức khỏe30
5031.906B-1.04%1.227MCông nghệ Sức khỏe43
40.587B3.42%2.958MDịch vụ Khách hàng5
51.873B-0.93%163.304KDịch vụ Khách hàng8
139.520B-1.35%529.464KCông nghiệp Chế biến21
428.029B0.47%3.115MVận chuyển1
3123.216B-3.15%8.428MTài chính42
600.066B0.16%927.902KTài chính4
24043.892B-0.72%11.769MTài chính27
798.602B-1.70%813.059KDịch vụ Khách hàng6
967.303B-0.46%499.063KTài chính2
2919.224B-1.54%298.260KBán Lẻ7
972.379B1.84%19.348MTruyền thông7
5339.927B0.73%6.384MKhoáng sản phi năng lượng62
118.732B-1.75%1.681MCông nghệ Điện tử8
908.292B0.44%9.454MCông nghiệp Chế biến70
3048.600B-0.39%15.152MHàng tiêu dùng không lâu bền4
7.076B-0.71%1.253MKhách hàng Lâu năm1
99.300B-1.33%1.709MVận chuyển5
2102.250B0.01%3.325MSản xuất Chế tạo30
2025.075B-2.49%3.069MDịch vụ Phân phối23
4577.734B-3.64%43.121MTruyền thông2
Tải thêm