Thị trường chứng khoán theo nhóm ngành — Ấn Độ

Bảng dưới đây bao gồm các cổ phiếu được nhóm theo ngành. Phân tích chúng bằng nhiều số liệu và dữ liệu hiệu suất khác nhau như giới hạn thị trường, khối lượng và số lượng cổ phiếu đã được bao gồm chỉ nêu một số tên.

         
2.376B0.99-2.88%44.347KDịch vụ Thương mại4
1866.831B1.57-2.43%6.771MCông nghệ Điện tử7
2659.864B0.38-1.46%6.489MCông nghiệp Chế biến68
817.349B0.26-0.97%212.685KVận chuyển15
750.218B0.00-1.67%555.906KVận chuyển5
1438.647B5.70-7.84%64.218MCông ty dịch vụ công cộng4
1182.551B1.01-0.64%11.207MKhoáng sản phi năng lượng5
1800.966B0.43-1.14%270.183KHàng tiêu dùng không lâu bền34
1156.804B0.14-2.69%1.072MBán Lẻ12
3774.183B0.71-2.16%1.323MSản xuất Chế tạo59
1086.418B0.81-1.87%704.785KKhách hàng Lâu năm12
1290.365B0.26-0.24%1.120MHàng tiêu dùng không lâu bền12
752.958B0.22-0.99%1.420MHàng tiêu dùng không lâu bền1
225.281B0.09-1.40%480.571KCông nghệ Sức khỏe2
415.967B1.48-2.86%1.443MDịch vụ Khách hàng13
471.138B0.54-1.05%189.885KSản xuất Chế tạo20
60.833B0.22-1.41%812.984KDịch vụ Khách hàng4
56.070B0.60-0.88%2.859MDịch vụ Khách hàng1
22.837B-5.87%79.954KBán Lẻ1
2198.479B0.96-1.98%1.385MCông nghiệp Chế biến35
1484.288B0.40-1.15%470.974KCông nghiệp Chế biến19
3834.425B0.70-1.97%308.068KCông nghiệp Chế biến80
1381.109B7.59-1.88%5.464MNăng lượng Mỏ4
16.988B0.54-2.51%24.212KDịch vụ Thương mại5
3.958B-3.92%11.595KCông nghệ Điện tử1
126.552B4.19-1.00%1.905MCông nghệ Điện tử5
6309.975B0.82-1.66%3.436MKhoáng sản phi năng lượng38
74.049B0.22-1.49%760.484KHàng tiêu dùng không lâu bền2
360.922B0.89-1.42%1.120MCông nghiệp Chế biến27
10.759B0.13-2.23%96.537KDịch vụ Công nghiệp2
281.171B0.26-1.30%390.971KDịch vụ Công nghệ4
83.173B-2.94%45.806KBán Lẻ2
76.445B-0.59%170.017KBán Lẻ1
13625.328B0.88-2.56%4.073MCông ty dịch vụ công cộng28
4342.058B0.42-1.50%4.164MSản xuất Chế tạo55
49.352B3.19-2.74%79.158KCông nghệ Điện tử3
587.390B0.26-1.82%34.468KCông nghệ Điện tử8
416.406B0.08-3.26%221.647KCông nghệ Điện tử8
32.657B0.02-0.75%113.335KDịch vụ Phân phối5
528.363B0.28-1.40%121.674KKhách hàng Lâu năm10
5448.175B2.36-1.62%1.513MDịch vụ Công nghiệp103
881.847M-2.53%12.505KDịch vụ Công nghiệp2
14951.886B1.26-2.91%3.096MTài chính56
4660.959B0.43-1.43%2.100MTài chính17
54.418B1.420.10%90.415KDịch vụ Thương mại2
8.450B0.14-4.43%375.265KDịch vụ Phân phối2
12.519B-3.81%258.953KBán Lẻ3
1971.388B1.01-0.82%35.124KHàng tiêu dùng không lâu bền8
295.466B0.54-1.73%47.532KHàng tiêu dùng không lâu bền6
2077.506B1.14-1.59%652.588KHàng tiêu dùng không lâu bền28
163.998B0.12-0.73%92.521KKhoáng sản phi năng lượng10
5308.904B1.00-2.57%1.237MCông ty dịch vụ công cộng7
447.301B0.47-3.08%119.640KKhách hàng Lâu năm12
17.071B0.130.64%36.618KBán Lẻ1
3.116B-2.16%92.019KKhách hàng Lâu năm5
1768.329B0.14-1.92%3.522MDịch vụ chăm sóc Sức khỏe12
884.352B0.07-1.58%3.695MDịch vụ Khách hàng20
10422.496B1.21-0.76%1.389MHàng tiêu dùng không lâu bền14
607.426B0.98-1.25%511.798KSản xuất Chế tạo9
2103.122B0.49-2.38%214.029KSản xuất Chế tạo57
7842.168B0.54-1.15%427.327KCông nghiệp Chế biến36
23748.557B2.09-0.74%4.788MDịch vụ Công nghệ53
1636.855B8.07-0.04%10.298MNăng lượng Mỏ2
1168.589B0.19-0.99%368.855KBán Lẻ7
1197.774B0.66-2.08%329.667KDịch vụ Công nghệ10
1338.069B2.02-1.30%1.658MTài chính48
1156.844B2.35-2.33%401.988KTài chính11
256.740B0.55-2.93%6.140MHỗn hợp103
9813.686B0.13-1.71%1.514MTài chính7
2630.823B1.63-3.87%25.834MTài chính8
573.075B1.22-3.21%491.229KTruyền thông7
187.403B0.83-0.88%427.212KVận chuyển5
5.801B0.090.89%3.415KDịch vụ Phân phối1
98.936B0.27-0.24%21.280KCông nghệ Sức khỏe4
380.889B0.632.27%515.170KDịch vụ chăm sóc Sức khỏe7
1764.265B0.62-2.31%371.491KSản xuất Chế tạo32
142.388B0.93-2.47%1.203MHỗn hợp3
1987.078B1.50-0.80%600.540KDịch vụ Thương mại42
1430.750B0.64-1.94%242.053KSản xuất Chế tạo30
10645.617B0.94-1.73%3.335MKhách hàng Lâu năm14
592.504B0.49-3.16%8.235MDịch vụ Khách hàng21
1283.104B0.32-1.25%1.905MTài chính2
66.771B1.10-2.10%240.958KSản xuất Chế tạo4
325.990B5.31-1.14%1.158MDịch vụ Công nghiệp2
8.698B0.87-3.09%107.127KNăng lượng Mỏ3
18957.172B1.32-1.75%4.694MNăng lượng Mỏ11
52.728B0.37-2.81%32.563KDịch vụ Công nghiệp8
664.892B0.44-2.57%1.845MDịch vụ Khách hàng8
2836.753B0.30-1.95%1.094MKhách hàng Lâu năm19
2742.695B5.28-2.43%4.215MKhoáng sản phi năng lượng19
2243.294B0.56-3.24%7.181MVận chuyển15
2538.640B1.23-1.43%12.861MDịch vụ Công nghệ40
148.593B0.00-1.96%83.783KDịch vụ Thương mại5
9.865B1.06-2.76%38.000KCông nghệ Sức khỏe1
9261.553B0.91-0.26%1.475MCông nghệ Sức khỏe88
1480.943B0.76-0.25%2.304MCông nghệ Sức khỏe4
%Khoáng sản phi năng lượng1
18.851B2.72-1.52%44.168KDịch vụ Khách hàng5
55.804B1.02-1.85%241.700KDịch vụ Khách hàng8
180.564B1.11-1.09%572.337KCông nghiệp Chế biến18
442.805B1.10-3.37%1.039MVận chuyển1
3347.378B0.39-3.14%1.489MTài chính54
698.565B4.81-0.13%224.004KTài chính4
25619.263B0.89-2.71%12.452MTài chính32
857.532B0.09-1.80%3.336MDịch vụ Khách hàng7
266.898B0.60-1.24%1.630MCông nghệ Điện tử5
795.878B0.56-1.80%763.312KTài chính2
3022.067B0.00-1.43%330.295KBán Lẻ10
284.568B0.21-2.96%9.548MTruyền thông6
5027.152B3.03-0.87%29.377MKhoáng sản phi năng lượng71
239.064B0.20-3.26%3.155MCông nghệ Điện tử11
1138.015B0.63-2.00%1.383MCông nghiệp Chế biến87
4403.352B3.320.42%22.263MHàng tiêu dùng không lâu bền3
7.262B-3.72%160.634KKhách hàng Lâu năm1
161.285B0.73-0.43%298.646KVận chuyển8
1104.478B0.83-2.64%4.677MSản xuất Chế tạo24
4693.611B0.08-1.08%2.917MDịch vụ Phân phối29
9465.758B0.29-2.06%7.674MTruyền thông3
Tải thêm